Recenta Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, privind serviciile poştale îşi propune, aşa cum se arată în expunerea de motive, să adopte în legislaţia românească reglementările comunitare cu privire la realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii europene.

Citiţi, în cele ce urmează, despre răspunderea pentru furnizarea serviciilor poştale, astfel cum aceste dispoziţii au fost integrate în O.U.G. nr. 13/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 139 din 15 martie a.c.

 
Răspunderea faţă de utilizatori pentru prestarea serviciilor poştale se stabileşte potrivit contractelor încheiate cu utilizatorii, în condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi de celelalte dispoziţii legale în vigoare. Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a respecta, în raporturile cu utilizatorii, clauzele contractului-cadru cu privire la furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pe care acesta are obligaţia să le presteze.

Contractul-cadru se aprobă de autoritatea de reglementare şi se publică pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal. Condiţiile de publicare a contractului-cadru se stabilesc de autoritatea de reglementare.

Răspunderea faţă de utilizatori pentru serviciile poştale incluse în sfera serviciului universal pe care furnizorul de serviciu universal are obligaţia să le presteze se stabileşte, cu respectarea prevederilor ordonanţei de urgenţă şi a celorlalte dispoziţii legale în vigoare, prin clauzele contractului-cadru.

În cazul pierderii totale sau parţiale, distrugerii totale sau parţiale ori al deteriorării trimiterii poştale, furnizorul de servicii poştale răspunde pentru paguba pricinuită, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii şi momentul livrării la destinatar. Utilizatorul care se consideră prejudiciat, prin prestarea necorespunzătoare a serviciului de către furnizorul de servicii poştale poate adresa acestuia o reclamaţie prealabilă. Reclamaţia prealabilă poate fi adresată de către expeditor sau de către destinatar.

Termenul de introducere a reclamaţiei prealabile adresate furnizorului de servicii poştale este de 6 luni şi se calculează de la data depunerii trimiterii poştale. Furnizorul de servicii poştale are obligaţia de a soluţiona reclamaţia prealabilă în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

Termenul de păstrare a trimiterilor poştale se stabileşte prin contractul încheiat de furnizorul de servicii poştale cu utilizatorii, fără a putea fi mai mic de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale. Acest termen nu se aplică pentru trimiterile poştale care fac obiectul serviciilor din sfera serviciului universal şi pe care furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a le păstra timp de cel puţin 18 luni de la data depunerii trimiterii poştale la punctul de acces.

În cazul în care reclamaţia prealabilă, adresată furnizorului de servicii poştale nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul de trei luni, utilizatorul în cauză poate înainta o plângere autorităţii de reglementare. Plângerea înaintată autorităţii de reglementare va fi însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile.

Procedura aceasta nu condiţionează, potrivit ordonanţei de urgenţă, dreptul niciuneia dintre părţi de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente, în condiţiile legii.

În toate cazurile, termenul pentru înaintarea plângerii sau pentru introducerea cererii de chemare în judecată este de un an.

Termenul de prescripţie de un an curge de la data depunerii trimiterii poştale.

Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

Expeditorul are dreptul la o despăgubire corespunzătoare pentru prejudiciul cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totală sau parţială ori prin deteriorarea trimiterii.

Expeditorul poate renunţa la dreptul său de despăgubire în favoarea destinatarului.

Furnizorii de servicii poştale răspund pentru trimiterile poştale interne după cum urmează:

a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:

– cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

– cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, până în momentul livrării la destinatar;

– cu întreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, după livrarea acesteia destinatarului, când furnizorul de servicii poştale a omis încasarea rambursului de la destinatar;

– cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

b) în caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare:

– cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

– cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

– cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

La sumele care rezultă în situaţiile de mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.

În situaţia în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

În afara despăgubirilor prevăzute în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale.

În cazul neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard.

În cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de către destinatar, furnizorul de serviciu poştal are obligaţia întocmirii şi punerii la dispoziţia expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare.

Furnizorul de servicii poştale este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:

– paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

– utilizatorul nu are instalată o cutie poştală care să permită predarea trimiterii poştale sau aceasta nu asigură securitatea trimiterilor poştale ori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale;

– trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;

– paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

Pentru serviciul de mandat poştal pe suport hârtie, furnizorul de servicii poştale răspunde cu întreaga sumă depusă la punctul de acces. Furnizorii de servicii poştale sunt răspunzători de sumele transmise prin intermediul serviciului de mandat poştal pe suport hârtie până în momentul în care acestea au fost plătite.

Interesantă este dispoziţia potrivit căreia trimiterile poştale rămân proprietatea expeditorului până când sunt livrate destinatarului.

Furnizorul de servicii poştale răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale la care România este parte. În situaţia în care nu există acorduri internaţionale se aplică prevederile prezentului capitol.

***
Prin acelaşi act normativ semnalat a fost modificată şi Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, publicată în Monitorul Oficial nr. 87/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare, fiind modificată inclusiv titulatura acesteia, respectiv “Ordonanţa Guvernului privind unele măsuri pentru emiterea şi comercializarea timbrelor şi efectelor poştale”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here