Un proiect de ordin al ministrului finanţelor publice, făcut public, spre dezbatere, pe 7 iunie a.c., urmează să aprobe sistemul de raportare contabilă la 30 iunie a operatorilor economici.

Referatul de aprobare, redactat de Direcţia de Legislaţie şi Reglementări Contabile din MFP, precizează că, potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute de lege au obligaţia să întocmească raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.

Pentru situaţiile financiare anuale ale operatorilor economici, modelele acestora sunt cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Întrucât, în funcţie de necesităţile instituţiilor statului, intervin unele cerinţe de informaţii suplimentare de la o altă perioadă la alta, modelul de raportare contabilă la 30 iunie se aprobă anual prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Referatul de aprobare menţionează faptul că indicatorii din raportările contabile la 30 iunie sunt similari celor din situaţiile financiare anuale, deosebirea constând în aceea că în cazul raportărilor contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, cum sunt inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere, iar nivelul de detaliere al informaţiilor este mai redus.

Datele cuprinse în raportările contabile la 30 iunie sunt destinate, în principal, instituţiilor statului.

*

Proiectul de act normativ precizează că pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile se aplică şi subunităţilor înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.

Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2011, încadrarea în criteriul de eligibilitate se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent.

Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, verifică încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (2) pe baza indicatorilor determinaţi conform ultimelor situaţii financiare anuale întocmite potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele ultimului exerciţiu financiar, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar respectiv.

Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar; societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi brokerii de asigurare/reasigurare, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2011 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

La data intrării în vigoare a acestui act normativ, aflat în stadiu de proiect, urmează să se abroge Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1879/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 1 iulie 2010.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here