Rezilierea contractelor aflate în derulare la data deschiderii procedurii insolvenței prezintă interes pentru fiecare parte contractantă, indiferent că este creditor sau debitor, profesionist sau nu. Astfel, conform legii insolvenței, toate contractele în derulare la data deschiderii procedurii insolvenței se consideră menținute, iar toate clauzele de desființare a contractelor, de decădere din beneficiul termenului sau de declarare a exigibilității anticipate pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. Cu toate acestea, există și excepții pe care le puteți regăsi în cuprinsul acestui articol.

Autor: Pavel Margarit & Asociatii

Situația contractelor în derulare conform Legii nr. 85/2014

Prin art. 123, alin 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, toate contractele în derulare la data deschiderii procedurii insolvenței se consideră menținute, toate clauzele de desființare a contractelor, de decădere din beneficiul termenului (art. 1417 din Codul civil nefiind aplicabil) sau de declarare a exigibilității anticipate pentru motivul deschiderii procedurii fiind nule.

Astfel, orice clauză contractuală de reziliere anticipată la intrarea de insolvență a uneia dintre părți va fi lovită de nulitate, contractanții fiind ținuți de dispozițiile Legii menționate mai sus care vor prevala asupra dispozițiilor contractului încheiat între părți.

Mai mult, conform deciziei nr. 42/2021 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iași – Secția civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la unele chestiuni de drept, acțiunile de reziliere a contractelor cu executare succesivă menținute de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar și care sunt introduse pe calea dreptului comun după momentul deschiderii procedurii insolvenței pentru nerespectarea de către pârâtul debitor a obligațiilor contractuale constând în plata unor sume scadente anterior deschiderii acestei proceduri, nu vor fi admisibile.

Excepții de la prevederile privind obligativitatea menținerii contractelor și nulității clauzelor de încetare sau accelerare a obligațiilor

Sunt exceptate de la prevederile obligativității menținerii contractelor și nulității clauzelor de încetare sau accelerare a obligațiilor, contractele financiare calificate, precum și operațiunile de compensare bilaterală în baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de compensare bilaterală.

De asemenea, Legea nr. 85/2014 stabilește în mod expres condițiile în care administratorul judiciar/lichidatorul poate să denunțe orice contract cu o societate în insolvență, cum sunt închirierile neajunse la termen, precum și orice alte contracte încheiate pe termen lung și care nu au fost executate în totalitate sau în mod substanțial de către toate părțile implicate.

În acest sens, administratorul judiciar/ lichidatorul va răspunde la notificarea contractantului prin care se cere denunțarea contractului respectiv în termen de 30 de zile de la primirea acesteia. Cocontractantul este obligat să transmită notificarea în termen de 3 luni de la data deschiderii procedurii insolvenței.

În cazul lipsei unui răspuns al administratorului judiciar/ lichidatorului în termen menționat mai sus, contractul va fi socotit denunțat în baza legii. Mai mult, în cazul denunțării contractului încheiat cu o societate în insolvență, cocontractantul va putea introduce o acțiune în despăgubire împotriva debitorului, iar drepturile sale vor putea fi valorificate în baza unei hotărâri definitive soluționate de către judecătorul-sindic.

O altă excepție o reprezintă posibilitatea administratorului judiciar de a modifica clauzele contractelor încheiate de debitor, inclusiv a contractelor de credit, pentru ca acestea să asigure echivalența viitoarelor prestații. Cu toate acestea, clauzele contractuale vor putea fi modificate doar cu acordul cocontractanților și doar pe parcursul perioadei de observație din cadrul procedurii insolvenței.

În acest sens, ar fi utilă apelarea la un avocat specializat în legea insolvenței, reorganizare și faliment, care să se asigure că toate condițiile sunt îndeplinite în mod cumulativ și în conformitate cu dispozițiile legale.

Un avocat specializat în legea insolvenței și faliment sau în procedura reorganizării judiciare poate analiza înainte sau după intrarea în insolvență, după caz, condițiile și posibilitățile de reziliere a contractelor aflate în derulare.

Situația unor tipuri de contracte prevăzute expres în Legea nr. 85/2014

În cazul contractelor de vânzare a bunurilor cu rezerva titlului de proprietate de către vânzător până la plata integrala a prețului, vânzarea va fi considerată executată de vânzător, rezerva fiind opozabilă administratorului judiciar/lichidatorului judiciar cu condiția efectuării formalităților de publicitate prevăzute de lege. În această situație, prevederile privind menținerea contractelor în derulare la data deschiderii procedurii insolvenței, precum și cele privind nulitatea clauzelor de desființare a contractelor, de decădere din beneficiul termenului sau de declarare a exigibilității anticipate pentru motivul deschiderii procedurii nu vor fi aplicabile.

În ceea ce privește contractele de muncă sau de închiriere, acestea vor putea fi denunțate numai cu respectarea termenelor legal de preaviz. De asemenea, după data deschiderii procedurii insolvenței, vor putea fi desfăcute de urgență de către administratorul sau lichidatorul judiciar și contractele individuale de muncă ale personalului debitorului cu respectarea aceluiași termen legal de preaviz.

În contractele prin care se prevede faptul că debitorul este îndreptățit la plăți periodice, menținerea contractului în baza procedurii insolvenței nu îl va obliga pe administratorul sau lichidatorul judiciar să execute plăți restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. Cu referire la plățile restante aferente perioadei anterioare deschiderii procedurii, legea prevede posibilitatea formulării unei cereri de admitere a creanței împotriva debitorului.

În cazul rezilierii contractelor de leasing financiar, finanțatorul are două opțiuni. Prima opțiune o reprezintă transferarea proprietății bunului către debitor, caz în care creanța înscrisă la masa credală va fi constituită din restul prețului bunului și din accesoriile ratelor de leasing. În acest caz, finanțatorul va dobândi o ipotecă legală asupra bunului ce face obiectul contractului de leasing.

A doua opțiune o reprezintă recuperarea bunului, caz în care creanța înscrisă la masa credală va fi constituită doar din accesoriile ratelor de leasing. Acest caz se aplică situației în care nu există alte bunuri care să confere titularului calitatea de creditor care beneficiază de o cauză de preferință.

În concluzie, contractele în derulare la data deschiderii procedurii insolvenței se consideră menținute, iar toate clauzele de desființare a contractelor, de decădere din beneficiul termenului sau de declarare a exigibilității anticipate pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. Cu toate acestea, legea insolvenței prevede excepții în cazul contractelor financiare calificate, al operațiunilor de compensare bilaterală sau acordurilor de compensare bilaterală și al contractelor încheiate de debitor, inclusiv contractele de credit care pot fi modificate de către administratorul judiciar cu respectarea condițiilor expres prevăzute de lege.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

Pentru realizarea acestor demersuri, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în legea insolvenței, reorganizare și faliment, care să analizeze clauzele fiecărui contract în parte, precum și dispozițiile legale aplicabile în scopul identificării situațiilor în care un contract în derulare la data deschiderii procedurii poate fi reziliat sau nu.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2021, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2021. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here