Prin cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială s-a solicitat de către A. în contradictoriu cu pârâta Banca X SA – Sucursala Y suspendarea plăţii tuturor ratelor lunare către pârâtă până la pronunţarea unei hotărâri irevocabile în dosarul de fond.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că prin contractul de credit nr. abc/2007 încheiat cu pârâta, i s-au acordat 300.000 CHF iar la momentul încheierii contractului valoarea unui CHF era de 2.2676 lei.

În prezent s-a dublat valoarea francului elveţian iar rata către bancă a devenit împovărătoare.

S-a mai arătat că există un dosar de fond cu privire la denominarea ce se află în procedură prealabilă, dosar prin care s-a solicitat constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale încheiate între părţi.

În probaţiune, reclamanta A a precizat că se prevalează de proba cu înscrisuri.

Ce apărări concrete a formulat pârâta Banca X SA – Sucursala Y în cauză?

Pârâta Banca X SA – Sucursala Y a formulat întâmpinare ce a fost depusă la dosarul cauzei prin care aceasta a invocat excepţia netimbrării cererii şi a lipsei calităţii procesuale pasive a Banca X SA – Sucursala Y, iar pe fondul cauzei nu sunt îndeplinite art.996 NCPC.

În probaţiune, pârâta a precizat că se prevalează de proba cu înscrisuri.

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat şi cum a argumentat hotărârea respectivă?

Prin sentinţa civilă nr. was/10.06.2015, instanţa a admis cererea şi a dispus suspendarea plăţilor ratelor lunare până la judecata în fond a cauzei pe drept comun privind denominarea.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de fond a avut în vedere următoarele considerente:

Cu privire la lipsa calităţii procesuale pasive a Băncii X SA – Sucursala Y, instanţa a constatat că a fost încheiat contractul dintre părţi, la Sucursala Y, Banca X Bucureşti fiind reprezentată prin această sucursală.

Cu privire la netimbrare, instanța a reținut că cererea de ordonanţă preşedinţială a fost timbrată cu 20 lei.

Pe fondul cauzei, instanta a reţinut că în conformitate cu art.996 NCPC instanţa de judecată poate să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere şi pentru prevenirea unei pagube iminente care nu s-ar putea repara şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

În cauză instanța de fond a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile art.996 NCPC, sumă acordată fiind excesiv de mare, iar rata de asemenea, astfel că se impune măsura suspendării pentru a opri executarea silită până la soluţionarea acţiunii de drept comun ce are ca obiect clauzele abuzive.

Faţă de cele de mai sus, instanţa de fond a reţinut că sunt incidente dispoziţiile art.996 NCPC, cererea fiind admisă, dispunându-se suspendarea plăţilor ratelor lunare până la judecata în fond a cauzei pe drept comun privind denominarea.

Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către pârâta Banca X SA – Sucursala Y şi, în caz afirmativ, ce a decis instanţa superioara în cazul mai sus menţionat şi cum a argumentat hotărârea respectivă?

Da, sentinţa civilă nr. was/10.06.2015 a fost atacată de către pârâta Banca X SA – Sucursala Y , iar instanţa superioară, prin decizia civila nr. www/07.09.2015 a admis calea de atac și a modificat sentința pronunțată de către instanța de fond, respingând cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de către reclamanta A.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa superioară a avut în vedere următoarele considerente:

Instanţa superioară a considerat că instanța de fond a făcut o apreciere eronată a condiţiilor de admisibilitate a cererii de ordonanţă preşedinţială, reglementate de art.996 Cod procedură civilă, potrivit cărora pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere sau prevenirea unei pagube iminente greu de reparat, instanţa poate să dispună atunci când apreciază în favoarea reclamantului existenţa unei aparenţe de drept, măsuri cu caracter grabnic şi provizoriu.

Instanţa de fond, analizând dispoziţiile procedurale evocate, a apreciat că suma împrumutată reclamantului şi ratele lunare sunt excesiv de mari, fiind de natură să creeze imposibilitatea plăţii de bună voie a debitorului şi declanşarea executării silite până la soluţionarea acţiunii de drept comun având ca obiect constatarea nulităţii clauzelor cu caracter abuziv din contractul de împrumut.

Instanţa de fond a reţinut în favoarea reclamantului pentru a dispune măsura provizorie şi de urgenţă a suspendării plăţii ratelor lunare, existenţa unei aparenţe de drept, reprezentând o situaţie abstractă, respectiv existenţa unui principiu potrivit cu care efectele imprevizibilităţii creşterii cursului de schimb a francului francez în care s-a făcut împrumutul, să fie suportate echitabil de către părţi, fiindcă în caz contrar se va crea în dauna debitorului o pagubă ca urmare a procedurii executării silite.

Dacă în favoarea reclamantului se poate reţine o aparenţă a dreptului, constând în posibilitatea debitorului de a solicita în contradictoriu cu creditorul său analiza clauzelor contractului de împrumut, în raport cu evoluţia cursului de schimb a monedei în care s-a făcut împrumutul, cu consecinţa modificării caracterului oneros a uneia dintre obligaţiile actului, această aparenţă nu este suficientă pentru a se pronunţa o ordonanţă preşedinţială în lipsa celorlalte condiţii la care se referă dispoziţiile art.996 Cod procedură civilă.

Una dintre condiţiile de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale este şi aceea a existenţei unei ameninţări cu privire la acest drept, care trebuie să fie înlăturată de urgenţă printr-o măsură provizorie, păstrând dreptul sau urmărindu-se prevenirea unei pagube ce nu s-ar mai putea repara în viitor.

Reclamantul, în justificarea acestei condiţii, a invocat evitarea procedurii de executare silită, fiindcă ratele lunare sunt excesiv de mari în raport de veniturile sale.

Potrivit art.996 alin.1 Cod procedură civilă, paguba care ameninţă dreptul trebuie să fie una iminentă, adică pe punctul de a se produce, iminenţa sa fiind o stare care justifică intervenţia de urgenţă a instanţei, pentru a împiedica să se producă un efect păgubitor în legătură cu dreptul pretins al reclamantului, fără putinţa de a se mai repara.

Paguba invocată de către reclamant nu are un caracter iminent, neexistând niciun indiciu că împotriva acestuia banca creditoare a declanşat vreo procedură de executare silită, la caracterul urgent al măsurii instanţa urmând să aibă în vedere caracterul urgent al viitoarei pagube şi nu o simplă temere, în sensul că ar fi posibilă producerea unei pagube.

Dimpotrivă, suspendarea plăţii ratelor lunare poate să creeze posibilitatea acumulării unui debit excesiv de mare în raport de veniturile debitorului, situaţie în care pentru executarea creanţei creditoarea poate începe executarea silită.

Într-adevăr, pe rolul instanţei există un litigiu, având ca obiect constatarea caracterului abuziv a unor clauze din contractul de împrumut, însă soluţia care se va pronunţa în acea cauză nu poate să fie anticipată ca fiind în favoarea reclamantului, deoarece prin soluţionarea cererii de ordonanţă preşedinţială nu se poate prejudeca fondul dreptului.

Nefiind îndeplinite şi celelalte condiţii la care se referă art.996 Cod procedură civilă, instanţa nu putea să dispună măsura provizorie a suspendării plăţii ratelor lunare până la soluţionarea cererii de drept comun.

Ai nevoie de Codul de procedură civilă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here