Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici, aprobat prin Ordinul MFP nr. 916/2016, se aplică persoanelor cărora le sunt incidente OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea, respectiv OMFP nr. 1286/2012 privind contabilitatea conformă cu Standardele internaționale de contabilitate și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2016, încadrarea în criteriul cifrei de afaceri se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar precedent.

În scopul stabilirii sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016, operatorii economici care aplicã OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, au în vedere criteriile prevăzute anterior din reglementările respective.

Indicatorii total active, cifră de afaceri netă și număr mediu de salariați se determină pe baza situațiilor financiare anuale ale exercițiului financiar precedent.

Termenul de depunere pentru raportările contabile la data de 30 iunie 2016 este cel târziu până pe data de 16 august 2016.

În cazul persoanelor juridice care au subunități fără personalitate juridică, activitatea desfășurată de acestea se însumează de persoana juridică care întocmește raportarea contabilă la 30 iunie 2016.

Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2016 în formatul și în termenele prevăzute de reglementările emise de aceste autorități.

De reținut! Depun raportări semestriale și entitățile raportoare ce au alt exercițiu financiar decât anul calendaristic. În acest sens, acestea trebuie să retrateze situațiile contabile pentru identificarea situației patrimoniului la datele de 1 ianuarie 2016, respectiv 30 iunie 2016.

Dacă o entitate raportoare străină desfășoară activitate în România prin mai multe sedii permanente, va depune raportarea semestrială sediul permanent desemnat să îndeplinească obligații fiscale. Acest sediu permanent cumulează și însumează informațiile aferente tuturor sediilor permanente din România.

Semnarea raportărilor contabile se face astfel:

  • de către administratorul entității raportoare sau persoana care are obligația gestionării entității;
  • de către directorul economic, contabilul șef sau altă persoană împuternicită pentru această funcție, conform legii contabilității. Dacă contabilitatea este condusă în mod independent, semnarea situațiilor financiare se face de către persoana fizică sau juridică membră CECCAR.

Nedepunerea la termen a raportărilor semestriale este considerată contravenție și se sancționează conform art. 42 din Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea, cu amendă. 

Amenda este proporțională cu zilele de întârziere, după termenul legal de depunere, astfel:

  • cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare;
  • cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare;
  • cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare.

Ai nevoie de reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here