Un recent proiect de hotărâre de Guvern urmează să aprobe normele generale pentru exercitarea activităţii de audit public intern, prin care se actualizează cadrul metodologic de exercitare a auditului public intern reglementat prin Ordinul MFP nr. 38/2003, act normativ care a fost modificat şi completat prin Ordinul MFP nr. 423/2004.

Proiectul de act normativ, iniţiat de MFP, a fost făcut public pe 7 septembrie.

Legestart a prezentat deja orientările principale urmărite de proiectul actului normativ propus de MFP. În continuare, reluăm detalii din schimbările preconizate.

1. Partea I. Aplicarea Normelor generale privind exercitarea auditului public intern în România

Capitolul I – Dispoziţii generale – completările, modificările sau actualizările vizează:

● conceptul de audit public intern, astfel cum a fost revizuit, în conformitate cu Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată;

● obiectivul general al auditului intern, introdus în norme, avându-se în vedere dispoziţiile din Legea nr. 672/2002;

Capitolul II – Organizarea auditului public intern în România – completările, modificările sau actualizările vizează, în principal:

● Comitetul pentru Audit Public Intern – s-a îndreptat eroarea din vechile norme cu privire la numărul specialiştilor din afara Ministerului Finanţelor Publice;

● Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern – s-a introdus atribuţia referitoare la realizarea auditului public intern la entităţile publice centrale care derulează anual un buget mai mic de 5 mil. lei, atribuţie stabilită prin Legea 191/2011 de modificare şi completare a Legii nr. 672/2002;

● Comitetele de Audit Intern, introduse în norme în baza dispoziţiilor din Legea nr. 672/2002 privind auditul intern, republicată;

● compartimentele de audit public intern – s-au preluat dispoziţiile prevăzute de Ordinul MFP nr. 423/2004 care au modificat şi completat Ordinul MFP nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, referitoare la dimensionarea compartimentului de audit public intern;

● organizarea auditului public intern la nivelul entităţilor publice – au fost precizate entităţile publice care nu au obligaţia constituirii de compartimente de audit public intern şi s-a introdus un paragraf referitor la modalitatea în care UCAAPI poate planifica şi realiza misiunii de audit intern la entităţile publice care derulează anual bugete mai mici de 5 mil. lei;

atribuţiile compartimentului de audit public intern – textele au fost revizuite astfel:

– referitor la elaborarea normelor metodologice specifice entităţii – s-a precizat cine şi cum avizează normele elaborate de compartimentele de audit public intern, termenele de elaborare şi avizare, modalitatea de soluţionare a clarificărilor, precum şi entităţile publice care nu au obligaţia elaborării de norme metodologice specifice. La elaborarea textelor s-a avut în vedere prevederile referitoare la reglementarea activităţii compartimentului de audit public intern din vechile norme generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

– referitor la elaborarea proiectului planului de audit intern – s-a introdus şi necesitatea elaborării planurilor multianuale de audit intern, în conformitate cu dispoziţiile din Legea 191/2011 de modificare şi completare a Legii nr. 672/2002;

c. referitor la efectuarea de activităţi de audit public intern – textele existente au fost revizuite în vederea eliminării cadrului restrâns prevăzut de vechile norme de realizare a misiunilor de audit public intern. De asemenea, s-a precizat obligaţia ca tematicile dispuse de UCAAPI să se cuprindă în planurile de audit intern şi realizate în conformitate cu procedura stabilită de UCAAPI;

– referitor la elaborarea Raportului anual al activităţii de audit public intern – s-au revizuit textele, precum şi termenele privind raportarea;

– referitor la raportarea iregularităţilor – au fost revizuite textele şi s-a definit termenul de iregularitate;

– se introduce atribuţia referitoare la verificarea respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern, în conformitate cu noile dispoziţii ale Legii nr. 672/2002. De asemenea, s-au precizat compartimentele de audit intern care realizează această atribuţie şi modalitatea în care se poate realiza;

numirea/destituirea şefului compartimentului de audit public intern – acest subcapitol cuprinde dispoziţiile prevăzute în vechile Norme generale privind exercitarea activităţii de audit public intern şi dispoziţiile OMFP nr. 769/2003 pentru aprobarea procedurii de avizare a numirii/destituirii şefilor compartimentelor de audit public intern din entităţile publice;

Capitolul III – Normele aplicabile compartimentului de audit public intern şi auditorilor interni – completările, modificările sau actualizările vizează:

Codul privind conduita etică a auditorului intern – textul, revizuit şi actualizat, a fost precizat ca paragraf distinct;

Normele metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit intern – s-a definit în cadrul unui paragraf nou obligativitatea şi cerinţele privind elaborarea normelor metodologice specifice compartimentelor de audit public intern;

independenţa organizatorică – s-a introdus o precizare referitoare la participarea şefului compartimentului de audit public intern la reuniunile conducerii entităţii sau în comisii sau comitete cu atribuţii în domeniul managementului riscului, controlului şi guvernanţei.

competenţa şi conştiinţa profesională – unele din textele existente au fost revizuite;

pregătirea profesională continuă – s-a introdus un text referitor la modul în care se poate realiza îmbunătăţirea cunoştinţelor, abilităţilor şi valorilor în cadrul formării profesionale, în conformitate cu noile dispoziţii ale Legii nr. 672/2002;

Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern – au fost introduse dispoziţii care fac referire la structura şi obiectivele programului, monitorizarea şi realizarea activităţilor cuprinse în aceste programe, precum şi un model de Program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern.

evaluarea programului de calitate – precizări privind Evaluarea calităţii activităţii de audit public intern, cu definiri privind conceptul de evaluare a calităţii a activităţii de audit public intern, evaluarea conformităţii, evaluarea performanţei şi elementele ce trebuie avute în vedere la evaluarea calităţii activităţii de audit public intern.

evaluarea internă a activităţii de audit intern – textul existent a fost revizuit şi actualizat şi au fost precizate modalităţile prin care se poate realiza evaluarea internă, respectiv prin verificări periodice şi prin monitorizări continue. Prin aceasta se delimitează activităţile pe care le realizează şeful compartimentului de audit public intern cu privire la evaluarea calităţii misiunii de audit intern, de activităţile pe care le realizează zilnic cu privire la evaluarea activităţii de audit intern.

evaluarea externă a activităţii de audit intern – textul existent a fost actualizat şi completat. Astfel, s-a precizat ce presupune evaluarea externă, cine o realizează, termenele, criteriile de evaluare, cum sunt concretizate rezultatele şi cine sunt beneficiarii evaluării. Formularea unor noi dispoziţii cu privire la evaluarea externă au fost necesare deoarece compartimentele de audit intern organizate la entităţile publice de nivel superior realizau misiuni de evaluare a activităţii de audit public intern desfăşurată la nivelul entităţilor aflate în subordonare/în coordonare/sub autoritate, fără ca această activitate să fie definită şi reglementată în mod clar.

planificarea activităţii de audit public intern – s-a introdus în norme realizarea planificării multianuale şi ce presupune aceasta, modalitatea de elaborare a planurilor multianuale şi anuale de audit public intern, elementele componente ale planului multianual. De asemenea, textele existente au fost revizuite şi actualizate;

obiectivele aferente activităţi de audit public intern – textele existente, revizuite şi actualizate, sunt încadrate pe trei obiective: evaluarea managementului riscului, evaluarea sistemelor de control intern şi evaluarea procesului de guvernanţă. Această revizuire a fost necesară deoarece obiectivele auditului intern prezentate nu erau în acord cu definiţia auditului public intern, procesele de guvernanţă nu erau descrise, precum şi din necesitatea de a armoniza conţinutul textelor cu Standardele internaţionale în domeniul auditului intern;

planificarea şi realizarea misiunii de audit public intern – a fost introdusă în proiectul de norme avându-se în vedere că acestea constituie etape esenţiale în derularea misiunilor de audit intern şi sunt, de asemenea, prevăzute în mod distinct de Standardele internaţionale de audit intern;

● raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern – au fost introduse dispoziţii mai clare cu privire la elementele ce trebuie conţinute de rapoartele de audit intern, respectiv definirea temei şi a sferei misiunii de audit intern, modul de prezentare a constatărilor, recomandărilor şi concluziilor în cadrul rapoartelor de audit intern. De asemenea, este precizată modalitatea de semnare, avizare şi aprobare a rapoartelor de audit, precum şi beneficiarii acestor rapoarte.

Capitolul IV – Aplicarea sancţiunilor – se reglementează faptul că, reprezentanţi împuterniciţi ai MFP în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 672/2002 sunt nominalizaţi prin ordin de către ministrul finanţelor publice.

2. Partea II. Metodologia de desfăşurare a misiunilor de audit public intern

Această parte a fost structurată, astfel:

– misiunile de asigurare

– misiunile de consiliere

– misiunile de evaluare.

Misiunile de asigurare – în cadrul proiectului de norme s-a prezentat schema generală de derulare, inclusiv – sub aspect tehnic de redactare – prin comasarea unor texte şi actualizare ţinând cont de cerinţele Standardelor internaţionale în domeniul auditului intern şi practica auditorilor interni. Prin aceste restructurări, se urmăreşte uniformizarea practicii în domeniu.

Misiunile de consiliere – aceste reglementări sunt nou introduse în proiectul de norme. În proiectul de norme se face o prezentare a conceptului de consiliere, a activităţilor de consiliere desfăşurate de auditorii interni, formele misiunilor de consiliere, organizarea şi desfăşurarea misiunilor de consiliere şi se prezintă schema de derulare a misiunilor de consiliere. De asemenea, se precizează că activităţile şi documentele elaborate în realizarea misiunii de audit intern, menţionate în schema de derulare, sunt comune cu cele prezentate la misiunea de audit de regularitate, fără a se mai face o prezentare a lor.

Misiunile de evaluare a activităţii de audit public intern – aceste reglementări sunt nou introduse în proiectul de norme. Se face o prezentare a conceptului de evaluare, structurile implicate în evaluarea activităţi de audit public intern, metodologia de evaluare a activităţii de audit intern, sfera evaluărilor activităţii de audit intern şi se prezintă schema de derulare a misiunilor de audit de sistem.

De asemenea, se precizează că activităţile şi documentele elaborate în realizarea misiunii de audit intern, menţionate în schema de derulare, sunt comune cu cele prezentate la misiunea de audit de regularitate, fără a se mai face o prezentare a lor.

3. Partea III. Carta auditului intern – se prezintă necesitatea elaborării de către compartimentele de audit public intern a acestui document al auditului intern, care cuprinde: rolul auditului intern, obiectivele auditului intern, organizarea auditului intern, atribuţiile compartimentului de audit intern, independenţa şi obiectivitatea auditului intern şi a auditorilor interni, competenţa şi conştiinţa profesională, programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii, planul anual de audit public intern, condiţiile necesare pentru realizarea misiunilor de audit public intern, regulile de conduită.

4. Partea IV. Glosar – sunt prezentaţi şi explicaţi o serie de termeni utilizaţi în conţinutul Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit intern.

5. Partea V. Documente specifice desfăşurării activităţii şi misiunilor de audit intern – în cadrul acestei secţiuni sunt prezentate grafic modelele de documente ce trebuie elaborate în procesul de derulare a misiunilor de audit intern.

19 COMENTARII

 1. – care sunt elementele pozitive in cresterea calitatii exercitarii profesionale in cadrul acestei meserii daca se obtine aceasta atestarea a auditorului public intern?
  – oare auditul public intern nu este o structura componenta din cadrul unei organigrame aferenta unei entitati publice? sau cei de la centru considera auditul public intern ca si o entitate separata de respectiva organigrama?
  – care este diferenta dintre un functionar public si un auditor public intern daca creteriile de selectie sunt distorsionate de aparitaia acestor acte normative, oare este logic, sau este doar un inters……????? – pacat ca nu se stie ce se doreste pe plan profesional in acest domeniu (dect planul financiar primeaza).

 2. intebari de 10 puncte:
  – cum se pot atesta auditorii publici interni din teritoriu (provincie)?
  – care sunt etapele de constituire a unei comisii de specialitate ptr. atestarea auditorilor publici interni (de unde vor fi recrutate personaele care se regasesc in componenta comisiei)?
  Poate ca acest vid legislativ va fi introdus in viitoarele norme de exercitare a auditului public intern, in caz contrar va fi o nebunie maxima in haosul deja creat prin emiterea acestor documente legislative din paliera auditului public intern.

 3. salut. Atestarea se poate face cu participarea la cursurile de pregatire profesionale sustinute de mai marii “specialisti” care au initiat respectivele noi reglementari ale auditului, foarte usor si pe banet public. Asa ca toate sunt bine gandite in favoarea unora – sistemul ce conteaza cum intelege si ce face, ptr. meseria asta decat avantajele financiare sunt esentiale. bafta si la mai mai mult banet…………………….

 4. INCREDIBIL
  ce zice-ti de “ORDIN nr. 162 din 5 martie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatat” – publicat in MO nr.144 din 19 martie 2013???
  – au fost avizate in temeiul – adresei Ministerului Finantelor Publice – Unitatea centrala de armonizare pentru auditul public intern nr. 375.091 din 25 februarie 2013 – prin care sunt avizate Normele metodologice specifice privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatat.
  – se avizeaza norme ale unei entitati publice fara ca NOILE “normele generale de exercitare a auditului public intern ” sa fie aprobate de GUVERN?????????
  CE INCOMPETENTA LA NIVEL CENTRAL in acest domeniu. INCREDIBIL………………….

  • dar, este posibil ca MFP – UCAAPI prin marea comisie de atestare nationala – poate sa-ti certifice recunoasterea studiilor in locul angajatorului? INCREDIBIL

    • angajatorul iti certifica inscrisurile din actele justificative, insa MFP prin noile reglementari ale auditului intern doreste sa certifice daca studiile efectuate sunt conforme cu pretentiile sau opiniile lor de a fi functionar public. (parerea mea = este ilogic!!!! – discriminare fata de ceilalti colegi din sistemul bugetar).

    • e ca si cand mergi cu masina auto sa-ti faci revizia la un service auto si ti se aplica parafa de la spital, sau mergi ca si pacient la doctor si iti prescrie reteta mecanicul de la service. Asa se intampla si cu aceasta certificare/atestare de catre MFP -UCAAPI = te certifica o comisie din care fac parte specialisti care nu sunt incadrati in cadrul MFP.

  • Care a facut Spiru Haret da!!! si ce are, sunt convins ca multi care au facut la SH sunt buni profesionisti. Daca te gandesti ca romanul dupa! Te intreb si eu , daca pui problema asa! dai dovada de profesionalism? daca esti auditor dai dovada?

 5. Conf. lg.672/2002 republicata si actualizata prin lg. 191/2011 – nu se specifica in clar cum vor fi recrutati noii auditori interni ce vor ocupa o functie publica in cadrul unei structuri organizatorice. criterii???? . Nu se specifica daca auditorul ce urmeaza a fi incadrat intr-o institutie publica trebuie sa fie atestat inainte ca acesta sa de-a concursul ptr. acel post sau dupa ce promoveaza concursul trebuie sa urmeze studiile necesare a deveni auditor???? Ce criterii trebuie avute in vedere ptr. candidatii ce se inscriu la concursul ptr. ocuparea functiei de audoiitor: – cele din legea functionarului public 188/1999 sau cele din faimoasa lege a auditului 672/2002???? sa speram ca noile norme vor fi concepute in spiritul si coerenta actelor normative si nu dupa alte criterii….. MFP – UCAAPI sa reflecte mai mult la responsabilizarea si atragerea auditorilor in sistem si nu la genul de a emite criterii in acest domeniu fara a avea nici o logica/coerenta legislativa care vor conduce la un haous in sistemul public (si la cresterea cheltuielilor de personal aferente angajatorului).

 6. valabil ptr. M.F.P. – UCAAPI
  Cum este posibil ca in baza unui proiect de HG. neaprobat de guvern, sa avizati norme de audit public intern ale unei entitati publice fara a avea o baza legislativa in vigoare?
  SI APOI CERETI SA SE RESPECTE PROCEDURILE DE AUDIT INTERN la nivel national de catre toate entitatile publice – in cazul in care voi cei de la centru nu tineti cont de reglementarile legislative in vigoare.

 7. Se atesteaza auditori in baza unor cursuri de 3-5 zile? Se compara cu cei ce au facut un master de 1.5 ani? Tineti-o asa si or sa plece toti profesionistii. Nimeni nu vrea o lepra, coleg atestat, de la Spiru Haret .

  • aceasta atestare a fost introdusa ptr. a justifica existenta directiei UCAAPI in cadrul MFP. Oricum ei nu au facut nimic construictiv in acest domeniu pentru a creste performanta si raspunderea activitatii de audit.

 8. Pt.gigi kent.Cred ca nu este cazul sa jigniti o persoana care si-a exprimat punctul de vedere.Era mai bine daca va lasa-ti pagubas in afirmatii si concluzii.Acest lucru spune multe despre Dvs.

  • Se pare ca adevarul supara!!…..hehehehehehe. Daca dvs. considerati opinia cuiva ca si o insulta/jignire – se pare ca sunteti o mare profesionista d.p.d.v.

 9. Nu vi se pare putin tras de par art. III din noua lege a auditului public intern?
  adica vechime de minin 5 ani in functie la data expirarii termenului de 6 ani?? hehehehehehehe. Acest lucru spune multe despre initiatorul actului normativ. hehehehehhehehe

 10. in atentia responsabililor cu emitere noilor norme de audit public intern – aferente modificarilor aduse prin legea 191 de modificare si completare a legii 672/2002.
  – in masura in care aceste norme de audit punblic intern nu vor fi emise, structurile de audit public intern din cadrul entitatilor publice vor fi nevoite (dupa caz) sa-si suspende activitatea – ca urmare a vidului legislativ creat – pana la armonizarea legislatiei din acest domeniu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here