Întrebare. Bună ziua. Balanța contabilă conține la venituri sume care nu pot fi justificate cu documente. Valoarea este mică. În această situație, se poate considera că societatea a încălcat vreo lege? Firma plătește impozit pe profit. Vă mulțumesc.

Opinie.

 1. Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise. (art. 11 din Legea nr. 82/1991)
 1. Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.  (art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82/1991)
 1. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.  (art. 6 alin. (2) din Legea nr. 82/1991)
 1. Rezultatul fiscal se calculează ca diferență între veniturile şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile şi deducerile fiscale şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul şi elemente similare veniturilor şi cheltuielilor, potrivit normelor metodologice, precum şi pierderile fiscale care se recuperează în următorii 7 ani consecutivi. Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal negativ este pierdere fiscală. (art. 19 alin.(1) din Legea nr. 227/2015)
 1. Rezultatul fiscal se calculează trimestrial/anual, cumulat de la începutul anului fiscal.(art. 19 alin.(2) din Legea nr. 227/2015)
 1. Pentru determinarea rezultatului fiscal, erorile înregistrate în contabilitate se corectează astfel: a) erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama rezultatului reportat, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se referă acestea şi depunerea unei declaraţii rectificative; b) erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama contului de profit şi pierdere sunt luate în calcul pentru determinarea rezultatului fiscal în anul în care se efectuează corectarea acestora. (art. 19 alin.(3) din Legea nr. 227/2015)
 1. Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcție, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR din România, răspunderea pentru conducerea contabilității revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale.(art. 10 alin. (4) din Legea nr. 82/1991)
 2. Constituie contravenţie deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate. se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei. (art. 41 și art. 42 din Legea nr. 82/1991)
 3. În speță, se recomandă să se identifice cu claritate situația faptică și funcție de aceste aspecte se va dispune corecția necesară sau identificarea/reconstituirea documentelor pierdute, după caz, cu aprobarea conducerii societății. În practică, în situații similare, sumele cu situație incertă care s-au identificat în balanță, au fost trecute în contul 473 ,,Sume în curs de clarificare,,, până la clarificare, în baza unei note de contabilitate însoțită de explicații și cu aprobarea conducerii societății.

Temei legal:

 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here