Astăzi, începând cu ora 12:00, are loc şedinţa săptămânală a Guvernului României. Lista actelor normative care ar putea fi incluse pe agendă arată în felul următor:

PROIECTE DE LEGE

• Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003.

PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

• Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri;
• Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, promoţia 2013;
• Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului;
• Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Tabelelor-anexă la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope;
• Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (primă lectură);
• Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 26 iunie 2013;
• Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
• Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen;
• Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă cu modificările şi completările ulterioare;
• Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore;
• Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale precum şi pentru stabilirea numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la ministere şi la instituţiile şi autorităţile publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului;
• Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”-Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila;
• Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară;
• Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii;
• Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură;
• Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor-Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi;
• Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie;
• Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind taxele judiciare de timbru;
• Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia;
• Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare;
• Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996;
• Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

• Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 pentru desfăşurarea unor misiuni externe cu caracter umanitar;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bruxelles la 26 noiembrie 2012 şi la Bucureşti la 27 noiembrie 2012, respectiv la 15 ianuarie 2013 şi la 23 ianuarie 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţiei şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 25 martie 2013 şi la 27 martie 2013, precum şi la 1 aprilie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii “Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN2 – etapa I, “Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1″, “Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14″, “Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15″ şi “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15″;
• Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 808/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică “Autostrada Timişoara-Lugoj”;
• Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
• Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Spitalului de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud şi reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sfântul Apostol Andrei” Constanţa;

• Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna;

• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII;
• Proiect de hotărâre privind recunoaşterea Clubului Sportiv “U-Mobitelco” Cluj-Napoca ca fiind de utilitate publică;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Proiect de hotărâre privind înscrierea unor bunuri culturale mobile în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, urmată de transmiterea acestora în administrarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa”;
• Proiect de hotărâre privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 7 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.218/2012;
• Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr.181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004;
• Proiect de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Amendamentului la Aranjamentul de implementare între autorităţile desemnate ale României şi Statelor Unite privind serviciile de medicină legală efectuate în comun de specialişti români şi reprezentantul regional al forţelor Statelor Unite pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României;
• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Amendamentului la Aranjamentul de implementare între autorităţile desemnate ale României şi Statelor Unite privind procedurile de soluţionare a pretenţiilor pentru implementarea acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României;
• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Aranjamentului de implementare între Autorităţile Desemnate ale Statelor Unite şi României privind relaţiile de comandă pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României;
• Memorandum cu tema: încheierea unui Acordului de Grant dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii, reprezentat de Agenţia pentru Comerţ şi Dezvoltare a SUA şi Guvernul României, reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului, pentru finanţarea costurilor bunurilor şi serviciilor necesare realizării unui studiu de fezabilitate privind propunerea de proiect “Arhivare electronică şi managementul conţinutului” în România;
• Memorandum cu tema: aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind cooperarea economică, industrială şi tehnică;
• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperarea în domeniul dezvoltării;
• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii Acordului Bilateral între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Irak privind cooperarea în domeniul agriculturii;
• Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Romeo-Florin Nicolae, vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, în calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale “Loteria Română” S.A..

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here