În şedinţa de ieri a Guvernului au fost dezbătute mai multe subiecte de interes general. Iată mai jos lista principalelor acte normative care au fost adoptate:
PROIECTE DE LEGE (se trimit către Parlament)
• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul protecţiei martorilor, adoptat la Stirin, Republica Cehă, la 24 mai 2012, semnat de România la aceeaşi dată;
• Proiect de lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti, la 14 septembrie 2012;
• Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
• Proiect de lege privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate.
ORDONANŢE DE URGENŢĂ
• Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Naţională “Nuclearelectrica” – S.A. prin alocaţii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011;
• Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.
HOTĂRÂRI
• Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 “Cheltuieli de personal” şi titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013;
• Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 13 iulie 2012 şi la Bucureşti la 9 august 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) din România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007;
• Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 februarie 2013 şi la Paris la 6 februarie 2013 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”;
• Hotărâre privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001;
• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile;
• Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Titu, judeţul Dâmboviţa;
• Hotărâre privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, urmată de transmiterea acestora în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României;
• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate şi a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul agriculturii ecologice;
• Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 pentru fondurile necesare pentru constituirea unei entităţi comerciale mixte româno-bulgare pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea între oraşele Calafat (Romania) şi Vidin (Republica Bulgaria).
BUGETE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale “Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia”-S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale “Radionav”-S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Băiţa”-S.A. Stei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională “Nuclearelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.
MEMORANDUMURI
• Memorandum cu tema: Mandatarea Ministerului Sănătăţii pentru derularea, în parteneriat cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Biroul pentru România al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a proiectului “Sprijin pentru studii naţionale privind alimentaţia populaţiei” – Lot 1: studiu privind alimentaţia copiilor de 0-9 ani şi Lot 2: studiu privind alimentaţia adulţilor de 10-74 ani, conform Ghidului Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentului, „Principii generale pentru colectarea datelor naţionale privind consumul de alimente în vederea realizării unui studiu pan-european privind alimentaţia”;
• Memorandum cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice;
• Memorandum cu tema: Aprobarea începerii negocierilor în vederea încheierii unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind serviciile de transport aerian;
• Memorandum cu tema: Semnarea Acordului Cadru de Cooperare şi Planificare între Guvernul României, reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, şi Banca de Dezvoltare a Chinei (China Development Bank Corporation);
• Memorandum referitor la Declaraţia comună privind consolidarea cooperării în domeniul formării profesionale şi a cooperării între Camerele de comerţ şi meşteşugăreşti (IHK şi HWK) în vederea promovării întreprinderilor mici şi mijlocii;
• Memorandum cu tema „Formularea observaţiilor României în cauza C-197/13, Câmpean, cererea având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare privind interpretarea articolului 100 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene – taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule instituită în baza Legii nr. 9/2012.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here