În lista de venituri care sunt scutite de impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, de la 1 ianuarie 2014 se vor aplica reglementări modificate ca urmare a modificărilor aduse la Codul fiscal de Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 703/2013.
Referindu-se la situaţia actuală comunitară în acestă materie, Nota de fundamentare a modificărilor aduse la Titlul V „Impozitul pe veniturile obţinute din România de persoane nererezidente” din Codul fiscal arată că prevederile Directivei 2003/49/EC privind un sistem comun de impozitare aplicabil plăţilor de dobânzi şi redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite se aplică atât pentru statele Uniunii Europene, cât şi pentru statele AELS (Islanda, Lichtenstein şi Norvegia).
De asemenea, în prezent prevederile Directivei 2011/96/EU privind regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre se aplică atât pentru statele Uniunii Europene, cât şi pentru statele AELS (Islanda, Lichtenstein şi Norvegia).
Scutirea de impozit a veniturilor de natura dividendelor plătite de persoanele juridice române către persoane juridice rezidente în state membre ale Uniunii Europene şi AELS se acordă dacă persoanele juridice străine au o deţinere de minimum 10% in capitalul social al persoanei juridice române pe o perioadă de doi ani.

Schimbările aduse pe aceste motive privesc două direcţii importante, şi anume:

restrângerea sferei de aplicare a prevederilor Directivei 2011/96/EU privind regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre şi Directivei 2003/49/EC privind un sistem comun de impozitare aplicabil plăţilor de dobânzi şi redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite – aplicarea directivelor numai pentru statele Uniunii Europene, nu şi pentru statele AELS (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia), deoarece nu există o listă a societăţilor care sunt beneficiar efectiv al dividendelor, respectiv al dobânzilor şi redevenţelor, similară cu cea pentru ţările Uniunii Europene.
reducerea perioadei de deţinere a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice române de la doi ani la un an pentru acordarea scutirii de impozit a veniturilor de natura dividendelor plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente similar cu prevederea care va fi introdusă pentru persoane juridice române care primesc dividende de la o filială a sa, în contextul favorizării societăţilor de tip holding.

Reglementări modificate de la 1 ianuarie 2014

O primă categorie de scutiri se referă la dividendele plătite de o persoană juridică română sau persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Scutirea se acordă dacă persoana juridică străină beneficiară a dividendelor întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
persoana juridică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene are una dintre formele de organizare prevăzute la art. 201 alin. (4) – societăţile înfiinţate în baza legilor naţionale;
în conformitate cu legislaţia fiscală a statului membru al Uniunii Europene, este considerată a fi rezidentă a statului respectiv şi, în temeiul unei convenţii privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat terţ, nu se consideră că este rezident în scopul impunerii în afara Uniunii Europene;
plăteşte, în conformitate cu legislaţia fiscală a unui stat membru al Uniunii Europene, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;
deţine minimum 10% din capitalul social al întreprinderii persoană juridică română pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin un an, care se încheie la data plăţii dividendului.
art117_mod1Captură foto: Lege5 Online

Dacă beneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene, pentru acordarea acestei scutiri persoana juridică străină pentru care sediul permanent îşi desfăşoară activitatea trebuie să întrunească cumulativ condiţiile de mai sus.

Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridică română care plăteşte dividendul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
este o societate înfiinţată în baza legii române şi are una dintre următoarele forme de organizare: “societate pe acţiuni”, “societate în comandită pe acţiuni”, “societate cu răspundere limitată”;
 plăteşte impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări.

ATENŢIE: Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, care plăteşte dividendul, trebuie să plătească impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări.
O a doua categorie de scutiri se acordă pentru veniturile obţinute din dobânzi şi redevenţe, care intră sub incidenţa cap. IV – “Redevenţe şi dobânzi la întreprinderi asociate” din Titlul V „Impozitul pe veniturile obţinute din România de persoane nererezidente”.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here