17 Ianuarie, 2020

Scutiri de impozite pentru cooperatori

Un recent ordin comun MADR/MFP/MDRAP aprobă criteriile potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri, în condiţiile Legii cooperaţiei agricole.

Ordinul nr. 203/2287/1809/2019  este în vigoare din 18 iunie 2019, data publicării în Monitorul oficial nr. 488/2019

Scutirile de la plata impozitului pe clădiri

Se stabilesc criteriile potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutirile de la plata impozitului pe clădiri astfel:

- nu se datorează impozit pentru clădirile deținute și utilizate în activitatea agricolă de către contribuabilii, membri cooperatori, care au comercializat minimum 50% din producția valorificată în anul fiscal anterior celui pentru care se acordă scutire prin/către cooperativele agricole definite potrivit Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare;

- clădirile cu destinație agricolă la care se face referire sunt clădirile aflate în inventarul/patrimoniul membrilor cooperatori, inclusiv cele aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale.

- clădirile aflate în coproprietate: scutirea de impozit pentru clădirile utilizate în scopul desfășurării activității agricole se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate deținute de membrul cooperator care respectă condiția de valorificare prin cooperativă;

Sunt, de asemenea, precizate tipurile de clădiri considerate ca fiind utilizate în scopul desfășurării activității agricole. 

Scutirile de la plata impozitului pe teren

Ordinul comun stabileşte criteriile potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutirile de la plata impozitului pe teren astfel:

- nu se datorează impozit pentru terenurile cu destinație agricolă deținute și utilizate de către contribuabilii, membri cooperatori, care au comercializat minimum 50% din producția valorificată în anul fiscal anterior celui pentru care se acordă scutirea prin/către cooperativele agricole;

- terenurile cu destinație agricolă la care se face referire sunt acele categorii de terenuri agricole aflate în inventarul/patrimoniul membrilor cooperatori, inclusiv cele aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale;

- în cazul terenurilor aflate în coproprietate, scutirea de impozit pentru terenurile utilizate în scopul desfășurării activității agricole se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate deținute de membrul cooperator care respectă condiția de valorificare prin cooperativă.

Ordinul stabileşte, şi aici, categoriile de terenuri utilizate în scopul desfășurării activității agricole şi care dau dreptul la scutirea de impozit. 

Beneficiari

Beneficiază de scutirea de impozit pe clădire și impozit pe teren toate categoriile de membri cooperatori definiți conform art. 9 lit. a) și b) din Legea nr. 566/2004, respectiv:

a) membri fondatori – persoane fizice sau persoane juridice care au semnat actul constitutiv al cooperativei agricole;

b) membrii cooperatori acționari – persoanele fizice care au subscris la capitalul social al cooperativei agricole aportul prevăzut în actul constitutiv; persoanele juridice care participă la constituirea cooperativei agricole de gradul 2 sunt considerate membri cooperatori în cadrul acestor cooperative agricole; 

Alte precizări de reţinut

- Sunt prevăzute documentele care atestă comercializarea a minimum 50% din producția agricolă valorificată prin/către cooperativa agricolă.

- Organele fiscale locale solicită de la direcția pentru agricultură județeană producția medie obținută pe județ din exploatarea terenurilor agricole, a animalelor sau din activități agricole, după caz, care este comparată cu producția vândută prin/către cooperativă, conform adeverinței eliberate în acest sens, iar dacă se constată îndeplinirea condiției privind valorificarea a minimum 50% din producția agricolă comercializată prin/către cooperativa agricolă respectivă, se procedează la acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren.

- Scutirea de la plata impozitului pe clădiri și terenuri se acordă pe baza documentelor justificative, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior celui pentru care se acordă scutirea, prin care se atestă situația respectivă.

- Contribuabilii, membri cooperatori, au obligația să depună anual declarația în acest sens, însoțită de documentele justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie a anului curent. 

Documentar legal

Legea nr. 566/2004

Sprijinul statului pentru cooperativele agricole

Art. 76. –

(1) Activitatea cooperativelor agricole beneficiază de următoarele măsuri, care constituie derogări de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:

a) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole care procesează produsele agricole și/sau care produc/comercializează material genetic și/sau au activitate de creștere și/sau activitate de reproducție, astfel: pentru primii 5 ani de la data intrării în producție, în cazul celor nou-înființate și pentru o perioadă de 5 ani începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi, pentru cele deja înființate;

b) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. b) -e), astfel: pentru primii 5 ani de la data intrării în producție în cazul celor nou-înființate și pentru o perioadă de 5 ani, începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi, pentru cele deja înființate care au realizat la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent o cifră de afaceri anuală netă de până la 3.000.000 euro, cursul de schimb fiind cel valabil la încheierea exercițiului financiar în care s-a realizat cifra de afaceri;

c) scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice microîntreprinderi și de la plata impozitului pe norma de venit în cazul persoanelor fizice, respectiv persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă;

d) prin derogare de la dispozițiile Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, cooperativele agricole care îndeplinesc condițiile de microîntreprinderi nu intră sub incidența Titlului III «Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor» și datorează impozit pe profit;

e) scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile și pe terenurile utilizate pentru obținerea producției agricole valorificate prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;

f) scutirea membrilor cooperativelor agricole de la plata impozitului pe arendă în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperativele agricole de la aceștia.

(2) Facilitățile fiscale prevăzute la alin. (1) lit. e) se acordă în integralitate membrilor cooperatori care au valorificat în anul anterior celui pentru care se datorează impozitele cel puțin 50% din producția obținută prin/către cooperativele agricole.

(3) În cazul în care cooperativele agricole se lichidează voluntar într-o perioadă de timp mai mică decât cea pentru care acestea au beneficiat de scutirile prevăzute în prezenta lege, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit și se percep creanțe fiscale accesorii potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, de la data aplicării facilității, potrivit legii. În acest caz, cooperativele agricole au obligația depunerii declarației fiscale rectificative.

(4) Stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori vor beneficia de scutirile prevăzute la alin. (1) lit. e) se va face prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului finanțelor publice și ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

Ai nevoie de Ordinul nr. 203/2287/1809/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu