Un recent comunicat de presă din partea MMFPS informează că a fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Semnalăm, din conţinutul proiectului de act normativ, principalele elemente de noutate.

Definirea şomerului de lungă durată ca fiind persoana care este şomer pe o perioadă mai mare de 12 luni în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25 de ani şi vârsta legală de pensionare şi pe o perioadă de 6 luni în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 – 24 de ani.

Se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj, următoarele persoane:

– asociat unic, asociaţi;

– administratori care au încheiat contracte potrivit legii;

– persoane fizice autorizate, întreprinzători persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale, precum și membrii întreprinderilor familiale;

– cetăţeni români care lucrează în străinătate, conform legii;

– alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii şi care nu se regăsesc în una dintre situaţiile de mai sus.

Angajatorii la care îşi desfăşoară activitatea persoanele asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj sunt obligaţi să depună Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzută de lege, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

● Persoanele care sunt supuse legislaţiei de asigurări sociale din România în condiţiile prevăzute de reglementările comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii Europene sau de reglementările comunitare privind coordonarea sistemelor de securitate socială, având angajator care nu are sediul social sau reprezentanţa pe teritoriul României, se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj din România prin încheierea unui contract de asigurare pentru şomaj, cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au după caz, domiciliul, reşedinţa sau îşi exercită dreptul la rezidenţă potrivit legii, în condiţiile în care sunt asigurate în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi nu au statut de pensionar, conform legii.

Venitul lunar la care se pot asigura persoanele menţionate – şi la care se plăteşte contribuţia la bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cota stabilită de lege pentru persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj – nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plăteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj.

Angajatorii au obligaţia de a calcula lunar şi de a plăti o contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj, a cărei cotă se aplică asupra bazei de calcul a contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit legii, în situaţia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii.

● Angajatorii au obligaţia de a calcula şi de a reţine lunar, precum şi de a vira contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, a cărei cotă prevăzută de lege se aplică asupra bazei de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în situaţia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii.

Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj, a cărei cotă se aplică asupra venitului lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj.

Cotele contribuţiilor se pot modifica, în funcţie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

● În cazul neachitării contribuţiilor pentru constituirea bugetului asigurărilor pentru şomaj, a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor, se aplică conform legii, măsurile de executare silită stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare privind executarea creanţelor bugetare.

● Prin derogare, pentru şomerii care și-au desfăşurat activitatea în ultimele 24 de luni premergătoare datei încetării raporturilor de muncă, exclusiv în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial sau a unui contract de muncă temporară, încheiat în condiţiile legii, stagiul minim de cotizare necesar a fi realizat pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj este de 6 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii.

Indemnizaţiile de şomaj cuvenite în sistemul asigurărilor pentru şomaj din România pot fi menţinute în plată pe perioada în care persoana se deplasează pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi teritoriul Elveţiei pentru a căuta un loc de muncă în condiţiile dispoziţiilor referitoare la prestaţia de şomaj, prevăzute de reglementările comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii Europene sau după caz, de reglementările comunitare privind coordonarea sistemelor de securitate socială precum şi ale măsurilor adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementări comunitare.

Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

– 3 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 6 luni în condiţiile de derogare, menţionate anterior;

– 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;

– 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;

– 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Cuantumul indemnizaţiei de șomaj este o sumă acordată lunar și în mod diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

a) 75% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 6 luni;

b) suma prevăzută la lit. a) la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, sau, după caz, pentru persoanele cu stagiu minim de cotizare, pe ultimele 6 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcție de stagiul de cotizare.

Alte reglementări, propuse a fi modificate, se referă, în principal, la:

– categorii de persoane care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj;

– repunerea în plată, programele de formare profesională acoperite din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

– programele de formare profesională pentru persoanele aflate în detenţie care mai au de executat cel mult 12 luni până la ultima zi de executare a pedepsei;

– evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale,

finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

– prima încadrare după perioada de şomaj;

– regimul restituirii indemnizaţiei de şomaj;

– alocaţia de transport pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă care sunt înregistrate la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, pentru fiecare lună în care participă la măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă;

– sprijinul angajatorii care încadrează absolvenţi;

– sprijin, prin sistem de credite în condiţii avantajoase, pentru crearea de noi locuri de muncă prin înfiinţarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, precum şi activităţi independente desfăşurate de persoane fizice autorizate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here