Vă prezentăm o sinteză cu reglementări privind drepturi ale personalului din învăţământ, astfel cum au fost publicate în Monitorul Oficial de la începutul anului şi până acum. 

Majorări la salariul de bază

De la 1 ianuarie s-au majorat cu 15% salariile de bază ale personalului din învăţământ, prevăzute în anexa nr. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016.

Intră aici:

  • învăţământ preuniversitar – salarii de bază pentru funcţiile didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi control
  • învăţământul superior/universitar – salarii de bază pentru funcţiile didactice de conducere şi de predare
  • funcţii didactice auxiliare din învăţământul superior/universitar şi preuniversitar

Măsurile au fost dispuse prin HG nr. 38/2017, în vigoare de la 31 ianuarie 2017, data publicării în Monitorul Oficial nr. 90/2017.

Salariile de bază majorate sunt cuprinse în anexa la hotărârea de Guvern. 

Cheltuieli bugetare

O altă reglementare pe care o avem în vedere este Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative. Ordonanţa este în vigoare de la 30 ianuarie 2017, data publicării în Monitorul Oficial nr. 79/2017. Reţinem din acest act normativ:

■ În perioada 1 martie-31 decembrie 2017 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna februarie 2017 cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare lunară, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Prevederile art. 1 alin. (3) – (5), art. 2-4, art. 5 alin. (2) – (4) şi art. 6-11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, se aplică în mod corespunzător şi în perioada 1 martie-31 decembrie 2017.

■ Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018. 

Prin excepţie, prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 se aplică de la 1 martie 2017 pentru categoriile de personal plătit din fonduri publice prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 21 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

■ Se prorogă până la data de 1 ianuarie 2018 termenele prevăzute la art. 361 alin. (3) lit. e) şi g) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind:

– măsura acordării a 500 de euro pentru educaţia permanentă a fiecărui nou-născut se aplică începând din anul 2013;

– alocarea anuală din bugetul de stat şi din bugetele autorităţilor publice locale a minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv pentru finanţarea educaţiei naţionale.

■ Prin modificările aduse de OUG nr. 9/2017 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, textul modificat al art. 33 alin. (4) pe care îl semnalăm este următorul:

Pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, personalul didactic de predare şi cercetare şi didactic de conducere din învăţământul superior/universitar, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:

a) indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;

b) gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;

c) indemnizaţie pentru activitatea de dirigenţie, respectiv indemnizaţie pentru învăţători, educatoare, profesori pentru învăţământul primar sau preşcolar, care se determină prin aplicarea procentului de 10% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradaţia de merit prevăzută la lit. b);

d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016.

e) spor de 10-25% din salariul de bază, proporţional cu timpul efectiv lucrat şi calculat în funcţie de numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, pentru personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor şi a învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

f) spor de 7%, 10% şi 15% din salariul de bază pentru personalul didactic care asigură predarea simultană la 2, 3, respectiv 4 clase de elevi, stabilit după cum urmează: pentru două clase de elevi – 7%; pentru 3 clase de elevi – 10%; pentru 4 clase de elevi – 15%.

g) indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază pentru personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate, stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare;

h) spor de 15% din salariul de bază, pentru personalul didactic care desfăşoară activitate de predare – învăţare – evaluare în sistemul penitenciar;

i) spor de până la 15% din salariul de bază, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

■ Începând cu luna ianuarie 2017 salariile de bază de care beneficiază personalul nedidactic din cadrul inspectoratelor şcolare se majorează cu 15% faţă de nivelul acordat în luna decembrie 2016.

■ Începând cu luna ianuarie 2017 salariile de bază de care beneficiază personalul nedidactic din instituţiile de învăţământ superior de stat se majorează cu 15% faţă de nivelul acordat în luna decembrie 2016, cu încadrarea în bugetul aprobat. 

Un drept clarificat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Completul ÎCCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a soluţionat, recent, o sesizare formulată de Curtea de Apel Piteşti – Secţia I civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor din reglementări în materie, pentru a clarifica dacă că orele de educaţie fizică efectuate de învăţători sau de profesori pentru învăţământul primar se cuprind în norma didactică a acestora sau se plătesc separat, cu ora.

ÎCCJ a stabilit că:

În interpretarea dispoziţiilor art. 262 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 263 alin. (1), alin. (2) şi alin. (7) din Legea nr. 1/2011, precum şi a dispoziţiilor art. 8, art. 12 alin. (4) şi alin. (5) din Ordinul nr. 5.560/2011, art. 8 din Ordinul nr. 6.239/2012, art. 8 din Ordinul nr. 5.451/2013, şi art. 8 din Ordinul nr. 4.895/2014, orele de educaţie fizică efectuate de învăţători sau de profesori pentru învăţământul primar nu se cuprind în norma didactică a acestora şi se plătesc separat, cu ora. (Decizia nr. 32/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 79 din 30.01.2017.) 

Definitivatul în învăţământ

Deşi colateral faţă de tema anunţată în titlul acestui material, mai semnalăm aici a emis, recent, Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3114/2017 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5087/2016

Ordinul este în vigoare de la 31.01.2017, data publicării în Monitorul Oficial nr. 88/2017. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here