Astăzi la ora 12:00 va avea loc şedinţa Guvernului României. Actele normative care ar putea fi incluse pe agendă sunt următoarele:
PROIECTE DE LEGE
• Proiect de lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România;
• Proiect de lege privind emisiile industriale.
PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
• Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;
• Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – ISC;
• Proiect de ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiare pentru asigurarea creşterii gradului de absorbţie a instrumentelor structurale alocate României în perioada 2007-2013.
PROIECTE DE HOTĂRÂRE
• Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Tulcea;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantităţii de 19,5 tone motorină şi acordării ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia din judeţul Vrancea;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru modificarea unor acte normative;
• Proiect de hotărâre pentru aplicarea prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 9780 final;
• Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Telecomunicaţii C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2013, al Societăţii Comerciale „Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR” S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
• Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr.17/2012, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1161 din 26 septembrie 2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Reabilitare, amenajare şi extindere sediu Judecătoria Sălişte”, „Amenajare Judecătorie Vatra Dornei”, „Extindere sediu Tribunal Suceava”, „Reabilitare, amenajare şi extindere spaţii Judecătoria Vişeu de Sus”, „Sediu Tribunal şi Judecătorie Tulcea”, „Sediu Judecătorie Orşova”, „Reabilitare, amenajare şi extindere sediu Judecătoria Blaj”, „Extindere Tribunal Judeţean Dolj (Tribunal şi Curte de Apel Craiova)”;
• Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Bucureşti – Constanţa, tronsonul 6 Cernavodă-Constanţa”;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind dezvoltarea utilizării paşnice a energiei nucleare, semnat la Amman, la 9 ianuarie 2011;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând 12 obiective de investiţii prioritare destinate reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectării torentelor din zonele forestiere, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora;
• Proiect de hotărâre privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru primari, în unele circumscripţii electorale, din data de 26 mai 2013;
• Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 66 la Hotărârea Guvernului nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Caraş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Caraş-Severin;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr.974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba;
• Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova;
• Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unui sector de drum naţional aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, pe perioada executării lucrărilor de infrastructură a unui sector de drum naţional aflat în domeniul public al statului, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.;
• Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unui drum, trecut din domeniul public al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale;
• Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare în domeniul privat al Judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa a unor amenajări de irigaţii cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului de acţiuni, pe anul 2013, privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţe multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei obiectivelor de investiţii finanţate în cadrul Proiectului privind dezvoltarea, la nivel local, de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, din judeţele Bacău, Botoşani şi Iaşi şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora.
INFORMĂRI
• Informare privind situaţia planurilor de apărare împotriva inundaţiilor la nivel naţional şi necesarul de fonduri pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cu rol de apărare împotriva inundaţiilor.

PUNCTE DE VEDERE

• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică” (Plx.350/2012), iniţiată de 17 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PSD, PNL PD-L, Minorităţilor Naţionale, precum şi la amendamentele depuse la Comisia administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor de Asociaţia Academia de Advocacy în legătură cu această propunere legislativă;

• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, în domeniul public al judeţului Tulcea şi administrarea Consiliului Judeţean Tulcea”, iniţiată de domnul senator Trifon Belacurencu – PSD (Bp. 30/2013);

• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social”, iniţiată de domnul senator Liviu-Marian Pop – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 27/2013);

• Punct de vedere referitor la propunerea legislativă privind interzicerea cultivării şi importului Organismelor Modificate Genetic (OMG) şi interzicerea importului, producţiei şi comercializării produselor care conţin Organisme Modificate Genetic (OMG), iniţiată de domnul deputat Ninel Peia, din Grupul parlamentar al PSD (Bp. 33/2013);

• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind redevenţa gazelor”, iniţiată de domnul deputat Radu Mihai Popa – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 36/2013);

• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, iniţiată de domnul deputat Kerekes Károly – Grupul parlamentar al UDMR (Bp. 37/2013);

• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind moratoriul pentru amânarea executării silite a cetăţenilor persoane fizice din imobile cu destinaţia de locuinţă, iniţiată de domnii deputaţi Radu Babuş; Mihai-Bogdan Diaconu; Mircea-Titus Dobre; Daniel Florea; Băloşin Florentin Gust şi Cosmin Necula din Grupul parlamentar al PSD;

• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora”, iniţiată de un grup de parlamentari – PSD, PNL, PD-L, PP-DD, UDMR (Bp. 39/2013);

• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului”, iniţiată de un grup de parlamentari – PD-L (PLx 80/2013).

Sursa: Guvernul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here