LegeStart vă pune la dispoziţie o sinteză legislativă privind activitatea asistentului maternal.

Protecţia copilului

Reglementările generale sunt date prin Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, din care reţinem dispoziţiile de mai jos.

Protecţia specială a copilului. Măsurile de protecție specială a copilului, stabilite în baza planului individualizat de protecție, prevăd plasamentul copilului într-un serviciu de tip rezidențial, numai în cazul în care nu a putut fi instituită tutela ori nu a putut fi dispus plasamentul la familia extinsă, la un asistent maternal sau la o altă persoană sau familie.

Plasamentul copilului constituie o măsură de protecție specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, în condițiile prezentei legi, după caz, la o persoană sau familie, un asistent maternal sau într-un serviciu de tip rezidențial. Pe toată durata plasamentului, domiciliul copilului se află, după caz, la persoana, familia, asistentul maternal sau la serviciul de tip rezidențial care îl are în îngrijire. Plasamentul copilului care nu a împlinit vârsta de 7 ani poate fi dispus numai la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal.

Atestatul de asistent maternal. În subordinea consiliului județean și, respectiv, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București funcționează comisia pentru protecția copilului, ca organ de specialitate al acestora, fără personalitate juridică, având între alte atribuţii, soluționarea cererilor privind eliberarea atestatului de asistent maternal.

Alocaţia lunară de plasament. Pentru fiecare copil față de care s-a luat măsura plasamentului la o familie, persoană, asistent maternal, într-un serviciu de tip rezidențial al unui organism privat acreditat sau s-a instituit tutela, în condițiile legii, se acordă o alocație lunară de plasament, raportată la indicatorul social de referință, în cuantum de 1,20 ISR. Alocaţia se plătește persoanei, asistentului maternal, reprezentantului familiei, al organismului privat acreditat care a luat în plasament copilul sau tutorelui.

Formarea profesională pentru asistenţii maternali profesionişti

Prin Ordinul nr. 137/2003, dat de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie   a fost aprobată Programa analitică a cursurilor de formare profesională pentru asistenţii maternali profesionişti.

Obţinerea atestatului

Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 stabileşte condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist.  Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

  • au capacitate deplină de exercițiu;
  • prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi;
  • au în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament sau în încredințare;
  • au urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecția copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

– Nu poate fi asistent maternal profesionist:

  • persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;
  • părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
  • persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

– Persoana care desfășoară o activitate salarizată, alta decât cea prevăzută la art. 1, poate deveni asistent maternal profesionist numai cu condiția încetării contractului individual de muncă pe baza căruia își desfășoară respectiva activitate salarizată.

– Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfășoară în baza unui contract individual de muncă, care are un caracter special, specific protecției copilului, încheiat cu un serviciu public specializat pentru protecția copilului sau cu un organism privat autorizat care are obligația supravegherii și sprijinirii activității desfășurate de asistenții maternali profesioniști.

DE REŢINUT: Decizia nr. 25/2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (publicată în M. of. nr. 135/2019).

A fost admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Iași și, în consecință, ÎCCJ a stabilit că:

Dispozițiile art. 10 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist și ale art. 122 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu derogă de la regula privind obligativitatea efectuării în natură a concediului de odihnă, reglementată de art. 1 alin. (2), art. 144 și art. 149 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care asistentul maternal profesionist asigură continuitatea activității de creștere, îngrijire și educare a copiilor în perioada respectivă, acesta nefiind îndreptățit la plata unei despăgubiri echivalente cu indemnizația de concediu.

Salarizare – sporuri

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede că, în unitățile de asistență socială/centre cu sau fără cazare, în raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

– pentru al II-lea copil dat în plasament, asistenții maternali profesioniști pot beneficia de un spor de până la 15% din salariul de bază;

– pentru asigurarea continuității în muncă, asistenții maternali profesioniști pot beneficia de un spor de până la 7,5% din salariul de bază.

Asistentul maternal pentru copii cu handicap

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prevede că asistentul maternal care îngrijește copilul cu handicap grav sau accentuat până la vârsta majoratului poate opta să devină asistent personal profesionist.

Decontarea unor cheltuieli

Prin Ordinul nr. 36/2003 dat de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie a fost aprobată modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate de către asistenții maternali profesioniști pentru creșterea și îngrijirea copiilor aflați în plasament sau încredințare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here