În urma consultării mediului de afaceri şi a semnalelor sosite din partea acestora cu privire la termenele de emitere şi de valabilitate a unor documente anexate Cererii de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor Publice a anunţat modificarea datei de deschidere a primei sesiuni de depunere a Cererilor de Acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 274/2013 privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru sprijinirea investiţiilor realizate de întreprinderile mici şi mijlocii.
Prima sesiune de depunere se va derula în perioada 16.08.2013 – 31.10.2013, faţă de prevederile din hotărârea de Guvern în care se preciza data de 16 iunie ca termen limită de depunere a cererilor, “cu posibilitatea prelungirii, pentru emiterea acordurilor pentru finanţare, în limita bugetului alocat pentru aceasta”.
Programul se derulează în limita bugetului anual alocat schemei, adică de 400 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:
• credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare, pentru perioada 2013-2014;
• credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis, pentru perioada 2014-2016.
Cererile de acord pentru finantare, însotite de documentele justificative, conform prevederilor H.G. nr.274/2013 se depun la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr.17, sectorul 5, Bucuresti, menţionandu-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis”.

Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane lei.

Orice informatii referitoare la schema de ajutor de minimis instituită prin H.G. nr.274/2013 se pot obţine în urma transmiterii unei solicitări scrise pe adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.ro.

DESPRE AJUTORUL DE MINIMIS

Reamintim că ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor, sub formă de sume nerambursabile, în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita echivalentului în lei al valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, activele corporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

• să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în scopul desfăşurării activităţii ce face obiectul finanţării;
• să fie considerate active amortizabile, conform prevederilor legale în vigoare, pentru care nu se aplică amortizarea accelerată;
• să fie achiziţionate în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, utilizării eficiente a fondurilor şi asumării răspunderii;
 să nu fie achiziţionate în sistem de leasing;
• să fie incluse în categoria activelor proprii şi să rămână în patrimoniul întreprinderii pentru minimum 3 ani de la data finalizării investiţiei.
imm
Sursa foto: Lege5 Online

Se iau în considerare cheltuielile aferente realizării construcţiilor noi industriale, pentru care s-a solicitat finanţare, doar în cazul în care acestea se realizează cu o întreprindere autorizată în domeniu. De asemenea, întreprinderea beneficiară a proiectului trebuie să facă dovada – la data depunerii cererii de acord pentru finanţare – că deţine unui drept real principal sau a un drept de creanţă asupra terenului pe care urmează a se realiza investiţia, valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, să facă dovada faptului că terenul este liber de sarcini, prezentând şi Certificatul de urbanism, în copie.


Valoarea maximă a cheltuielilor eligibile
aferente construcţiilor noi industriale, pentru care s-a solicitat finanţare, se determină în limita a 370 euro/mp arie desfăşurată şi se referă la cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii aferente investiţiei de bază. În cazul în care valoarea construcţiilor prezentate în cererea de acord pentru finanţare depăşeşte valoarea maximă a cheltuielilor eligibile, diferenţa este considerată cheltuială neeligibilă.
Valoarea cheltuielilor eligibile în cazul achiziţionării construcţiilor industriale, pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare nu poate depăşi valoarea prevăzută în grilele notariale valabile la data încheierii contractului de vânzare.
O facilitate o constituie precizarea că achiziţionarea construcţiilor industriale, pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare este eligibilă în cazul în care întreprinderea solicitantă de ajutor de minimis face dovada achiziţionării de la un terţ în condiţii de piaţă, fără ca achizitorul să fie în măsură să îşi exercite controlul asupra vânzătorului sau viceversa, şi a faptului că activul achiziţionat şi terenul aferent sunt libere de sarcini.

CADRU LEGAL:

  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor, aprobată prin Legea nr. 78/2009, cu completările ulterioare;
  • Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis.
Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here