Semnalăm modificările aduse de Legea nr. 88/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Codului muncii. Legea a fost publicată în Monitorul oficial nr. 315/2018 şi este în vigoare din data de 13 aprilie.

Munca nedeclarată

Dispoziţiile modificate prevăd că munca nedeclarată reprezintă:

 • primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității (şi nu “în ziua anterioară începerii activității”);
 • primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă (în forma de până acum se făcea referire la “transmiterea raportului de muncă”) în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității.

Încheierea contractului individual

Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat. În forma de până acum, termenul era “anterior începerii activității”.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Legea nr. 88/2018 asupra Codului muncii (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5. 

codul muncii_13 aprilie 2018_1

Anterior începerii activității, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activității.

Definirea locului de muncă

Prin texte introduse de recenta lege în Codul muncii se aduc următoarele completări:

 • locul de muncă reprezintă locul în care salariatul își desfășoară activitatea, situat în perimetrul asigurat de angajator, persoană fizică sau juridică, la sediul principal sau la sucursale, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru care aparțin acestuia.
 • copia contractului individual de muncă se păstrează la locul de muncă pe suport hârtie sau pe suport electronic, de către persoana desemnată de angajator în acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidențialitatea datelor cu caracter personal. 

Durata timpului de muncă

Şi aici, o completare prevede că, pentru salariații mobili și salariații care desfășoară muncă la domiciliu, angajatorul ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia. 

Zilele libere

Pentru persoanele aparținând cultelor religioase legale, altele decât cele creștine, zilele libere stabilite ca sărbători legale se acordă de către angajator în alte zile decât zilele de sărbătoare legală stabilite potrivit legii sau de concediu de odihnă anual. 

Răspunderea contravenţională

Semnalăm modificările în ce priveşte faptele care constituie contravenţii şi modul de sancţionare:

 • primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, în noile condiţii stabilite prin legea semnalată, se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei;
 • primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei;
 • primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați în perioada în care acesta/aceștia are/au contractul individual de muncă suspendat, se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei;
 • primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei.

Pe cale de excepţie, contravenientul poate achita, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din amenda aplicată, inspectorul de muncă făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. 

Sistarea şi reluarea activităţii

Sunt introduse dispoziţii noi privind sancţiunile în cazuri legate de:

 • primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă;
 • primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților;
 • primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați în perioada în care acesta/aceștia are/au contractul individual de muncă suspendat.

În cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele de mai sus, inspectorul de muncă dispune măsura sistării activității locului de muncă organizat, supus controlului.

Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenționale și numai după ce a remediat deficiențele care au condus la sistarea activității prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă și prezentarea documentelor care dovedesc plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pentru perioada în care a prestat activitate nedeclarată.

ATENŢIE! Reluarea activității cu încălcarea dispozițiilor de mai sus constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Ai nevoie de Codul Muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here