17 Ianuarie, 2020

Se actualizează declaraţia pe Formularul 307

Declaraţia priveşte sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată şi, potrivit ordinului de aprobare OpANAF nr. 2223/2013, face trimitere la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004.

Prin trecerea la noul regim fiscal, ANAF a redactat proiectul de act normativ pentru aplicarea dispoziţiilor din Codul fiscal din 2015 şi a Normelor de aplicare a acestuia.

Proiectul de ordin al preşedintelului ANAF precizează că suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat rezultată ca urmare a ajustărilor/corecţiei ajustărilor/regularizărilor taxei pe valoarea adăugată, declarată prin noul formular va fi achitată la bugetul de stat, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poștal, în contul 20.A.10.01.05 „TVA de plată la bugetul de stat, pentru transferul unor active rezultate ca urmare a ajustărilor”, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală sau cu codul numeric personal al plătitorului, după caz.

Sumele negative rezultate ca urmare a ajustărilor/corecției ajustărilor/regularizărilor de taxă pe valoarea adăugată efectuate de persoanele impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se restituie potrivit procedurii legale aplicabile în materie.

Declaraţia se completează şi se depune de către:

persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 270 alin. (7) Codul fiscal 2015, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce privește ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal;

persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care:

  • nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 270 alin. (4), art. 304, 305 sau 332 din Codul fiscal;
  • trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 280 alin. (6) din Codul fiscal şi pct. 23 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, la art. 287 din Codul fiscal şi pct. 25 alin. (4) din Normele metodologice, precum şi la pct. 67 alin. (12) din Normele metodologice, pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării.

Declaraţia se depune astfel:

  • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul de active;
  • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing;
  • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligaţia sau, după caz, dreptul de ajustare/corecţie a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecţii ale ajustărilor/regularizări efectuate.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu