Ministerul Muncii a finalizat actul normativ privind digitalizarea relațiilor de muncă, proiect ce introduce semnatura electronică pentru semnarea contractelor și simplifică activitatea prin telemuncă, a anunțat, ministrul de resort Violeta Alexandru.

Cele mai importante modificări prevăzute sunt:

  1. Reglementarea posibilității angajatorului de a utiliza semnătura electronică calificată la încheierea contractului individual de muncă/actului adițional la contract, iar contractele individuale de muncă și actele adiționale încheiate prin utilizarea semnăturii electronice calificate să fie arhivate de către angajator în arhive electronice care vor fi puse la dispoziția inspectorilor de muncă la solicitarea acestora.
  2. Posibilitatea ca părțile să poată opta pentru utilizarea semnăturii electronice calificate pentru întocmirea tuturor înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, potrivit legii, iar în raporturile angajatorului cu instituțiile publice, la întocmirea înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă, acesta poate utiliza semnătura electronică calificată. Se completează dispozițiile art.16 indice 1 alin (2) din Codul muncii cu obligația de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, a copiei contractului individual de muncă/actului adițional.
  3. Obligația salariaților care își desfășoară activitatea la domiciliu de a respecta secretul de serviciu și confidențialitatea documentelor utilizate. Întrucât este dificil de precizat/stabilit a priori locul de muncă al telesariatului iar răspunderea angajatorului cu privire la instruirea salariaților trebuie să fie rezonabilă, raportată la caracterul deosebit al activității de telemuncă, care presupune că salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplineșteatribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, folosind tehnologia informației și comunicațiilor, proiectul de act normativ își propune modificarea art.7 lit.c) din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă în sensul eliminării sintagmei ,, specifice locului de desfășurarea activității de telemuncă”.
  4. Reglementarea faptul că angajatorul verifică activitatea telesalariatului prin utilizarea tehnologiei informațiilor și a comunicațiilor, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, în condițiile legii, precum și posibilitatea utilizării echipamentelor proprii ale telesalariatului dacă părțile convin astfel. Având în vedere specificul acestei forme de organizare a muncii, a fost eliminată sintagma ,,cel puțin o zi pe lună” din cuprinsul definiției telemuncii.
  5. Eliminarea accidentelor de traseu din categoria accidentelor de muncă și instituie ca alternativa dovada efectuării instruirii lucrătorilor în format electronic. Astfel, din definiția ”evenimentului” prevăzută la articolul 5 litera f) din Legea nr.319/2006 se elimină referirea la accidentul de traseu, iar articolul 30 alineatul (1) litera g) se abrogă.

Pentru prevederea legală referitoare la dovada instruirii în format electronic, după alineatul (3) al articolului 21 din Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările ulterioare, se introduc doua noi alineate, alineatul (4) și alineatul (5).

După perioada de dezbatere publică, proiectul va fi trimis spre adoptare Guvernului și apoi Parlamentului.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here