Un proiect de ordin al ministrului finanţelor publice, propus pe site-ul ministerului, se referă la modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006  privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora.

Ordinul urmează să intre în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul oficial.

● Potrivit modificărilor aduse de proiectul de act normativ, certificatul de atestare fiscală se eliberează la solicitarea contribuabililor, la solicitarea altor autorităţi publice, precum şi din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau altor situaţii prevăzute de lege.

În primele două situaţii, solicitanţii depun cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală la organul fiscal competent, respectiv la registratură, se comunică prin poştă cu confirmare de primire sau prin mijloace de transmitere la distanţă.

● În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal.

● Certificatul de atestare fiscală se semnează de către conducătorul organului fiscal emitent.

● Eliberarea certificatului de atestare fiscală este supusă taxelor extrajudiciare de timbru, conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia cazului în care certificatul se eliberează la solicitarea autorităţilor publice sau din oficiu, de organul fiscal.

● Dacă organul fiscal constată că nu au fost depuse de către contribuabil declaraţiile fiscale, acesta înştiinţează contribuabilul privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale, iar termenul de eliberare a certificatului se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data transmiterii înştiinţării şi data depunerii declaraţiilor fiscale sau data comunicării deciziei de impunere din oficiu.

● În situaţia în care organul fiscal constată că, anterior depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, contribuabilul a fost înştiinţat cu privire la depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale, acesta emite şi comunică decizia de impunere din oficiu până la emiterea certificatului de atestare fiscală, dacă s-a împlinit termenul de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului. Dacă termenul de 15 zile se împlineşte după data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, termenul de eliberare a certificatului se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data depunerii declaraţiilor fiscale sau data comunicării deciziei de impunere din oficiu, după caz.

● Organul fiscal emite şi înregistrează în evidenţa fiscală notele de compensare în toate cazurile în care există decizii de rambursare aprobate, cu încadrarea în termenul prevăzut de lege pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală.

● Se prevede modificarea secţiunilor certificatului, respectiv:

– secţiunea A „Obligaţii de plată”;

– secţiunea B „Sume de rambursat/restituit”;

–  secţiunea C „Informaţii pentru verificarea eligibilităţii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile”;

– secţiunea D „Alte menţiuni”.

Actul normativ detaliaza conţinutul fiecărei secţiuni a certificatului de atestare fiscală.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here