Începând cu anul 2011, termenul de avizare a carnetelor de rentieri agricoli a fost prelungit până la data de 31 august, termen care se suprapune cu data-limită până la care se poate plăti rata rentei viagere agricole pentru anul anterior. Această coincidenţă ar face imposibilă, după cum arată Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, efectuării plăţilor pentru un număr de rentieri agricoli, situaţie în care Guvernul a emis o ordonanţă de urgenţă, cu nr. 106/2011, în vigoare din 6 decembrie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 858/2011.  

Să ne amintim că, prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, a fost instituită renta viageră agricolă în scopul concentrării suprafeţelor agricole, instrumentată în cazul terenurile cu destinaţie agricolă situate în extravilan.

Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord cu investitorul, având siguranţa unei surse viagere de venituri garantate de stat. Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol înstrăinat sau pentru care a încheiat un acord cu un investitor şi echivalentul în lei a 50 euro/an pentru fiecare hectar arendat. Pentru suprafeţele mai mici de 1 ha, suma plătită este proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul.

Prin modificările de reglementare, renta viageră agricolă se plăteşte într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care este datorată. Renta viageră agricolă plătită de APIA, dar care nu a fost încasată de beneficiari, va fi utilizată pentru reluarea procesului de plată către aceştia sau, în caz de deces, către moştenitorii acestora şi după termenul de 30 noiembrie al anului următor celui pentru care aceasta este datorată.

În cazul decesului rentierului, moştenitorii vor încasa renta până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta se datorează, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moştenitor, a certificatului de deces în original, precum şi a carnetului de rentier agricol al defunctului.

Pentru renta viageră agricolă aferentă anului 2010, plăţile pentru cele două situaţii de mai sus, se fac până la data de 15 decembrie 2011, în temeiul aceleiaşi ordonanţe de urgenţă.

Eligibilă pentru calitatea de rentier agricol este persoana fizică în vârstă de peste 62 de ani care, de la data intrării în vigoare a Titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. Persoana interesată trebuie să probeze că nu are şi nu va deţine în proprietate, cumulate în timp, mai mult de 10 ha de teren agricol extravilan, pe care le înstrăinează prin acte între vii sau le arendează, total ori parţial, primind de la Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă carnetul de rentier agricol.

Mai beneficiază de acest drept:

– persoana fizică în vârstă de peste 62 de ani căreia i s-a validat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate potrivit legilor fondului funciar şi optează pentru despăgubirile plătite de către investitor, încheind cu acesta un acord, cu respectarea prevederilor din Legea nr.1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, după intrarea în vigoare a Titlului XI din legea menţionată;

– persoana pensionată pe caz de boală, gradele I şi II, care, chiar dacă nu a împlinit vârsta de 62 de ani, îşi dovedeşte incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertiză medicală, pe care o va prezenta în fiecare an la vizarea carnetului de rentier, cu excepţia celei ce aparţine categoriei persoanelor care nu mai sunt supuse examenului anual, iar în decizie se consemnează “nerevizuibil”, şi care înstrăinează prin acte între vii, arendează terenuri agricole extravilane aflate în proprietate sau încheie acord cu investitorul.

Proprietarii căsătoriţi pot deveni rentieri agricoli şi prin înstrăinarea şi arendarea terenurilor agricole care sunt bunuri comune dacă cel puţin unul dintre ei are vârsta de 62 de ani. În acest caz, carnetul de rentier agricol se eliberează pe numele soţului care întruneşte condiţiile prevăzute de lege. În cazul proprietăţii comune, renta viageră agricolă se poate stabili şi în baza declaraţiei autentice notariale, referitoare la întinderea cotei-părţi, dată de comun acord de toţi coproprietarii.

Pentru a deveni rentier pot fi înstrăinate sau arendate numai terenurile care după anul 1990 nu au făcut obiectul altei înstrăinări prin acte între vii.

Dovada înstrăinării se face prin actul de înstrăinare, încheiat în formă autentică, iar dovada arendării se face prin contractul de arendă întocmit cu respectarea Legii arendării nr.16/1994, cu modificările şi completările ulterioare.

Să mai reţinem completarea la lege, adusă începând cu 3 martie 2010, prin efectul Ordonanţei de urgenţă nr.17/2010, potrivit căreia prevederile Titlului XI referitor la renta viageră se aplică persoanelor care au solicitat obţinerea calităţii de rentier până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here