Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sunt obligaţi să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenţa contabilă, şi să completeze Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, Registrul-inventar şi alte documente contabile prevăzute de legislaţia în materie.

Formula pentru stabilirea venitului anual net în sistem real:

Venitul net anual = venitul brut – cheltuielile deductibile

Venitul brut cuprinde:

a) sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfăşurarea activităţii;

b) veniturile sub formă de dobânzi din creanţe comerciale sau din alte creanţe utilizate în legătură cu o activitate independentă;

c) câştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activităţii;

d) veniturile din angajamentul de a nu desfăşura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană;

e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate independentă;

f) veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi.

Nu sunt considerate venituri brute:

a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activităţi sau în cursul desfăşurării acesteia;

b) sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice;

c) sumele primite ca despăgubiri;

d) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donaţii.

Condiţiile generale pentru ca o cheltuială să fie deductibilă:

a) să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, justificate prin documente;

b) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;

c) să respecte regulile privind amortizarea, valabile şi în cazul impozitului pe profit;

d) cheltuielile cu primele de asigurare să fie efectuate pentru:

1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;

2. activele ce servesc ca garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii pentru care este autorizat contribuabilul;

3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional;

4. persoane care obţin venituri din salarii, cu condiţia impozitării sumei reprezentând prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul plăţii de către suportator.

Cheltuieli cu deductibilitate limitată:

1) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, acordare de burse private în limita unei cote de 5% aplicată diferenţei dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, acordare de burse private, protocol şi cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale; 

2) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată diferenţei dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, acordare de burse private, protocol şi cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale;

4) pierderile privind bunurile perisabile, în limitele prevăzute de actele normative în materie;

5) cheltuielile reprezentând tichetele de masă, tichete de vacanta acordate de angajatori, potrivit legii;

6) contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la fonduri de pensii facultative, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru o persoană;

7) prima de asigurare voluntară de sănătate, conform legii, în limita echivalentului în lei a 250 euro anual pentru o persoană;

8) cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât şi în scopul personal al contribuabilului sau asociaţilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activităţii independente;

9) cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii pentru salariaţi şi contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii;

10) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice, altele decat institutiile care isi desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate în desfăşurarea activităţii, pe baza contractului încheiat între părţi, în limita nivelului dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României;

11) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria – rata de leasing – în cazul contractelor de leasing operaţional, respectiv cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing;

12) cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat;

13) cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita a 2% aplicată diferenţei dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, acordare de burse private, protocol şi cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale;

Cheltuieli nedeductibile:

1) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale; 

2) cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul României sau în străinătate;

3) impozitul pe venit, inclusiv impozitul pe venitul realizat în străinătate;

4) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele aferente bunurilor alocate activităţii economice sau pentru salariaţi, în condiţiile considerării acestora ca venituri salariale;

5) donaţii de orice fel;

6) amenzile, confiscările, dobânzile, penalităţile de întârziere şi penalităţile datorate autorităţilor române şi străine, potrivit prevederilor legale, altele decât cele plătite conform clauzelor din contractele comerciale;

7) ratele aferente creditelor angajate;

8) dobânzile aferente creditelor angajate pentru achiziţionarea de imobilizări corporale de natura mijloacelor fixe, în cazul în care dobânda este cuprinsă în valoarea de intrare a imobilizării corporale, potrivit prevederilor legale

9) cheltuielile de achiziţionare sau de fabricare a bunurilor şi a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;

10) cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate şi neimputabile, dacă inventarul nu este acoperit de o poliţă de asigurare;

11) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispoziţiilor legale în vigoare;

12) impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit;

13) cheltuielile privind combustibilul folosit de autoturisme, în anumite condiţii (50% din valoare).

Exemplu de calcul 

Date din contabilitate în partidă simplă

Date financiare

 31.12.2012

 31.12.2013

 31.12.2014

Plăţi anticipate în contul impozitului pe venit

   400.00

800.00

   800.00

Venituri din prestarea activităţii de evaluare

90,000.00

   95,000.00

95,000.00

Venituri din sponsorizări

10,000.00

   10,000.00

10,000.00

Cheltuieli, din care:

82,700.00

   82,700.00

82,700.00

Cheltuieli cu materialele

30,000.00

   30,000.00

30,000.00

Cheltuieli cu chiria

15,000.00

   15,000.00

15,000.00

Cheltuieli cu personalul angajat

10,000.00

   10,000.00

10,000.00

Cheltuieli cu energia electrică

   5,000.00

5,000.00

   5,000.00

Cheltuieli cu telefonul

   5,000.00

5,000.00

   5,000.00

Cheltuieli cu apa

   5,000.00

5,000.00

   5,000.00

Cheltuieli cu gazele

   5,000.00

5,000.00

   5,000.00

Cheltuieli cu sponsorizarea

   3,000.00

3,000.00

   3,000.00

Cheltuieli cu protocolul

   2,500.00

2,500.00

   2,500.00

Cheltuieli cu amenzi

   2,200.00

2,200.00

   2,200.00

SCHEMA DE CALCUL PENTRU STABILIREA VENITULUI ANUAL NET ÎN SISTEM REAL

Venit brut = Venituri din prestarea activităţii de evaluare

90,000.00

   95,000.00

95,000.00

Cheltuieli deductibile = Ch cu materialele + Cheltuielile cu chiria + Cheltuielile personalul angajat + Cheltuieli cu energie, telefon, apă, gaze

75,000.00

   75,000.00

75,000.00

Cheltuieli de sponsorizare sunt deductibile în limita a 5% aplicate diferentei dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare şi cele de protocol.

 

 

 

Cheltuieli de sponsorizare deductibile = (Venituri din prestarea activităţii de evaluare – Cheltuieli deductibile) x 5%

   750.00

1,000.00

   1,000.00

Cheltuieli de protocol sunt deductibile în limita a 2% aplicate diferenţei dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare şi cele de protocol.

 

 

 

Cheltuieli de protocol (Venituri din prestarea activităţii de evaluare – Cheltuieli deductibile) x 2%

   300.00

400.00

   400.00

Venit net = venit brut – cheltuieli deductibile = Venituri din prestarea activităţii de evaluare – Cheltuieli deductibile (inclusiv cheltuielile de sponsorizare deductibile şi cheltuieli de protocol deductibile)

13,950.00

   18,600.00

18,600.00

Impozitul calculat = Venit net x 16%

   2,232.00

2,976.00

   2,976.00

Impozit pe venit anual = Impozitul calculat – Plăţi anticipate

   1,832.00

2,176.00

   2,176.00


Temei legal:

  • Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi actele normative emise în aplicarea acesteia

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Sunt avocat si am un cabinet individual.As vrea sa stiu cum se calculeaza impozitul pe profit? La valoarea veniturilor nete, care include si CASS-ul sau la veniturile nete in care nu este bagata pe cheltuiala sanatatea? Va multumesc!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here