21 Februarie, 2018

Se modifică normele la cazierul fiscal

Un recent proiect de hotărâre de Guvern urmează să aprobe modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003.

Prin Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost aprobată organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal.

În temeiul dispozitiilor art.14 din ordonanţă, prin Hotărârea Guvernului nr.31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aprobate procedurile de gestionare a cazierului fiscal şi procedura de solicitare şi eliberare a certificatului şi informaţiilor din cazier, precum şi lista faptelor care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor.

Ultima modificare a Anexei, care conţine lista faptelor care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor, s-a realizat în anul 2008 prin HG nr. 742/2008. Ulterior acestei modificări, au fost adoptate acte normative care fie au dezincriminat unele din faptele înscrise în Anexă, fie au modificat conţinutul faptelor.

Schimbări preconizate. Prin proiectul de hotărâre de Guvern, se urmăreşte actualizarea listei faptelor care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor, astfel:

a) eliminarea faptelor dezincriminate de legislaţia aprobată ulterior intrării în vigoare a HG nr. 742/2008 :

- utilizarea alcoolului brut, alcoolului etilic de sinteză şi a alcoolului tehnic ca materie primă pentru fabricarea băuturilor alcoolice de orice fel, faptă prevăzută ca fiind infracţiune conform art. 2961 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal şi dezincriminată prin pct. 97 din OUG nr. 117/2010;

- achiziţionarea de uleiuri minerale rezultate din prelucrarea şi ţeiului sau a altor materii prime, care provin pe circuitul economic de la alţi furnizori decât antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau importatorii autorizaţi potrivit titlului VII din Codul fiscal, faptă

prevăzută ca infracţiune conform art. 2961 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal şi dezincriminată prin pct.97 din OUG nr. 117/2010;

-comercializarea uleiurilor minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea ţiţeiului sau a altor materii prime, care au punctul de inflamabilitate sub 85° C, altfel decât direct către utilizatorii finali  care folosesc aceste produse în scop industrial, faptă prevăzută ca

infracţiune la art. art. 2961 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal şi dezincriminată prin pct.97 din OUG nr. 117/2010;

- folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum şi amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantităţi de alcool sau distilate necontorizate, faptă prevăzută ca şi contravenţie la art. 220 alin. (1) lit. t) din Codul de procedură fiscală şi dezincriminată de pct. 9 al ART. XI din OUG nr. 54/2010.

b) actualizarea conţinutului unor fapte conform legislaţiei aprobate ulterior intrării în vigoare a HG nr. 742/2008:

- deţinerea sau punerea în circulaţie, fără drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, prevăzută la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 şi reformulată la pct.3 al ART. XIV din OUG nr. 54/2010;

- tipărirea, deţinerea sau punerea în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre, banderole sau formulare tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 şi reformulată la pct.3 al ART. XIV din OUG nr. 54/2010;

- refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale în termen de 15 zile de la somaţie, prevăzută la art. 4 din Legea nr. 241/2005 şi reformulată la pct.2 al ART. XIV din OUG nr. 54/2010;

- producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare prevăzut la titlul VII din Codul fiscal în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, prevăzută la art. 2961 alin. (1) lit.b) din Codul fiscal şi reformulată la pct.96 din OUG nr. 117/2010;

- achiziţionarea de alcool etilic şi de distilate în vrac de la alţi furnizori decât antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau expeditorii înregistraţi de astfel de produse, potrivit Titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută la art. 2961 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal şi reformulată la pct.96 din OUG nr. 117/2010;

- livrarea produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a) – e) din antrepozitele fiscale către cumpărători, persoane juridice, fără deţinerea de către antrepozitul fiscal expeditor a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată, prevăzută de art. 2961 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal şi reformulată la pct.96 din OUG nr. 117/2010;

- refuzul sub orice formă al accesului autorităţilor competente cu atribuţii de control pentru efectuarea de verificări inopinate în antrepozitele fiscale, prevăzută de art. 2961 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal şi reformulată la pct.96 din OUG nr. 117/2010;

- livrarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obţinerii de produse accizabile, altfel decât se prevede la titlul VII din Codul fiscal prevăzută de art. 2961 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal şi reformulată la pct.96 din OUG nr. 117/2010;

- achiziţionarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obţinerii de produse accizabile, altfel decât se prevede la titlul VII din Codul fiscal, prevăzută de art. 2961 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal şi reformulată la pct.96 din OUG nr. 117/2010;

- deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII din Codul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false sub limitele prevăzute la art. 2961 lit.l) din Codul fiscal, prevăzută la art. 220 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală şi reformulată prin pct. 8 al ART. XI din OUG nr. 54/2010;

-practicarea, de către producători sau de către importatori, sau de către persoanele care comercializează sub orice formă de preţuri de vânzare mai mici decât costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea produselor vândute , la care se adaugă acciza şi taxa pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 220 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură fiscală şi reformulată prin pct. 8 al ART. XI din OUG nr. 54/2010;

- deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare fără să fie înregistrate în contabilitate, prevăzută la art. 41 pct. 1 din Legea contabilităţii şi reformulată prin pct. 33 din OUG nr. 37/2011.

c) actualizarea bazei legale care incriminează unele fapte:

- desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc, faptă incriminată în prezent de OUG nr. 77/2009 care a abrogat OUG nr. 69/1998.

d) adăugarea unor noi fapte:

  • care sunt calificate ca fiind infracţiuni:

- deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII din Codul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri – folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum şi amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantităţi de alcool sau distilate necontorizate.

  • care sunt calificate ca fiind contravenţii potrivit art. 219 alin. (1) lit. n) – p) din Codul de procedură fiscală, astfel:

- refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contribuţiilor datorate bugetului general consolidat, în vederea stabilirii realităţii declaraţiei fiscale;

- nereţinerea, potrivit legii, de către plătitorii obligaţiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă;

- reţinerea şi nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligaţiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni.

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu