Prin Ordinul MFP nr. 1708/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 852/2012, au fost aduse modificări şi completări la o serie de ordine ale ministrului finanţelor publice. În cele ce urmează, ne referim la modificările aduse la Normele de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.218/2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.046/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Dispoziţiile OMF nr. 1708/2012 au intrat în vigoare la 1 ianuarie.

* O primă modificare se referă la bunuri care se supun condiţiilor impuse de legislaţia vamală, atâta timp cât sunt plasate în unul dintre regimurile menţionate la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi sunt livrate sub regimul respectiv.

Potrivit art. 144 alin. (1) litera a), este scutită de taxă livrarea de bunuri care urmează:

– să fie plasate în regim vamal de admitere temporară, cu exonerare totală de la plata drepturilor de import;

– să fie prezentate autorităţilor vamale în vederea vămuirii şi, după caz, plasate în depozit necesar cu caracter temporar;

– să fie introduse într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber;

– să fie plasate în regim de antrepozit vamal;

– să fie plasate în regim de perfecţionare activă, cu suspendare de la plata drepturilor de import;

– să fie plasate în regim de tranzit vamal extern;

– să fie admise în apele teritoriale: pentru a fi încorporate pe platforme de forare sau de producţie, în scopul construirii, reparării, întreţinerii, modificării sau reutilării acestor platforme ori pentru conectarea acestor platforme de forare sau de producţie la continent; pentru alimentarea cu carburanţi şi aprovizionarea platformelor de forare sau de producţie;

* Prestările de servicii asupra bunurilor aflate încă în unul dintre regimurile menţionate mai sus sunt scutite de TVA în măsura în care prestarea acestor servicii este autorizată de legislaţia vamală.

* O altă precizare se referă la actele justificative necesare pentru scutirea de vamă în ce priveşte livrarea de bunuri plasate în unul dintre regimurile menţionate la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 şi 4-7 din Codul fiscal. De la 1 ianuarie, Normele impun ca acte justificative pentru aceste livrări de bunuri următoarele:

– contractul încheiat cu titularul regimului sau cu beneficiarul;

– factura, care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;

– documentele din care să reiasă că bunurile în cauză se aflau în unul dintre regimurile mai sus menţionate la momentul livrării sau prestării.

O.G. nr. 15/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 621 din 29.08.2012, a introdus acest alineat (19) în cuprinsul articolului 155 şi care prevede că, de la 1 ianuarie, factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii:

– numărul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic;

– data emiterii facturii;

– data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, în măsura în care această dată este anterioară datei emiterii facturii;

– denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare fiscală ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

– denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153, ale reprezentantului fiscal;

– denumirea/numele şi adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă ori o persoană juridică neimpozabilă;

– denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prevăzut la art. 153 ale reprezentantului fiscal;

– denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum şi particularităţile prevăzute la art. 1251 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livrării intracomunitare de mijloace de transport noi;

– baza de impozitare a bunurilor şi serviciilor ori, după caz, avansurile facturate, pentru fiecare cotă, scutire sau operaţiune netaxabilă, preţul unitar, exclusiv taxa, precum şi rabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri de preţ, în cazul în care acestea nu sunt incluse în preţul unitar;

-indicarea cotei de taxă aplicate şi a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcţie de cotele taxei;

– în cazul în care factura este emisă de beneficiar în numele şi în contul furnizorului, menţiunea «autofactură»;

– în cazul în care este aplicabilă o scutire de taxă, trimiterea la dispoziţiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice altă menţiune din care să rezulte că livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;

– în cazul în care clientul este persoana obligată la plata TVA, menţiunea «taxare inversă»;

– în cazul în care se aplică regimul special pentru agenţiile de turism, menţiunea «regimul marjei – agenţii de turism»;

– dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, una dintre menţiunile «regimul marjei – bunuri second-hand», «regimul marjei – opere de artă» sau «regimul marjei – obiecte de colecţie şi antichităţi», după caz;

– în cazul în care exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, menţiunea «TVA la încasare»;

– o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeaşi operaţiune.

* Scutirea de taxă pentru prestările de servicii aferente livrărilor prevăzute la lit. a) sau efectuate în locaţiile prevăzute la lit. a), pentru bunurile aflate în regimurile sau situaţiile prevăzute la lit. a), anume pentru serviciile de transport de bunuri, se justifică de persoana impozabilă care facturează transportul, în măsura în care locul prestării serviciilor este considerat a fi în România şi dacă aceasta ar fi fost persoana obligată la plata taxei, în cazul în care nu se aplica o scutire de taxă. Documentele pe baza cărora se justifică scutirea de taxă sunt:

– factura, care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal sau, după caz, pentru persoanele care prestează efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, dacă acesta conţine cel puţin informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;

– contractul încheiat cu beneficiarul;

– documentele din care să rezulte că transportul este aferent livrărilor de bunuri prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 şi 4-7 din Codul fiscal sau este efectuat în locaţiile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 şi 4-7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate în regimurile sau în situaţiile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 şi 4-7 din Codul fiscal;

– documentele specifice de transport în funcţie de tipul transportului sau copii de pe aceste documente, după caz.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here