Ministerul Finanţelor Publice (MFP) modifică Normele de aplicare a actualului Cod fiscal, pentru a le pune de acord cu acte normative recente în domeniu. Proiectul de modificare a fost postat pe site-ul ministerului, în calitate de iniţiator, pe data de 27 aprilie.

Activităţile independente

Potrivit reglementărilor în vigoare, activităţile desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii, care generează venituri din profesii libere, precum şi drepturile de autor şi drepturile conexe, nu pot fi reconsiderate ca activităţi dependente în conformitate cu prevederile din Codul fiscal. Modificarea propusă are în vedere eliminarea acestei excepţii, pentru asigurarea unui tratament fiscal nediscriminatoriu aplicabil veniturilor obţinute din activităţi desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.

Tipuri de societăţi supuse impozitului pe profit

Modificarea vizează completarea normelor metodologice actuale cu formele de organizare pentru persoanele juridice române, societăţi mamă, care intră sub incidenţa aplicării prevederilor Directivei 2011/96/UE ca urmare a modificărilor aduse acestei directive prin Directiva nr. 86/2014, respectiv, societăţile înfiinţate în baza legii române, cunoscute ca „societăţi în nume colectiv” şi „societăţi în comandită simplă„.

Impozitul pe venit

Modificările la Norme introduc reguli privind procedura de aplicare a prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului datorat pentru veniturile din activități independente, veniturile din salarii, veniturile din pensii precum și veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură, de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat. Astfel, 

  • se precizează perioada pentru care se acordă scutirea, în sensul corelării acesteia cu data de la care contribuabilii respectivi sunt încadraţi, potrivit documentelor, ca fiind persoane cu handicap grav sau accentuat.
  • se instituie obligaţia de a prezenta angajatorilor/plătitorilor/organului fiscal competent, după caz, documentele care atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat.

Alte modificări privesc ajustarea normelor anuale de venit proporţional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului şi determinarea plăţilor anticipate de impozit astfel încât să corespundă venitului respectiv.

Se evidenţiază distinct în normele metodologice ca fiind venituri din alte surse veniturile obţinute de către persoanele fizice sub formă de bacşişuri potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

Taxa pe valoarea adăugată

Grupul fiscal unic. Sunt introduse precizări legat de condiţiile în care societăţile pot constitui un grup fiscal unic în sensul TVA, prin utilizarea noţiunii de asociat, care o include şi pe cea de acţionar, pentru a corespunde intenţiei legiuitorului de a acorda această posibilitate tuturor tipurilor de societăţi înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, fără a fi create nici un fel de discriminări.

Cota redusă de TVA. În aplicara Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015, prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri, pentru a permite o aplicare corectă a prevederilor legale.

Accize şi alte taxe speciale

Preţul ţigaretelor. A fost avută în vedere necesitatea reglementării privind evitarea schimbului de informaţii între operatorii economici cu privire la preţurile ţigaretelor, înainte de aplicarea acestora, fapt pentru care se propune ca publicarea listei cuprinzând preţurile de vânzare cu amănuntul pentru ţigarete, să se facă cu maxim 7 zile şi minimum 24 de ore înainte de data efectivă a intrării în vigoare a preţurilor respective.

Exprimarea în lei/unitatea de măsură a nivelului accizelor. Se corelează prevederile din Normele metodologice cu noile reglementări ale Codului fiscal care prevăd exprimarea în lei/unitatea de măsură a nivelului accizelor armonizate și nearmonizate, precum și a impozitului pentru țițeiul din producția internă, respectiv înlocuirea sumelor exprimate în euro din Normele metodologice cu sumele echivalente în lei. Totodată s-a prevăzut şi stabilirea cuantumului garanţiilor în lei.

Autorizarea antrepozitarului. Se reglementează condiţiile de autorizare ca antrepozitar autorizat, precum şi exceptarea de la depunerea garanţiei, pentru operatorii economici care, potrivit legii, sunt desemnaţi să constituie şi să menţină stocuri de urgenţă şi necesitate de produse energetice.

În cazul operatorilor economici care produc, efectuează achiziţii intracomunitare ori importă cărbune, cocs sau lignit, se prevede că exigibilitatea accizei intervine şi la momentul utilizării proprii.

S-a prevăzut un model de notificare la organele vamale în cazul utilizării într-un scop exceptat de la plata accizelor a gazului natural, cărbunelui, cocsului și a energiei electrice.

Precizarea clară a faptului că substanţele admise pentru denaturarea alcoolului etilic destinat a fi utilizat pe teritoriul României pentru fabricarea de produse care nu sunt pentru consum uman sunt defalcate în două categorii: pentru produse cosmetice şi pentru alte produse decât cosmetice.

S-au precizat situațiile în care operatorii economici beneficiază de scutire pentru produsele energetice destinate utilizării în transportul aerian sau naval, respectiv în cazul în care deţin aeronavele/navele şi le exploatează în vederea obținerii de venituri.

S-au prevăzut că navele care sunt înregistrate în ţări terţe pot beneficia de scutirea pentru produsele energetice utilizate la transportul de bunuri şi persoane dacă prezintă documentele care atestă că acestea sunt înregistrate în ţara terţă şi documentele care atestă deţinerea legală de către utilizator.

În cazul utilizării biocarburanților și biocombustibililor produși în proporție de 100% din biomasă, operatorii economici pentru a beneficia de scutirea de la plata accizelor prevăzută la art. 20660 alin.(1) lit l) din Codul fiscal trebuie să dețină autorizația de utilizator final.

S-au prevăzut coloranţii şi marcatorii utilizaţi pentru motorina utilizată pentru navigaţie în scop scutit, precum şi cantităţile utilizate şi cui revine responsabilitatea efectuării unor astfel de proceduri, similar marcării şi colorării păcurei.

Contribuţii sociale obligatorii

Normele vizează clarificarea condiţiilor în care categoriile de persoane prevăzute la art. 29620 alin. (1) din Codul fiscal sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi clarificarea modului de stabilire a contribuţiei în condiţiile în care sunt realizate venituri asupra cărora aceste persoane datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Impozitul pe construcţii

În conformitate cu prevederile în vigoare aduse prin Legea nr.11/2015, nu se mai este cuprinsă în baza impozabilă a acestui impozit valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la construcţii închiriate, luate în administrare sau în folosinţă.

Atenţie! Aceste prevederi sunt în stadiu de proiect şi nu se aplică până la publicarea ordinului în Monitorul Oficial!

Ai nevoie de Norma metodologică de aplicare a Codului fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here