În această materie, mai multe reglementări au modificat/completat Codul fiscal sau dispoziţiile subsecvente de aplicare. Legestart le-a prezentat, în succesiunea dată de apariţia lor. În cele ce urmează, vă oferim o structurare cu principalele modificări şi noile proceduri de aplicare.

Potrivit art. 153 alin. (1) din Codul fiscal, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile, scutite de TVA cu drept de deducere şi/sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, după cum urmează:

a) înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, în următoarele cazuri:

1. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire de 220.000 lei, cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;

2. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

Aplicare. Prin dispoziţiile conţinute în OPANAF nr. 17/2015, de la 1 februarie 2015 persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, trebuie, în aceeaşi zi cu depunerea, la oficiul registrului comerţului, a cererii de înmatriculare în registrul comerţului, să depună la organele fiscale competente “Cererea de înregistrare în scopuri de TVA” (formular 098), conform modelului aprobat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 112/2015.

b) dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depăşeşte plafonul de scutire de 220.000 lei, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon;

Aplicare. Potrivit OPANAF nr. 112/2015, societăţile înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, depun Formularul 088 „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” odată cu declaraţia de menţiuni (formular 010) sau odată cu „Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (formular 099) „, după caz.

c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 220.000 lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

Aplicare. Prin dispoziţiile conţinute în OPANAF nr. 17/2015, de la 1 februarie 2015 persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, trebuie să depună la organele fiscale competente declaraţia de menţiuni (formular 010).

Potrivit dispoziţiilor din OPANAF nr. 112/2015, societăţile înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (1)lit.c) din Codul fiscal, depun Formularul 088 „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” odată cu declaraţia de menţiuni (formular 010) sau odată cu „Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, potrivit art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal (formular 099), după caz.

d) dacă efectuează operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.

Obligaţia privind înregistrarea în scopuri de TVA

Prin modificarea adusă de O.U.G. nr. 80/2014 la Codul fiscal, alin. (7) al art. 153 prevede că organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate să solicite înregistrarea, conform alin. 1 (prezentat mai sus), alin. 2 (persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix), alin. 4 (persoana impozabilă care nu este stabilită în România şi nici înregistrată în scopuri de TVA în România) şi alin. 5 (persoana impozabilă nestabilită în România şi neînregistrată în scopuri de TVA în România, care intenţionează să efectueze o achiziţie intracomunitară de bunuri pentru care este obligată la plata taxei sau să efectueze o livrare intracomunitară de bunuri scutită de taxă) –  sau solicită înregistrarea conform alin. (9^1).

Aplicarea se face potrivit OPANAF nr. 2795/2011, începând cu 01 februarie 2015.

Criteriile pentru înregistrarea în scopuri de TVA

Prin modificarea adusă de O.U.G. nr. 80/2014 la alin. 7^1 al art. 153 din Codul fiscal, prin ordin al preşedintelui ANAF se stabilesc criterii pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăţilor cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, dacă persoana impozabilă justifică intenţia şi are capacitatea de a desfăşura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA. Prin excepţie de la prevederile alin. (7), organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Aplicare. OPANAF nr. 17/2015 stabileşte criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) şi art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal. Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, care au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul prevederilor acestui ordin.

Anularea înregistrării

Semnalăm modificarea din Codul fiscal, în temeiul O.U.G. nr. 80/2014, potrivit căreia organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente. Prin excepţie, în cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA dacă:

1. administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din O.G. nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic şi/sau administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la pct. 1, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din O.G. nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

De asemenea, ca o condiţie nou introdusă prin aceeaşi ordonanţă nr. 80/2014, se dispune anularea înregistrării dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza legii societăţilor, supusă înmatriculării la registrul comerţului, nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor şi în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF.

Reînregistrarea în scopuri de TVA

Prevăzută de alin. 9^1 al art. 153 Cod fiscal, procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA a suferit de asemenea modificări prin ordonanţa de urgenţă, modificări care se aplică de la 1 februarie 2015.

Aplicare.  Prin OPANAF nr. 17/2015, de la 1 februarie 2015 persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal, trebuie să depună la organele fiscale competente Cererea de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal (formular 099).

Prin OPANAF nr. 18/2015, a fost aprobată Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal. Acelaşi ordin aprobă modelul şi conţinutul formularelor:

  • „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal;
  • „Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal;
  • „Decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal.

Ordinul mai prevede că la data de 1 februarie 2015 se abrogă OPANAF nr. 3.330/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b) -d) din Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Potrivit dispoziţiilor din OPANAF nr. 112/2015, societăţile înfiinţate în baza Legii societăţilor, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal, depun formularul (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” odată cu declaraţia de menţiuni (formular 010) sau odată cu „Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) din Codul fiscal (formular 099)”, după caz.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here