În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9/07.01.2013, a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1994/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 012 „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”.

Formularul 012 se utilizează de către contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, pentru efectuarea opţiunii de aplicare a sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv pentru renunţarea la această opţiune. Ordinul ANAF nr. 1994/2012 stabileşte că formularul 012 se completează în două exemplare, un exemplar semnat şi ştampilat se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată.

* Nu pot opta pentru sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial, următoarele categorii de contribuabili care au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit astfel:

– organizaţiile nonprofit care au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul;

– contribuabilii ce obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură care au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul;

– persoane juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică care declară şi plătesc impozit pe profit trimestrial;

– persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română,care declară şi plătesc impozit pe profit trimestrial;

– persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică,care declară şi plătesc impozit pe profit trimestrial.

* Tot în categoria celor care nu aplică sistemul plăţilor anticipate efectuate trimestrial în contul impozitului pe profitul anual sunt încadraţi şi contribuabilii care în anul precedent s-au aflat în una din următoarele situaţii:

– nou-înfiinţaţi;

– înregistrează pierdere fiscală la sfârşitul anului precedent;

– s-au aflat în inactivitate temporară sau au declarat pe propria răspundere că nu desfăşoară activităţi la sediul social/ sediile secundare în anul precedent;

– au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Aceşti contribuabili aplică sistemul trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit.

Nu sunt consideraţi contribuabili nou-înfiinţaţi cei care se înregistrează ca efect al unor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii.

* Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, determină plăţile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata.

Indicele preţurilor de consum necesar pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual se comunică, prin ordin al ministrului finanţelor publice, până la 15 aprilie a anului fiscal pentru care se efectuează plăţile anticipate.

* Opţiunea pentru sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit se comunică organelor fiscale teritoriale competente până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului şi este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi.

Baza legală:

1. Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordinul MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;

4. Ordinul MFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;

5. Ordinul MFP nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară;

6. Ordinul MFP nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene;

7. Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate;

8. Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

9. Ordinul ANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă;

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here