În şedinţa din 2 octombrie, Guvernul României a adoptat următoarele acte normative:

PROIECTE DE LEGE (se trimit Parlamentului)

Proiect de lege privind aprobarea participării României la Forumul Global privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale;
Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării, semnat la Varşovia, la 5 iunie 2013;
Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, precum şi a Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare;
Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări rambursabile de către Municipiul Bucureşti;
Proiect de lege pentru modificarea art.196¹ din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic;
Proiect de lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

Ordonanţă de urgenţă privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

HOTĂRÂRI

Hotărâre privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2013-31 martie 2014;
Hotărâre privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar;
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013;
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie ”Consolidare viaduct pe DN 7 km 200+615 peste Malul Lacului la Cozia”, judeţul Vâlcea;
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie ”Consolidare DN 16 km 72+200-74+000”, judeţul Mureş;
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie ”Consolidare DN 66A km 16 +624-km 23+800”, judeţul Hunedoara;
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie ”Consolidare DN 66A km 0+000-km 3+847”, judeţul Hunedoara;
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie ”Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 6B km 38+900-40 +600”, judeţul Gorj;
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială GERMISARA S.A. Hunedoara aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C Ceprohart S.A aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului;
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C Comalex S.A aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administraţia Activelor Statului;
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2013, pentru Jandarmeria Română, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;
Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
Hotărâre privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţiile Bazinale de Apă Banat, Crişuri, Dobrogea – Litoral şi Someş – Tisa, prevăzute în Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliară;
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă;
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Deschiderea şi exploatarea zăcământului uranifer Primatar I, Primatar II, Bradu, Prisecani şi Zona III”, judeţul Neamţ;
Hotărâre privind trecerea imobilului ”Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Brăila, judeţul Brăila, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila în administrarea Consiliului Judeţean Brăila;
Hotărâre privind trecerea imobilului ”Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa.

MEMORANDUMURI

Memorandum cu tema: Semnarea Acordului între România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale;
Memorandum cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului cadru de Parteneriat între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene – FRONTEX;
Memorandum cu tema: Aprobarea ocupării unor posturi vacante din Ministerul Afacerilor Interne şi structurile subordonate în vederea încadrării absolvenţilor promoţiei 2013, pregătiţi în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, instituţie de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune ocuparea a 620 posturi de ofiţeri din unităţile Aparatului central al MAI şi structurile subordonate acestuia;
Memorandum cu tema: Aprobare pentru iniţierea de negocieri în vederea încheierii unui acord între Guvernul României şi Guvernul Bermuda privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal;
Memorandum cu tema: aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate;
Memorandum cu tema: Crearea Ringului Bursier de Produse Agricole;
Memorandum cu tema: Aprobarea scoaterii la concurs a unui număr de 35 posturi de execuţie vacante din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc;
Memorandum cu tema: Accesarea sumelor împrumutului pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii (DPL – DDO) în valoare de 1 mld. EUR, acordat României de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin solicitarea tragerii unei prime tranşe.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here