În şedinţa săptămânală din 4 iunie 2014, Guvernul României a adoptat următoarele acte normative:

PROIECTE DE LEGE

• PROIECT DE LEGE pentru completarea art.10 din Legea nr.258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de Întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 22 din 18 august 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, adoptată în temeiul art. 1 pct. I 10 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, aprobată, cu modificări, de Legea nr. 93/2011

HOTĂRÂRI

• HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior
• HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
• HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn
• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru S.C. “EUROTEST” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
• HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială GERMISARA S.A Hunedoara aflată sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism
• HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
• HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1251/2006
• HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitare DN 79 Arad-Oradea km 4+150 – km 115+923”
• HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1364/2001
• HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ciurea, judeţul Iaşi
• HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa
• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale
• HOTĂRÂRE pentru modificarea descrierii tehnice, respectiv a valorii unei părţi de imobil aparţinând domeniului public al statului şi aflată în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzută în anexa nr.40 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea „Complexul Energetic Hunedoara” – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
– MEMORANDUM cu tema: aprobarea majorării cheltuielilor de natură salarială cu influența creșterii numărului mediu de personal ca urmare a fuziunii cu Societatea Națională a Huilei precum și prevederea unui buget de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Complexul Energetic Hunedoara, în condiții de pierdere

MEMORANDUMURI

• MEMORANDUM cu tema: Semnarea declaraţiei privind imunitatea de jurisdicţie a bunurilor culturale aflate în proprietatea statelor, elaborată de Austria şi Republica Cehă
• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului prin schimb de note verbale pentru modificarea Înţelegerii între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova privind punerea la dispoziţia Ambasadei României în Republica Moldova şi Ambasadei Republicii Moldova în România, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în folosinţă, semnată la 21 aprilie 1995
• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea privind renegocierea Convenţiei între Republica Socialistă România şi Regatul Norvegiei privind evitarea dublei impuneri asupra veniturilor şi averii, semnată la Oslo la 14 noiembrie 1980
• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea pentru deschiderea de negocieri şi pentru semnarea unui Memorandum de Înţelegere între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii şi Irigaţiilor din Republica Sudan în domeniul agriculturii
• MEMORANDUM cu tema: Reactualizarea planului de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020 în domeniul sănătăţii
• MEMORANDUM cu tema: Reactualizarea planului de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020 în domeniul ocupării forţei de muncă şi incluziunii sociale
• MEMORANDUM cu tema: Măsuri pentru eficientizarea sectorului de transport feroviar al României necesare pentru aprobarea Master Planului General de Transport al României
Sursa: Guvern | Foto: Free Images

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here