Direcţia de Legislaţie şi Reglementări Contabile din Ministerul Finanţelor Publice a elaborat proiectul de ordin al ministrului pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.

Actul normativ, care vine în aplicarea modificărilor aduse de O.U.G. nr.37/2011 la legea contabilităţii, se află în faza de dezbatere publică, începând cu data de 7 iunie, în temeiul obligaţiilor de transparenţă legislativă.

Prevederile acestui ordin sunt aplicabile începând cu situaţiile financiare

anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2011.

Aria de aplicare. În condiţiile în care în prezent, societăţile comerciale aplică, indiferent de mărime şi de forma de proprietate, Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a modificării şi completării Legii contabilităţii prin O.U.G. nr. 37/2011, persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Conţinut. Reglementările contabile simplificate cuprind principiile contabile şi regulile de

recunoaştere, evaluare şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale simplificate, regulile de întocmire a situaţiilor financiare anuale simplificate, formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale simplificate, planul de conturi simplificat, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile.

Criterii. Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin.

Moneda de raportare. Pentru verificarea încadrării în aceste criterii, se au în vedere indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv balanţa de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R., valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.

Persoanele juridice nou-înfiinţate pot opta în primul exerciţiu de raportare, fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Dacă în al doilea exerciţiu financiar de raportare, aceste persoane juridice încetează să îndeplinească criteriile de mărime, acestea sunt obligate să aplice reglementările contabile conforme cu directivele europene.

Operatori neeligibili. Nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate:

a) persoanele juridice ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată;

b) persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi şi intră în perimetrul de consolidare al unei societăţi-mamă cu sediul în România, care are obligaţia de a întocmi situaţii financiare consolidate conform prevederilor legale în vigoare;

c) societăţile/companiile naţionale, societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste;

d) persoanele juridice a căror activitate este reglementată şi supravegheată de C.N.V.M., de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum şi cele a căror activitate este reglementată de B.N.R.;

e) subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin persoanelor juridice cu sediul în străinătate, precum şi subunităţile din străinătate ale persoanelor juridice din România a căror activitate este reglementată şi supravegheată de instituţiile prevăzute la lit. d).

Persoanele care îndeplinesc cele două criterii mărime, dar nu optează pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate utilizează pentru evidenţierea operaţiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat şi tratamentele contabile prevăzute de reglementările contabile simplificate. În funcţie de necesităţile de informaţii şi complexitatea operaţiunilor economico-financiare aceste persoane pot utiliza şi conturi din planul de conturi general, precum şi tratamente contabile cuprinse în Reglementările contabile conforme cu directivele europene.

Persoanele juridice care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate, inclusiv cele care au utilizat unele conturi şi tratamente contabile cuprinse în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate, care se compun din bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate. Situaţiile financiare anuale simplificate trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.

● Persoanele care se încadrează în criteriile de mărime pot organiza şi conduce contabilitatea de gestiune.

Persoanele care la finele exerciţiului financiar precedent depăşesc limitele unuia sau ambelor criterii de mărime, aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, începând cu exerciţiul financiar următor celui în care limitele respectivelor criterii au fost depăşite.

Ulterior constatării depăşirii limitelor oricăruia dintre cele două criterii, persoanele care au utilizat opţiunea pentru sistemul simplificat de contabilitate şi la care contabilitatea a fost organizată şi condusă pe bază de contracte/convenţii civile încheiate cu persoane fizice care au studii economice superioare, au obligaţia ca până la sfârşitul exerciţiului financiar următor celui pentru care s-a constatat depăşirea criteriilor, să ia măsurile necesare în vederea respectării prevederilor legale cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii, astfel încât situaţiile financiare anuale să fie întocmite cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile. De asemenea, administratorii persoanelor juridice trebuie să se asigure că situaţiile financiare anuale

întocmite pentru exerciţiul financiar următor celui pentru care s-a constatat depăşirea criteriilor, sunt semnate de persoanele prevăzute de lege.

Proiectul de act normativ vine cu precizări inclusiv referitor la situaţiile tranzitorii.

Începând cu data intrării în vigoare a acestui ordin, în tot cuprinsul Ordinului M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma ˝situaţii financiare anuale simplificate˝ se înlocuieşte cu sintagma ˝situaţii financiare anuale prescurtate˝.

*

Structura ANEXEI la Ordin:

■ Aria de aplicabilitate şi moneda de raportare;

■ Formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale simplificate:

– dispoziţii generale;

– formatul bilanţului simplificat;

– elementele de bilanţ simplificat;

– formatului contului de profit şi pierdere simplificat;

– elementele din contul de profit şi pierdere simplificat;

– principii contabile generale;

– reguli de evaluare (reguli generale; active imobilizate; active circulante; terţii; datorii pe termen scurt; datorii pe termen lung, provizioane; subvenţii; capital şi rezerve; venituri şi cheltuieli);

■ Politici contabile;

■ Conţinutul raportului administratorilor;

■ Exemplificări cu privire la prevederile tranzitorii;

■ Planul de conturi simplificat;

■ Transpunerea soldurilor conturilor din Planul de conturi general prevăzut de reglementările contabile conforme cu Directivele europene, aprobate prin ordinul M.F.P. nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în Planul de conturi simplificat : bilanţ simplificat; contul de profit şi pierdere simplificat;

■ Funcţionarea conturilor;

■ Aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale simplificate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here