Modificările semnalate au fost introduse în reglementarea de bază dată de Legea nr. 241/2006, prin recenta Lege nr. 224/2015, publicată în Monitorul oficial nr. 570 din 30 iulie 2015.  După ce a fost republicată în Monitorul oficial nr. 85/2013, legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a suferit modificări, din care reţinem câteva aspecte ce privesc utilizatorii finali, fie ei utilizatori individuali sau aflaţi în condominiu orizontal sau vertical.

Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor şi operatorilor

Dreptul de acces nediscriminatoriu şi de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, în condiţii contractuale şi cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului şi a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare.

Raporturile juridice dintre operator şi utilizatori, drepturile şi obligaţiile utilizatorilor, respectiv ale operatorului, se detaliază în regulamentul serviciului şi în contractul de furnizare/prestare a serviciului.

Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare care stabileşte raporturile juridice dintre operatori şi utilizatori, trebuie să conţină, între altele, prevederi referitoare la:

 • accesul la informaţiile de interes public privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
 • condiţiile de acces şi de utilizare a serviciului, în funcţie de caracteristicile sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, de programele de reabilitare, extindere şi modernizare a acestora şi cu respectarea reglementărilor tehnice şi comerciale specifice;
 • dreptul oricărui utilizator de a avea montat pe branşamentul care îl deserveşte, la limita de proprietate, un aparat de măsurare a consumului.

Furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se realizează numai pe bază de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv.

ATENŢIE! Dacă locuiţi în condominiu şi intenţionaţi să treceţi la un contract individual, contractul de furnizare/prestare a serviciului încheiat cu utilizatorul colectiv se poate rezilia, la cererea acestuia, numai cu acordul scris al tuturor proprietarilor, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociaţiei luată cu unanimitate de voturi, şi după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator.

Contractele individuale de furnizare/prestare a serviciului cu utilizatorii din condominiu se încheie cu operatorul, iar contractul încheiat cu asociaţia de proprietari/locatari încetează de drept numai după achitarea la zi de către utilizatorul colectiv a tuturor debitelor datorate operatorului.

Ce regim au contractele individuale cu operatorul de servicii?

În condominiile cu sistem de distribuţie verticală a apei reci/calde este admisă încheierea de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • în toate locurile de consum al apei reci şi al apei calde din proprietatea individuală se montează, pe cheltuiala utilizatorului, numai contoare de apă cu citire la distanţă care sunt utilizate ca aparate de măsură a consumului individual şi se verifică metrologic la scadenţă;
 • în toate proprietăţile individuale din condominiu se montează, cu avizul operatorului, acelaşi tip de contor;
 • certificatele metrologice emise de producător/laboratorul autorizat metrologic pentru contoarele de apă cu citire la distanţă montate în toate proprietăţile individuale se predau operatorului.

În condominiile cu sistem de distribuţie orizontală a apei reci este admisă încheierea de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • contorul de apă aferent proprietăţii individuale este utilizat ca aparat de măsură a consumului individual şi se verifică metrologic la scadenţă, pe cheltuiala utilizatorului;
 • în condominiile în care apa caldă este distribuită în sistem vertical, utilizatorii trebuie să mai asigure, pe cheltuiala lor, montarea de contoare de apă cu citire la distanţă în toate locurile de consum al apei calde din proprietatea individuală; în toate proprietăţile individuale din condominiu se montează, cu avizul operatorului, acelaşi tip de contor care este utilizat ca aparat de măsură a consumului individual de apă caldă şi se verifică metrologic la scadenţă;
 • certificatele metrologice emise de producător/laboratorul autorizat metrologic pentru contoarele de apă aferente proprietăţilor individuale şi, după caz, pentru contoarele de apă caldă cu citire la distanţă montate în proprietăţile individuale se predau operatorului.

Utilizatorii din condominiu cu contracte individuale

Prin completările aduse de recenta Lege nr. 241/2015, în cazul încheierii de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului utilizatorii din condominiu sunt obligaţi:

 • să suporte proporţional cu cota-parte indiviză cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor comune de alimentare cu apă şi de canalizare din condominiu;
 • să plătească până la termenul de scadenţă facturile individuale emise de operator;
 • să suporte cheltuielile de montare, verificare periodică metrologică şi înlocuire a contoarelor de apă aferente proprietăţii individuale;
 • să înlocuiască contoarele de apă cu citire la distanţă numai cu contoare de acelaşi tip şi să comunice operatorului, în termen de cel mult 48 de ore, seria şi indexul contorului nou împreună cu seria şi indexul contorului înlocuit;
 • să permită accesul operatorului pe proprietatea lor, în cazul suspiciunii de fraudă, pentru verificarea integrităţii contoarelor şi a funcţionării instalaţiilor interioare de apă, în termen de cel mult 48 de ore de la solicitare, sub sancţiunea facturării în sistem pauşal în 5 zile de la notificarea scrisă; utilizatorul individual nu este exceptat şi de la aplicarea altor sancţiuni prevăzute de lege în cazul în care se constată violarea sigiliilor aplicate contoarelor sau robinetelor sau orice alte acţiuni care pot denatura corectitudinea consumului înregistrat de contor.

Contractul individual de furnizare/prestare a serviciului care se încheie cu utilizatorii din imobilele de tip condominiu se elaborează de către operator şi va cuprinde şi clauze referitoare la modalitatea de determinare şi plată a cantităţilor de ape uzate şi meteorice, după caz.

Utilizatorii pot solicita, în nume propriu, încheierea de contracte de furnizare/prestare cu operatorii.

Convenţiile de facturare individuală se pot încheia numai în următoarele condiţii cumulative:

 • în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale;
 • la nivelul întregului imobil/asociaţiei;
 • cu respectarea prevederilor contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului care se a fost aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 90/2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 324 şi 324 bis din 15 mai 2007.

ATENŢIE!  Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înfiinţate, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansată care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.

Factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se emite, cel mai târziu, până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (9) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, utilizatorii sunt obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii şi termenul de scadenţă se înscriu pe factură.

Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage după sine penalităţi de întârziere, după cum urmează:

 • penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
 • penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
 • valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului.

Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare constituie titlu executoriu, potrivit unei dispoziţii nou-introduse în lege.

Sistarea serviciului

Operatorii au dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciului acelor utilizatori care nu îşi achită contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor, prin debranşarea de la reţelele publice de distribuţie a apei ori de la reţelele publice de canalizare, şi să solicite recuperarea debitelor în instanţă.

Măsura debranşării de la reţeaua publică se poate lua numai în urma unei notificări prealabile adresate utilizatorului restant şi se poate pune în aplicare după 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia; transmiterea se poate face prin curier sau prin scrisoare recomandată. Procedura de notificare se va considera îndeplinită şi în cazul unui eventual refuz de primire a acesteia din partea utilizatorului.

Reluarea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către utilizator se face după achitarea sumelor facturate de operator conform prevederilor din contractul-cadru aprobat de A.N.R.S.C.

Cesionarea debitelor. O ultimă noutate introdusă în lege, pe care o semnalăm enunţă că operatorii nu au dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în imobilele de tip condominiu dacă asociaţia de proprietari/locatari, în calitate de cedent, cesionează către operatori, în calitate de cesionari, în vederea recuperării, debitele utilizatorilor din imobilele de tip condominiu cu o vechime mai mare de 60 de zile, în cazul în care valoarea debitelor reprezintă cel mult 15% din valoarea lunară a facturii aferente fiecărui branşament. Recuperarea acestor debite urmează a fi efectuată de către operatori, inclusiv prin acţionarea utilizatorilor, în calitate de debitori cedaţi, în instanţele judecătoreşti/de executare.

Ai nevoie de Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 republicată? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here