Şedinţa săptămânală a Guvernului României va avea loc astăzi, de la ora 12:00. Iată care sunt actele normative care ar putea fi incluse pe agendă:
PROIECTE DE LEGE
• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul protecţiei martorilor, adoptat la Stirin, Republica Cehă, la 24 mai 2012, semnat de România la aceeaşi dată;
• Proiect de lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti, la 14 septembrie 2012;
• Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
• Proiect de lege privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate.
PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
• Proiect de ordonanţă de urgenţă privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Naţională “Nuclearelectrica” – S.A. prin alocaţii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011;
• Proiect de ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie cu modificările şi completările ulterioare.
PROIECTE DE HOTĂRÂRE
• Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 ”Cheltuieli de personal” şi titlul 51 ”Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 13 iulie 2012 şi la Bucureşti la 9 august 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) din România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 februarie 2013 şi la Paris la 6 februarie 2013 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”;
• Proiect de hotărâre privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile;
• Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Titu, judeţul Dâmboviţa;
• Proiect de hotărâre privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, urmată de transmiterea acestora în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României.
BUGETE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
• Notă cu privire la stadiul avizării de către Ministerul Finanţelor Publice a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici la care statul este acţionar unic/majoritar sau la care deţine direct/indirect o participaţie majoritară;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale “Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia”-S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale “Radionav”-S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Băiţa”-S.A. Stei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională “Nuclearelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.
MEMORANDUMURI
• Memorandum cu tema: Mandatarea Ministerului Sănătăţii pentru derularea, în parteneriat cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Biroul pentru România al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a proiectului “Sprijin pentru studii naţionale privind alimentaţia populaţiei” – Lot 1: studiu privind alimentaţia copiilor de 0-9 ani şi Lot 2: studiu privind alimentaţia adulţilor de 10-74 ani, conform Ghidului Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentului, „Principii generale pentru colectarea datelor naţionale privind consumul de alimente în vederea realizării unui studiu pan-european privind alimentaţia”;
• Memorandum cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice;
• Memorandum cu tema: Aprobarea începerii negocierilor în vederea încheierii unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind serviciile de transport aerian;
• Memorandum cu tema: Semnarea Acordului Cadru de Cooperare şi Planificare între Guvernul României, reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, şi Banca de Dezvoltare a Chinei (China Development Bank Corporation);
• Memorandum referitor la Declaraţia comună privind consolidarea cooperării în domeniul formării profesionale şi a cooperării între Camerele de comerţ şi meşteşugăreşti (IHK şi HWK) în vederea promovării întreprinderilor mici şi mijlocii.
NOTE
• Notă cu privire la aprobarea finanţării primei faze a proiectului de dezvoltare a capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România.
PUNCTE DE VEDERE
Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind pescuitul şi acvacultura”, iniţiată de 15 deputaţi – Grupurile parlamentare ale PSD, UDMR;
Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România”, iniţiată de un grup de parlamentari – UDMR;
Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 102 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, iniţiată de doamna deputat Iacob –Ridzi Monica Maria şi de domnul deputat Condurăţeanu Andrei-Răzvan – PP-DD;
Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind înfiinţarea Registrului Industriilor Alimentare”, iniţiată de un grup de parlamentari – Grupurile parlamentare ale PSD, PP-DD, PNL, PD-L, UDMR;
Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar federaţiilor din sectorul agricol, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi”, iniţiată de un grup de parlamentari – Grupurile parlamentare ale UNPR, PSD, PNL, PP-DD, PD-L, UDMR;
Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961, iniţiată de domnii deputaţi Ioan Benga; Niculae Mircovici; Ion Mocioalcă; Adrian George Scutaru; Mihai Weber – Grupurile parlamentare ale PSD, PNL şi Minorităţi Naţionale;
Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege de completare şi modificare a articolului 56, alineatul 5 din Legea nr. 283/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de doamnele deputat Camelia Khraibani şi Violeta Tudorie, domnul senator Laurenţiu-Florian Coca şi domnul deputat Vasile Popeangă – Grupul parlamentar al PSD;
Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, iniţiată de domnii deputaţi Dorel-Gheorghe Căprar; Liviu-Bogdan Ciucă; Viorel Marian Dragomir; Florin Iordache; Angel Tîlvăr şi Mihai Tudose din Grupurile parlamentare ale PSD şi PC;
Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate”, iniţiată de un grup de parlamentari – Grupurile parlamentare ale PP-DD, PD-L, PC, PSD, PNL, UNPR.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here