26 Ianuarie, 2020

Şedinţa Guvernului din 10 septembrie 2014: Acte normative adoptate

În şedinţa Guvernului din data de 10 septembrie 2014 au fost adoptate următoarele acte normative:

PROIECTE DE LEGE

• PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, semnat la Chişinău la 21 februarie 2014

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

HOTĂRÂRI

• HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

• HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

• HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale

• HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna septembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

• HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi şi trecerea unor construcţii din cadrul acestui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

• HOTĂRÂRE pentru modificarea poziţiei nr.17 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

• HOTĂRÂRE privind deschiderea Punctului internaţional de trecere a frontierei şi a Biroului vamal de frontieră Vicovu de Sus (România) – Krasnoilsk (Ucraina) şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

• HOTĂRÂRE pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

• HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a conductei Turburea-Turceni, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi aprobarea actului adiţional nr. 6 la acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operarea Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze naturale Transgaz SA Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002

• HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

• HOTĂRÂRE pentru intrarea în vigoare a Programului de cooperare în domeniile culturii, educaţiei, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane pentru perioada 2014-2016, semnat la Bucureşti, la 23 mai 2014

• HOTĂRÂRE privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în anul şcolar 2014-2015

• HOTĂRÂRE privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

MEMORANDUMURI

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării de către România a Programului Operaţional URBACT III 2014-2020 precum şi aprobarea semnării Acordului între Statele Membre, Autoritatea de Management şi Autoritatea de Certificare privind implementarea acestui program

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea, de către România, a Programului Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020, semnarea scrisorii de angajament, în vederea transmiterii spre negociere cu Comisia Europeană şi mandatarea Viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să realizeze modificările solicitate în urma procesului de negociere cu Comisia Europeană şi să retransmită documentul către Comisia Europeană

• MEMORANDUM cu tema: Încheierea unor acorduri cu partea sârbă, prin schimb de note verbale, privind deschiderea unor puncte internaționale de trecere a frontierei de stat româno-sârbe

• MEMORANDUM cu tema: Încheierea Acordului suplimentar scris, sub forma schimbului de scrisori, pentru amendarea Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene – Frontex, semnat la Bucureşti la data de 30 mai 2012 şi la Varşovia la 31 mai 2012

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de colaborare în domeniile culturii, educaţiei şi în alte domenii conexe între Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene

• MEMORANDUM cu tema:
- Aprobarea negocierii şi semnării de România a Protocolului privind transportul durabil la Convenţia cadru privind protejarea şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor
- Formularea de către România, cu ocazia semnării Protocolului, a unei declaraţii interpretative privind aria de aplicare teritorială a Protocolului
- Eliberarea deplinelor puteri pentru domnul Attila Korodi, ministrul mediului şi schimbărilor climatice sau o persoană desemnată de acesta, pentru semnarea Protocolului privind transportul durabil la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, cu ocazia celei de-a patra Conferinţe a Părţilor la Convenţia Carpatică, cu ocazia celei de-a patra Conferinţă a Părţilor la Convenţia Carpatică, care va avea loc la Mikulov, Republica Cehă, în perioada 23-26 septembrie 2014

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind restaurarea reciprocă a patrimoniului cultural mobil

• MEMORANDUM cu tema: Dezvoltarea unui sistem eficient de evaluare a performanetei profesionale a personalului care gestioneaza asistenta comunitara acordata Romaniei in vederea rambursarii integrale a salariilor acestor categorii de personal din POAT 2007-2013, POAT 2014-2020 si din axa prioritara de asistenta tehnica a POCU 2014-2020.

• MEMORANDUM cu tema: Demararea negocierilor in vederea achizitionarii sculpturii „Cumintenia Pamantului”, autor Constantin Brancusi, prin exercitarea dreptului de preemptiune de catre statul roman, prin Ministerul Culturii

• MEMORANDUM cu tema: aprobarea efectuarii donatiei unor bunuri mobile constand in 100 microbuze destinate transportului de elevi catre Ministerul Educatiei din Republica Moldova

Sursa: Guvern | Foto: Free Images

Fara comentarii

Scrie un comentariu