În şedinţa săptămânală din data de 13 mai, Guvernul României a adoptat următoarele acte normative:

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

HOTĂRÂRI

• HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi alte măsuri în domeniul medicamentului
• HOTĂRÂRE pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
• HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
• HOTĂRÂRE privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. – în vederea achiziţionării de autoturisme precum şi de punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti
• HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în lunile aprilie şi mai 2014
• HOTĂRÂRE pentru aprobarea “Acordului de colaborare în domeniul tineretului şi sportului între Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Tineretului şi Sportului din Republica Bulgaria”, semnat la Ruse, la data de 7.03.2014
• HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea reuniunii miniştrilor justiţiei şi miniştrilor afacerilor interne din statele membre ale Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP)
• HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii ”Autostrada Sebeş-Turda”
• HOTĂRÂRE pentru aprobarea ”Memorandumului de Înţelegere între Naţiunile Unite şi Guvernul României” privind desfăşurarea unui program de pregătire a personalului de securitate al Naţiunilor Unite în domeniul protecţiei nemijlocite în cadrul Centrului de Excelenţă pentru protecţie şi securitate al Serviciului de Protecţie şi Pază, semnat la New York şi la Bucureşti la data de 28.01.2014
• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională ”ROMARM”-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială Uzina Termoelectrică Midia – S.A. aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
• HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.26 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi din imobilul înregistrat cu nr. MFP 26557, aflat în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova, ca urmare a retrocedării către fostul proprietar, în condiţiile legii
• HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Concurenţei, prevăzute în Anexa 9 la HG nr.1705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public
• HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa
• HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba, cu modificările şi completările ulterioare
• HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Dobrin, Mirşid şi Sânmihaiu Almaşului, judeţul Sălaj
• HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Iacobeni, judeţul Sibiu
• HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Becicherecu Mic, Margina, Nădrag, Pesac şi Topolovăţu Mare, judeţul Timiş

MEMORANDUMURI

• MEMORANDUM cu tema: 1) – Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind legăturile rutiere peste frontiera de stat comună 2) – Propunerea ungară privind semnarea Declaraţiei comune privind legăturile rutiere peste frontiera de stat româno-ungară
• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Amendamentului la Aranjamentul de implementare între Autorităţile Desemnate ale României şi Statele Unite ale Americii privind problemele de mediu pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României
• MEMORANDUM cu tema: Semnarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice
• MEMORANDUM cu tema: Organizarea la Bucureşti în perioada 26-27 iunie 2014 a Conferinţei Europene ”Drepturile persoanelor cu dizabilităţi din România în context european”
• MEMORANDUM cu tema: Guvernanţa Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD)
• MEMORANDUM cu tema: Semnarea şi aplicarea provizorie de către România a Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte
• MEMORANDUM cu tema: aprobarea pregătirii candidaturii României pentru obţinerea statutului de ţară invitată în cadrul festivalului bienal Europalia, pe durata Preşedinţiei Consiliului UE în anul 2019
Sursa: Guvern | Foto: FreeImages.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here