În viitoarea secţiune destinată impozitului pe venit, iniţiatorul noului Cod fiscal propune să se introducă întreaga listă cu contribuabilii scutiţi de la plata impozitului pe venit şi a veniturilor pentru care se acordă scutirea.

Vedeţi mai jos prezentarea propusă.

O primă categorie o constituie persoanele fizice  cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

 • activităţi independente, realizate în mod individual  şi/sau într-o formă de asociere;
 • salarii şi asimilate salariilor, aşa cum le găsiţi în Caseta de mai jos;
 • pensii;
 • activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât produse culese din flora sălbatică, produse capturate din fauna sălbatică, veniturile din activităţi agricole, în limitele stabilite prin Codul fiscal,  realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică.

Sunt, de asemenea, scutite, persoanele fizice, pentru veniturile realizate din venituri din salarii şi asimilate salariilor, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator; încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ministrului pentru societatea informaţională, ministrului educaţie şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului finanţelor publice.

În sfârşit, urmează să fie scutite de impozitul pe venit persoanele fizice, pentru  veniturile  din dividende.

Ce cuprind veniturile din salarii?

Prin textul propus în proiectul de cod fiscal, sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură, obţinute de o persoană care desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, act de detaşare su un statut special prevăzut de lege, indiferent de denumirea veniturilor ori forma sub care le se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă acordte persoanelor care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor.

Regulile de impunere, proprii veniturilor din salarii se va aplica şi următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:

 • indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate public;
 • indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;
 • drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi ale personalului militar;
 • sumele din profitul net cuvenite administatorilor societăţilor comerciale, precum şi participarea la profitul unităţii pentru managerii cu contract de management;
 • sumele reprezentând participarea salariaţilor la profit;
 • remuneraţia obţinută de directorii cu contract de mandat şi de membrii directoratului de la societăţile comerciale administrate în sistem dualist, precum şi drepturile cuvenite managerilor, în baza contractului de management;
 • remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
 • sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică;
 • sume primite de membrii comisiei de cenzori sau ai comitetului de audit, precum şi sumele pentru participarea la consilii, comisii, comitete şi altele asemenea;
 • sume primite de reprezentanţii în organisme tripartite;
 • indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi pe perioada delegării/detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice;
 • indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu angajatorii nerezidenţi, pe perioada delegării/detaşării, în România, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de rezidenţă a angajatorului nerezident de care ar putea beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă;
 • indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada deplasării, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către administratorii stabiliţi, potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, precum şi de către directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat, pentru partea care depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice;
 • indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada deplasării, în România, în interesul desfăşurării activităţii, de către administratori sau directori care au raporturi juridice stabilite cu entităţi nerezidente, pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit prin H.G. pentru ţara de rezidenţă a entităţii nerezidente, de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă;
 • remuneraţia administratorilor societăţilor comerciale, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi, precum şi sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie;
 • sumele reprezentând salarii, diferenţe de salarii, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii;
 • indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă;
 • orice avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în vederea impunerii.

Avantajele menţionate includ, însă nu sunt limitate la:

 • utilizarea oricărui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii sau închiriat de la o terţă persoană în scop personal, cu excepţia deplasării pe distanţa dus-întors de la domiciu sau reşedinţă la locul de muncă/locul desfăşurării activităţii; 
 • cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum şi alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un preţ mai mic decât preţul pieţei; 
 • împrumuturi nerambursabile, anularea unei creanţe a angajatorului asupra angajatului; 
 • abonamente şi costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop personal, permise de călătorie pe orice mijloace de transport, folosite în scop personal;
 • primele de asigurare plătite de către suportator pentru angajaţii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii şi asimilate salariilor, la momentul plăţii primei respective, altele decât cele obligatorii; 
 • tichete cadou.  

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here