Prin ordonanţă de urgenţă, Executivul a aprobat o serie de măsuri menite să reducă eforturile de procurare a documentelor în vederea obţinerii serviciilor publice, precum şi referitoare la facilitarea interconectării bazelor de date între instituţiile publice.

OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul oficial nr. 490/2016.

Iată principalele măsuri stabilite prin actul normativ.

Simplificarea procedurilor administrative la nivelul administraţiei publice centrale

• Punctul de contact unic electronic trebuie să permită descărcarea şi editarea informaţiilor şi modelelor de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în scopul completării pe calculator de către beneficiar.

• Obligaţia instituţiilor publice şi a organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale (care solicită copia în format fizic pe hârtie după actul de identitate drept condiţie pentru furnizarea unui serviciu public) de a accepta copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail.

• Cerinţa de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, se înlocuieşte cu certificarea conformităţii cu originalul de către funcţionarul competent.

• Obligaţia de acceptare a documentelor eliberate de către persoanele juridice de drept public sau de drept privat în format electronic, care au o semnătură electronică calificată sau avansată, în scopul furnizării serviciilor publice către beneficiar.

• Datele cu caracter personal necesare pentru furnizarea unui serviciu public, care sunt colectate, deţinute sau gestionate de o altă autoritate sau instituţie publică, se iau direct de la respectiva autoritate sau instituţie dacă acest lucru a fost solicitat expres de beneficiarul serviciului public sau dacă există consimţământul expres al acestuia.

• Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a oferi metode alternative de plată a serviciilor publice furnizate contra cost, fie prin plata cu cardul, fie prin intermediul altor sisteme de plată.

• Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sunt obligate să folosească cu precădere mijloacele electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, acolo unde beneficiarul are şi este de acord să furnizeze o adresă de poştă electronică.

 Modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru:

• nu se mai cere taxa extrajudiciară de timbru la eliberarea actelor de identitate (taxa rămâne valabilă doar la preschimbare);

• sunt, de asemenea, scutite de taxă: eliberarea cazierului judiciar, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini;

• taxele extrajudiciare de timbru se pot plăti prin mijloace electronice de plată, prin ordin de plată sau numerar, cu excepţia taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar, pentru taxele de până la 10 lei, sau prin alte mijloace de plată prevăzute de lege.

Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România. S-au abrogat dispoziţiile care prevedeau că:

• certificarea autenticităţii unui vehicul rutier constă în atestarea faptului că vehiculul nu figurează ca dat în urmărire pe plan intern sau internaţional, la data efectuării certificării autenticităţii, potrivit bazei de date puse la dispoziţia R.A.R. de autorităţile competente din România;

• certificarea autenticităţii se efectuează pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România şi care îşi schimbă deţinătorul.

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor:

• amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate, prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la instituţiile de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la unităţile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită, prin mijloace de plată online, prin instituţii de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei, precum şi la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă sau electronic, prin e-mail, organului din care acesta face parte, potrivit dispoziţiilor alin. (1).

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

• tarifele pentru: confecţionărea şi valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirea unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare, precum şi pentru certificatele de înmatriculare, a autorizaţiile provizorii şi permisele de conducere pot achitate prin virament, prin mijloace de plată online, prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului sau la sediile instituţiilor publice beneficiare ale sumelor şi prin alte modalităţi de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poştal sau în numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiilor prefectului, la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului. Pentru aceste plăţi, solicitanţii nu plătesc comision.

• solicitanţii unei operaţiuni de înscriere a dreptului de proprietate în evidenţele autorităţilor competente pentru un vehicul rutier utilizat dobândit din alt stat trebuie să facă dovada certificării autenticităţii vehiculului de către Registrul Auto Român. Certificarea autenticităţii vehiculului atestă faptul că formularul-ti
p al documentului care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autorităţile competente din ţara de provenienţă, este autentic.

• la examenul de obţinere a permisului de conducere, modul de desfăşurare a probei teoretice se înregistrează video, iar în cazul probei practice atât video, cât şi audio, cu sisteme tehnice de monitorizare. Pentru proba practică, sistemele tehnice de monitorizare se instalează pe autovehiculele folosite la susţinerea probei practice. Nu se înregistrează audio sau video proba practică susţinută pentru categoriile AM, A1, A2 şi A. (prevederile intră în vigoare în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă).

Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar:

• instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice solicită extras de pe cazierul judiciar, în baza consimţământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice;

• la copia de pe cazierul judiciar transmisă instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie se ataşează şi istoricul condamnărilor ori al altor măsuri cu caracter penal sau administrativ, precum şi al măsurilor dispuse de Codul de procedură penală;

• în extrasul de pe cazierul judiciar transmis instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice se înscriu sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive.

• cererea-tip pentru obţinerea copiilor şi extraselor de pe cazierul judiciar poate fi depusă şi electronic în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) şi este scutită de taxe.

• cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, se depune de către persoana fizică electronic sau personal, la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.

• cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de către persoana juridică electronic sau prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea, la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.

Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate:

• paşapoartele simple electronice se eliberează titularului după achitarea taxei de paşaport constituite din contravaloarea paşaportului şi a taxei pentru serviciul public prestat;

• taxa de paşaport pentru paşapoartele eliberate în ţară se încasează într-un cont distinct de disponibil deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele instituţiei publice cu personalitate juridică din care face parte structura cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor.

• sumele pot fi achitate prin virament, prin mijloace de plată online, prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului şi alte modalităţi de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poştal, în numerar la casieriile instituţiei publice cu personalitate juridică din care face parte structura cu atribuţii în eliberarea şi evidenţa paşapoartelor sau la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea îşi au deschise conturile. Pentru sumele încasate nu se datorează comision.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului:

• sumele reprezentând venituri ale bugetului general consolidat achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminale de plată electronice instalate la sediile unităţilor Trezoreriei Statului sunt înregistrate ca venituri în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului sau în contul unic către care s-a efectuat plata, la data la care a fost efectuată tranzacţia, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia.

• sumele reprezentând venituri ale bugetelor locale, venituri proprii ale instituţiilor publice sau venituri cuvenite altor bugete, achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminale de plată electronice instalate la sediile instituţiilor publice beneficiare, se evidenţiază ca venituri încasate la bugetele către care s-a efectuat plata, la data încasării sumelor respective în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here