Ne referim la ordinul comun MFP/MFE/MMFPSPV nr. 1.906/1.228/2.474/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 731/2013 şi care reglementează interpretarea Deciziei Tribunalului Uniunii Europene (camera a şasea) în cauza T-89/10 privind recuperabilitatea TVA eligibile în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

Ordinul prevede că, pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane TVA eligibilă, care este nedeductibilă conform legislaţiei fiscale naţionale, este considerată nerecuperabilă şi va fi solicitată la rambursare din Fondul Social European, având în vedere nerecuperabilitatea acesteia.

În acest scop, la depunerea Cererii de finanţare, beneficiarul trebuie să declare că proiectul nu este generator de venit şi are obligaţia de a menţine destinaţia, de a asigura exploatarea şi mentenanţa echipamentelor achiziţionate pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanţare.

Prevederile Ordinului comun se aplică contractelor aflate sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 831/2012 privind completarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.135/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale.

Reglementarea de Guvern la care se face trimitere prevede că, pe cale de excepţie, în cazul proiectelor de grant/strategice finanţate prin POS DRU, prevederile art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică proiectelor aflate în derulare la data de 10 august 2012, precum şi celor depuse după această dată.

TVA posdru
Sursa foto: Lege5.ro

Autoritatea de Management pentru POS DRU va emite o instrucţiune în vederea punerii în aplicare a ordinului comun.

Despre Decizia Tribunalului Uniunii Europene în cauza T-89/10

Hotărârea Tribunalului (camera a şasea) din 20 septembrie 2012 a fost pronunţată în cauza T-89/10, în urma recursului formulat de Ungaria împotriva Comisiei UE prin care se solicita anularea hotărârii Comisiei privind TVA – cheltuială neeligibilă la fonduri structurale, contribuţia financiară pentru construcţia autostrăzii M43 între Szeged şi Makó.

Reglementările comunitare avute în vedere sunt:

  • Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, din 11 iulie 2006 privind dispoziţii generale asupra fondului european de dezvoltare regional, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi pentru abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1260/1999;
  • Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 pentru instituirea Fondului de coeziune şi pentru aborgarea Regulamentului (CE) nr. 1164/94.

În legătură cu proiectul, reprezentanţii Comisiei au semnalat Ungariei că cheltuieile legate de TVA nu pot fi considerate ca fiind cheltuieli eligibile pentru o subvenţie din partea Fondului de coeziune, în măsura în care beneficiarul poate să o recupereze prin orice mijloace.

Ulterior, Ungaria a inttrodus la Comisie o cerere de finanţare referitoare la proiectu menţionat. În cerere, autorităţile ungare au indicat, ca cheltuieli eligibile TVA pe motiv că constructorul tronsonului de autostradă – în acelaşi timp beneficiar al sprijinului financiar, nu putea nici să deducă şi nici să recupereze această taxă.

După mai multe schimburi de scrisori, Comisia a arătat că TVA plătită în cadrul proiectului în cauză este considerată ca fiind cheltuială neeligibilă.

În 2012, Tribunalul Uniunii europene a respins recursul formulat de Ungaria împotriva Comisiei, prin Decizia Pilot nr. T-89/2012, luată în consideraţie şi de România prin ordinul prezentat la începutul acestui material.

Când se vor face plăţile

Publicarea acestui Ordin face posibilă plata sumelor reprezentând TVA eligibilă în cazul cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor POSDRU după data 10 august 2012.

Un comunicat din partea MFE îl citează pe ministrul Eugen Teodorovici:

„Adoptarea acestei măsuri reprezintă o obligaţie a noastră de a sprijini în mod real implementarea proiectelor. Clarificarea cadrului legislativ pentru a rambursa TVA eligibilă catre beneficiarii POSDRU care nu şi-au încasat banii, reprezintă un motiv în plus pentru a recâştiga încrederea beneficiarilor în structurile care gestionează fonduri europene. Ne-am propus ca aceste sume să fie plătite beneficiarilor POSDRU cât mai repede, sperăm ca până la finalul acestui an, după semnarea actelor adiţionale dintre Autoritatea de Management şi fiecare beneficiar”.

AM POSDRU, împreună cu Ministerul Fondurilor Europene, va emite Instrucţiunea care va reglementa detaliile necesare în vederea rambursării către beneficiari a taxei pe valoare adaugată eligibilă.

Cadru legal avut în vedere la emiterea ordinului comun

  • Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate ale cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1.135/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu completările ulterioare;
  • art. 11 „Eligibilitatea cheltuielilor” din Regulamentul (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999;
  • art. 55 „Proiecte generatoare de venituri” din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999;
  • art. 187 „Costuri eligibile” din Regulamentul delegat UE nr. 1.268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;
  • alin. 52 din Preambulul Regulamentului delegat (UE) nr 1.268/2012. 

Actele normative referitoare la acest subiect pot fi consultate pe Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here