16 Iulie, 2018

Scutire de penalităţi şi alte facilităţi fiscale pentru plata unor arierate legate de încasări din comercializarea de medicamente

O recentă ordonanţă a guvernului, dată pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aduce soluţii punctuale în mai multe domenii, dintre care semnalăm facilităţile enunţate în titlul acestui material.

Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 611 din 24 august şi este în vigoare din 27 august a.c.

Dispoziţiile, cuprinse în articolele 5-8 din ordonanţă, privesc reglementări referitoare la contribuţia trimestrială prevăzută de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.

În atenţie este contribuţia datorată de distribuitorii de medicamente, potrivit art. 3631 din Legea nr. 95/2006, pe perioada în care aceste dispoziţii au fost în vigoare: de când acest articol a fost introdus în lege prin O.U.G. nr. 104/2009 (publicată în M.Of. nr. 669 din 7 octombrie 2009) şi până când a fost abrogat prin O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, publicată în M.Of. nr. 680 din 26 septembrie 2011 (şi care, ulterior, a suferit modificări şi completări, dar nu sub aspectul care interesează aici).

Pentru a ne lămuri, redăm conţinutul acestui articol:

“ Art. 3631.(1) Pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate, deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, pentru medicamentele incluse în programele naţionale de sănătate, pentru medicamentele de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi pentru medicamentele de care beneficiază asiguraţii în tratamentul spitalicesc, care realizează încasări din comercializarea în România a medicamentelor respective, participă, după deducerea taxei pe valoarea adăugată, cu o contribuţie trimestrială din valoarea acestor încasări, stabilită în funcţie de volumul vânzărilor, conform grilei privind contribuţia trimestrială datorată pentru veniturile obţinute, prevăzută în anexa nr. 14.

(2) În cazul în care deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor respective nu desfăşoară în România activităţi de comercializare a acestora, contribuţia este datorată de persoanele juridice care realizează încasări din comercializarea în România a medicamentelor, ca urmare a obţinerii dreptului de comercializare direct de la deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentelor, respectiv de la persoana care a primit de la deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă, direct sau indirect, dreptul de a transmite către terţi dreptul de comercializare a medicamentelor în România.

(3) Veniturile realizate din sumele încasate potrivit alin. (1) constituie venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii şi se datorează începând cu data intrării în vigoare a prezentului act normativ”.

Revenind la reglementările din recenta ordonanţă nr. 17/2012, aceasta prevede că persoanele care, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011, datorează contribuţia instituită prin art. 3631 din Legea nr. 95/2006, beneficiază de facilităţile prevăzute de prezenta ordonanţă dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) declară şi achită integral contribuţia în termen de 30 de zile socotite începând cu 27 august, data intrării în vigoare a ordonanţei;

b) achită dobânzile datorate pentru obligaţiile principale şi stabilite prin decizii emise de organul fiscal, în termenul de plată prevăzut la art.111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală (dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare; dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare).

În acest caz, deciziile prin care se stabileşte dobânda se emit, dacă este cazul, în termen de cel mult 15 zile de la data achitării obligaţiei principale.

Odată îndeplinite aceste condiţii, se anulează penalităţile de întârziere aferente creanţelor fiscale principale, indiferent dacă împotriva actelor administrative fiscale sau titlurilor executorii prin care s-au stabilit acestea s-au exercitat ori nu căile de atac prevăzute de lege.

Facilităţile se aplică în mod corespunzător şi pentru o cotă de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor principale dacă declară şi achită integral contribuţia în termen de 30 de zile socotite începând cu 27 august a.c.

Formularele şi instrucţiunile necesare aplicării ordonanţei se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a O.G. nr.17/2012.

Începând cu trimestrul IV 2012, calculul contribuţiei trimestriale se realizează potrivit formulei prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu completările ulterioare, unde CTt şi BAt nu includ taxa pe valoarea adăugată, iar BAt este de 1.515 milioane lei.

Corelativ, se aduc şi completări la O.U.G. nr. 77/2011. Astfel, deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, precum şi cele care sunt persoane juridice române, au obligaţia să depună la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate lista actualizată a medicamentelor pentru care se datorează contribuţia trimestrială, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuţia.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu