Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a introdus unele simplificări în Procedura de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj.

Ordinul nr. 286/2020 privind modificarea și completarea Procedurii de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj, aprobată prin Ordinul președintelui ANOFM nr. 85/2002 este în vigoare din 26 februarie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 155/2020.

Cererea de loc de muncă

Persoana aflată în căutarea unui loc de muncă NU mai trebuie să prezinte, la agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă adeverință medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale. Prin modificările aduse la Procedură, persoana interesată va trebuie să semneze numai o declarație pe propria răspundere prin care îşi asumă, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declarații, că nu are restricții medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricții medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă.

Rămân valabile celelalte piese la dosar: actul de identitate; actele de studii și de calificare; carnetul de muncă sau alte acte care atestă, potrivit legii, existența unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă.

Reamintim principalele reguli detaliate prin Procedură, în aplicarea dispoziţiilor din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă:

– Înregistrarea persoanei în căutarea unui loc de muncă se face la agenția locală pentru ocuparea forței de muncă ori la punctul de lucru în a cărui rază își are domiciliul sau, după caz, reședința, dacă a avut ultimul loc de muncă sau a realizat venituri în acea localitate.

– În cazul în care agenția locală pentru ocuparea forței de muncă sau punctul de lucru poate oferi, în urma procedurii de mediere, un loc de muncă corespunzător pregătirii profesionale și nivelului studiilor, se va emite dispoziția de repartizare.

– Dispoziția de repartizare se eliberează în vederea prezentării persoanei în căutarea unui loc de muncă, înregistrată în evidența agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, la angajator, pentru a participa la selecția organizată de acesta, cu respectarea prevederilor legale, pentru ocuparea unui loc de muncă vacant.

Persoanele care nu beneficiază de indemnizație de șomaj și solicită un loc de muncă sunt cele care: nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru acordarea indemnizației de șomaj; au primit dispoziție de respingere a dreptului de indemnizație de șomaj; le-a expirat perioada legală de plată a dreptului de indemnizație de șomaj; ocupă un loc de muncă și din diferite motive doresc schimbarea acestuia; nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenție.

Indemnizaţia de şomaj

Dacă persoana în căutarea unui loc de muncă nu poate fi repartizată corespunzător pregătirii profesionale și nivelului studiilor, dar îndeplinește condițiile pentru a primi indemnizație de șomaj potrivit art. 34 din lege, va depune o cerere pentru acordarea indemnizației de șomaj.

Cererea pentru acordarea indemnizației de șomaj va include o simplă declarație pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricții medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricții medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă, declaraţie care înlocuieşte adeverință medicală din care să rezulte – astfel se prevedea în Procedură – că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale.

Celelalte acte cerute la dosar sunt: actul de identitate, în original (la agenţie urmând să rămână doar copia acestuia); actele de studii și de calificare, în original și în copie; acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare.

În afara acestor documente, care urmează să fie prezentate de toate categoriile de solicitanți de indemnizație de șomaj, cererea pentru acordarea indemnizației de șomaj va fi însoțită, după caz, și de documente necesare pentru situaţii specifice:

  • în cazul persoanelor provenite din muncă;
  • în cazul pensionarilor de invaliditate care își redobândesc capacitatea de muncă;
  • în cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă sau de serviciu au încetat în perioada de suspendare a acestora;
  • în cazul absolvenților instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;
  • în cazul absolvenților școlilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

Reamintim, şi aici, principalele obligaţii prevăzute de Procedură:

– Persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru acordarea indemnizației de șomaj li se eliberează, pentru perioada acordării acestui drept, un carnet de evidență care se vizează lunar de către agenția locală pentru ocuparea forței de muncă sau de către punctul de lucru, pe baza actului de identitate.

– În situațiile prevăzute la art. 44 și 45 din lege se va elibera dispoziția de încetare/suspendare/repunere în plată a indemnizației de șomaj. Pentru repunerea în plată a indemnizației de șomaj șomerul depune o cerere la agenția locală pentru ocuparea forței de muncă sau la punctul de lucru.

– În cazul în care persoana care primește indemnizație de șomaj îndeplinește condițiile de pensionare, agenția pentru ocuparea forței de muncă încetează plata indemnizației de șomaj și întocmește actele în vederea pensionării.

– În cazul în care șomerul își schimbă domiciliul sau, după caz, reședința, dosarul de șomaj va fi transferat agenției locale pentru ocuparea forței de muncă sau punctului de lucru în a cărui rază își are noul domiciliu sau reședința, în baza cererii depuse la agenția locală pentru ocuparea forței de muncă sau la punctul de lucru unde este înregistrat, anexându-se o copie de pe actul de identitate care atestă schimbarea domiciliului.

Prin recentul Ordin ANOFM,în Anexa la Ordinul nr. 85/2002 a fost adaugat formularul de declaraţie pe proprie răspundere care înlocuieşte adeverinţa medicală.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here