Întrebare. Bună ziua. Care este ordinea scăderii cheltuielilor la calculul impozitului pe profit pentru anul 2020?  Mulțumesc. (Ana Maria V., Arad)

Opinie.

 1. Impozitul pe profit este prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
 1. Conform art. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ,,Impozitele şi taxele reglementate de prezentul cod se bazează pe următoarele principii:

a) neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând prin nivelul impunerii condiţii egale investitorilor, capitalului român şi străin;

b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;

c) justeţea impunerii sau echitatea fiscală asigură ca sarcina fiscală a fiecărui contribuabil să fie stabilită pe baza puterii contributive, respectiv în funcţie de mărimea veniturilor sau a proprietăţilor acestuia;

d) eficienţa impunerii asigură niveluri similare ale veniturilor bugetare de la un exerciţiu bugetar la altul prin menţinerea randamentului impozitelor, taxelor şi contribuţiilor în toate fazele ciclului economic, atât în perioadele de avânt economic, cât şi în cele de criză;

e) predictibilitatea impunerii asigură stabilitatea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor obligatorii, pentru o perioadă de timp de cel puţin un an, în care nu pot interveni modificări în sensul majorării sau introducerii de noi impozite, taxe şi contribuţii obligatorii.,,

 1. Conform art. 19 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ,,rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile şi deducerile fiscale şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul şi elemente similare veniturilor şi cheltuielilor, potrivit normelor metodologice, precum şi pierderile fiscale care se recuperează în conformitate cu prevederile art. 31. Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal negativ este pierdere fiscală. ,,
 2. Potrivit art. 19 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, formula de calcul matematic a rezultatului fiscal este:

+ veniturile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, date în baza Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, date în baza Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

veniturile neimpozabile

deducerile fiscale

+cheltuielile nedeductibile

+elemente similare veniturilor, potrivit normelor metodologice

elemente similare cheltuielilor, potrivit normelor metodologice

pierderile fiscale care se recuperează în conformitate cu prevederile art. 31 cod fiscal

=Rezultat fiscal

 1.  În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1246 din 17 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 4072/2020 privind modificarea Ordinului ANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 „Decont privind accizele”, ale cărui prevederi se aplică începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2020.
 1. Potrivit formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, calculul impozitului pe profit pentru anul 2020 urmează următoarea schemă:

 

Nr.crt. Denumire indicator cf. D101

(Ordinul ANAF nr. 4072/2020)

Nr.rd.

calcul

Date privind impozitul pe profit

(Ordinul ANAF nr. 3.386/2016 actualizat)

1. Venituri din exploatare

 

1 Rândurile 1-7 se completează cu datele corespunzătoare, înregistrate în evidenţa contabilă a contribuabililor. La rândul 2 „Cheltuieli de exploatare” se înscrie şi cheltuiala cu impozitul pe profit.

În cazul în care se înregistrează un rezultat negativ (pierdere), acesta se va înregistra cu semnul „-” (minus)

 

2. Cheltuieli de exploatare

 

2
3.        Rezultat din exploatare (rd.1 – rd.2)

 

3
4. Venituri financiare

 

4
5. Cheltuieli financiare

 

5
6.        Rezultat financiar (rd.4 – rd.5)

 

6
7.        Rezultat brut (rd.3 + rd.6)

 

7
8. Elemente similare veniturilor, din care:

 

8 Rândul 8 se completează cu sumele reprezentând:

a) diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate în evidenţa contabilă în rezultatul reportat, ca urmare a retratării sau transpunerii, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;

b) rezervele care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, devenite impozabile în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (5), (6), (7), (8) şi (9) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

c) modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS, care devin impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor investiţii imobiliare, după caz, potrivit art. 23 lit. f) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

d) câştigurile legate de vânzarea sau anularea titlurilor de participare proprii dobândite/răscumpărate;

e) alte elemente similare veniturilor, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

9. Elemente similare veniturilor potrivit art.46 din Codul Fiscal

 

8.1 Rândul 8.1 se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS cu sumele înregistrate în soldul creditor al contului „Rezultatul reportat din provizioane specifice”, potrivit art. 46 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând rezervele devenite impozabile în conformitate cu art. 26 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Elemente similare veniturilor din retratări

 

8.2 Rândul 8.2 se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS cu sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din retratări, care se impozitează potrivit art. 21 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele înregistrate la rândul 8.1.
11. Elemente similare veniturilor din reducerea sau anularea filtrelor prudenţiale

 

8.3 Rândul 8.3 se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS cu sumele reprezentând reducerea sau anularea filtrelor prudenţiale care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
12. Elemente similare veniturilor potrivit art.25 alin.(10) din Codul fiscal

 

8.4 Rândul 8.4 – se completează cu sumele care reprezintă elemente similare veniturilor potrivit art. 25 alin. (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
13. Elemente similare cheltuielilor, din care:

 

9 Rândul 9 se completează cu sumele reprezentând:

a) diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate în evidenţa contabilă în rezultatul reportat, ca urmare a retratării sau transpunerii, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;

b) valoarea neamortizată a cheltuielilor de dezvoltare care a fost înregistrată în rezultatul reportat. În acest caz, această valoare este deductibilă fiscal pe perioada rămasă de amortizat a acestor imobilizări, respectiv durata iniţială stabilită conform legii, mai puţin perioada pentru care s-a calculat amortizarea;

c) pierderea înregistrată la data vânzării titlurilor de participare proprii reprezentând diferenţa dintre preţul de vânzare al titlurilor de participare proprii şi valoarea lor de dobândire/răscumpărare;

d) sumele care se deduc la calculul rezultatului fiscal potrivit art. 25 alin. (4) lit. q) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

e) sumele transferate din contul 233 „Imobilizări necorporale în curs de execuţie” în creditul contului 1176 „Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene”, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, care reprezintă elemente similare cheltuielilor, potrivit pct. 5 alin. (3) lit. e) din titlul II din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

f) alte elemente similare cheltuielilor, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

14. Elemente similare cheltuielilor din retratări

 

9.1 Rândul 9.1 se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS cu sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din retratări, care se deduc la calculul profitului impozabil potrivit art. 21 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
15.    Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor

(rd.7 + rd.8 – rd.9)

 

10

 

16. Amortizare fiscală , din care:

 

11 Rândul 11 se completează cu suma reprezentând amortizarea fiscală determinată conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi amortizarea fiscală determinată potrivit art. 20 alin. (1) lit. b) din acelaşi act normativ. Acest rând se completează şi cu sumele reprezentând valoarea fiscală rămasă neamortizată, potrivit art. 28 alin. (17) din Codul fiscal, în cazul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe.
17. Amortizare fiscală

integrală a mijloacelor fixe destinate prevenirii accidentelor de

muncă și bolilor profesionale

 

11.1 Rândul 11.1 se completează cu valoarea mijloacelor fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, care se deduce integral la calculul rezultatului fiscal, potrivit prevederilor art. 28 alin. (20) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
18. Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe destinate înființării și funcționării cabinetelor medicale

 

11.2

 

Rândul 11.2 se completează cu valoarea mijloacelor fixe destinate înfiinţării şi funcţionării cabinetelor medicale care se deduce integral la calculul rezultatului fiscal, potrivit prevederilor art. 28 alin. (20) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
19. Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe care la data intrării în patrimoniu au o valoare fiscală mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului

 

11.3

 

Rândul 11.3 se completează cu valoarea mijloacelor fixe care la data intrării în patrimoniu au o valoare fiscală mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, care se deduce integral la calculul rezultatului fiscal, potrivit prevederilor art. 28 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
20. Cheltuieli cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic

 

12

 

Rândul 12 – se completează cu suma reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, reportate potrivit art. 402 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la rândul «Cheltuieli cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic reportate pentru perioada următoare» din «Declaraţia privind impozitul pe profit» depusă pentru anul anterior. De asemenea, în cadrul acestui rând se înscriu şi sumele reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art. 27 alin. (5), în vigoare până la data de 31 decembrie 2017, din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la rândul «Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar reportate pentru perioada următoare» din «Declaraţia privind impozitul pe profit» depusă pentru anii anteriori.
21. Rezerva legală deductibilă

 

13 Rândul 13 se completează cu valoarea reprezentând constituirea sau creşterea netă a rezervei legale în perioada de raportare, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
22. Provizioane fiscale, din care:

 

14 Rândul 14 – se înscriu din punct de vedere fiscal provizioanele constituite potrivit art. 26 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele care sunt înregistrate pe cheltuieli de exploatare la rândul 2 din formular.
23. Filtre prudențiale

 

14.1 Rândul 14.1 se completează cu sumele reprezentând filtrele prudenţiale care sunt deductibile la calculul rezultatului fiscal, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal.
24. Alte sume deductibile, din care :

 

15 Rândul 15 se completează cu valoarea altor deduceri la calculul profitului impozabil, conform dispoziţiilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
25. Deduceri suplimentare pentru cercetare – dezvoltare

 

15.1 Rândul 15.1 se completează cu suma reprezentând deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal a cheltuielilor eligibile pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
26.    Total deduceri (rd. 11 + rd. 12 + rd.13 + rd.14 + rd.15)

 

16
27. Venituri neimpozabile din dividende, din care:

 

17
28. Venituri din dividende primite de la o persoană juridică română

 

17.1 Rândul 17.1 se completează cu veniturile reprezentând dividende primite de la o persoană juridică română, în conformitate cu prevederile art. 23 lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
29. Venituri din dividende primite de la o persoană juridică străină, situată într-un stat terţ, în condiţiile prevăzute de lege

 

17.2

 

Rândul 17.2 se completează cu veniturile din dividende primite de la o persoană juridică străină situată într-un stat terţ, astfel cum acesta este definit la art. 24 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele deţine, la data înregistrării acestora potrivit reglementărilor contabile, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende, potrivit art. 23 lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
30. Venituri din dividende primite de la o filială situată într-un stat membru U.E., în condiţiile prevăzute de lege

 

17.3

 

Rândul 17.3 se completează cu veniturile din dividende primite de la o filială situată într-un stat membru UE, în condiţiile prevăzute la art. 24 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
31. Venituri din evaluarea/ reevaluarea/ vânzarea /cesiunea titlurilor de participare, în condiţiile prevăzute de lege

 

18

 

Rândul 18 se completează cu veniturile financiare reprezentând veniturile din evaluarea/reevaluarea/vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data evaluării/reevaluării/ vânzării/cesionării inclusiv contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare, potrivit art. 23 lit. i) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
32. Venituri din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice strâine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a  dublei impuneri, in conditiile prevazute de lege

 

19

 

Rândul 19 se completează cu sumele reprezentând veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data începerii operaţiunii de lichidare, potrivit legii, contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de 1 an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare, potrivit art. 23 lit. j) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
33. Alte venituri neimpozabile

 

20 Rândul 20 se completează cu valorile corespunzătoare veniturilor neimpozabile, altele decât cele înregistrate la rândurile 17-19, prevăzute la art. 15 şi 23 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
34.    Total venituri neimpozabile (rd. 17 + rd. 18 + rd.19 + rd.20)

 

21
35.    Profit /pierdere (rd. 10 – rd.16 – rd. 21)

 

22
36. Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat si impozitul pe profit amanat

 

23 Rândul 23 se completează cu sumele reprezentând cheltuielile cu impozitul pe profit datorat, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit amânat înregistrate de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS.
37. Cheltuieli cu impozitul pe profitul/ venitul realizat în străinătate

 

24 Rândul 24 se completează cu cheltuielile cu impozitul pe profitul/venitul realizat în străinătate, reflectate drept cheltuială în evidenţa contabilă.
38. Dobânzi/majorări de întârziere, amenzi, confiscări si penalităţi datorate către autorităţile române sau străine

 

25

 

Rândul 25 – se înscriu valorile reprezentând cheltuielile reglementate de art. 25 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
39. Cheltuieli de protocol care depăşesc limita prevăzută de lege

 

26 Rândul 26 – se înscrie valoarea cheltuielilor de protocol care depăşeşte limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
40. Cheltuieli de sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii

 

27 Rândul 27 – se înscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare şi/sau mecenat şi cu bursele private, efectuate potrivit legii şi înregistrate în contabilitate.
41. Cheltuieli cu amortizarea contabilă

 

28 Rândul 28 – se înscrie valoarea cheltuielilor cu amortizarea înregistrată în contabilitate. Acest rând se completează şi cu sumele reprezentând valoarea contabilă rămasă neamortizată, în cazul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe.
42. Cheltuieli cu provizioanele/ajustările pentru depreciere şi a rezervelor peste limite sau în alte condiții decât cele prevăzute de lege

 

29

 

Rândul 29 – se înscriu sumele înregistrate drept cheltuieli în contabilitate, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor/ajustărilor pentru depreciere şi a rezervelor, peste limitele ori în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 26 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
43. Cheltuieli nedeductibile potrivit art.25 alin.(10) din Codul Fiscal

 

30 Rândul 30 – se completează cu suma care reprezintă pierderea netă nedeductibilă potrivit art. 25 alin. (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
44. Cheltuieli cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic reportate pentru perioada următoare

 

31

 

Rândul 31 – reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada următoare, potrivit prevederilor art. 402 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume reprezintă cheltuielile cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic înregistrate în anul curent însumate cu cheltuielile cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic reportate din anul precedent (inclusiv cele reportate potrivit art. 27, în vigoare până la data de 31 decembrie 2017, din Codul fiscal), care depăşesc limitele prevăzute la art. 402 din Codul fiscal.
45. Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile

 

32 Rândul 32 se completează cu valoarea cheltuielilor aferente veniturilor neimpozabile, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Acest rând se completează şi cu sumele reprezentând cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
46. Alte cheltuieli nedeductibile

 

33 Rândul 33 se completează cu sumele reprezentând alte cheltuieli nedeductibile, cum sunt:

depăşirile limitelor admisibile, stabilite prin dispoziţiile art. 25 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor menţionate la lit. a), g), h) şi i);

– cheltuielile prevăzute la art. 25 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor menţionate la lit. a), b), e) şi i);

alte cheltuieli care nu sunt efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice.

 

47. Sume asimilate cheltuielilor nedeductibile

 

34 Rândul 34 – se înscriu sumele asimilate cheltuielilor nedeductibile în conformitate cu prevederile art. II alin. (1) şi (2) din Legea nr. 153/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi.
48.    Total cheltuieli nedeductibile (rd. 23 la rd. 34)

 

35
49.    Total profit impozabil /pierdere fiscală pentru anul de raportare, înainte de

reportarea pierderii (rd. 22 + rd. 35)

 

36

 

50. Pierdere fiscală în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare

 

37 Rândul 37 – se completează cu sumele reprezentând pierderile înregistrate în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare, conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
51. Pierdere fiscală în perioada curentă transferată potrivit art.31 alin. (2) din Codul fiscal

 

38 Rândul 38 – se completează de persoana juridică cedentă cu valoarea pierderii fiscale înregistrate în perioada curentă, transferată persoanei juridice beneficiare, şi care nu se recuperează de persoana juridică cedentă, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
52. Pierdere fiscală în perioada curentă, primită de la persoana juridică cedentă, potrivit art.31 alin. (2) din Codul fiscal

 

39

 

Rândul 39 – se completează de persoana juridică beneficiară cu valoarea pierderilor fiscale înregistrate de contribuabilul cedent în perioada din anul curent cuprinsă între 1 ianuarie şi data la care operaţiunea respectivă produce efecte şi transferată de persoana juridică cedentă persoanei juridice beneficiare, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
53. Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenţi

 

40 Rândul 40 – se completează cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare, atât din activităţile din România, cât şi din surse externe. Nu se includ la acest rând pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 40 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare.

Acest rând se completează în cazul operaţiunilor de reorganizare şi cu următoarele valori:

persoana juridică beneficiară înscrie şi valoarea pierderilor fiscale nerecuperate din anii precedenţi de contribuabilul cedent şi transmise de acesta, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

persoana juridică cedentă înscrie partea din pierderea fiscală de recuperat din anii precedenţi pe care continuă să o recupereze, recalculată proporţional cu activele menţinute, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

54.    Profit impozabil/Pierdere fiscală, de recuperat în anii următori

(rd.36 + rd.37 + rd.38 – rd.39 – rd.40)

 

41

 

55.    Total impozit pe profit (rd.42.1+ rd.42.2)

 

42
56. Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16%

 

42.1 Rândul 42.1 – se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil care se impune cu această cotă.
57. Impozit de 5% aplicat veniturilor din activităţi de natura barurilor de noapte,

cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor

 

42.2

 

Rândul 42.2 – se completează cu suma reprezentând impozitul de 5% aplicat asupra veniturilor din activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor, în condiţiile reglementate de art. 18 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
58.    Total credit fiscal (rd.43.1 + rd.43.2 + rd.43.3)

 

43
59. Credit fiscal extern

 

43.1 Rândul 43.1 – impozitul plătit unui stat străin este dedus dacă se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul străin şi dacă persoana juridică română prezintă documentaţia corespunzătoare, conform prevederilor legale, din care să rezulte faptul că impozitul a fost plătit statului străin.

Rândul se completează cu valoarea cea mai mică dintre următoarele două valori, pe fiecare stat din care se obţin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu reţinere la sursă, venituri impuse atât în România, cât şi în statul străin, respectiv:

1. suma impozitelor plătite direct sau indirect prin reţinere la sursă şi virate de o altă persoană către acel stat străin, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau pentru alte venituri provenite din acel stat, confirmate de documentele ce atestă plata acestora;

2. suma egală cu impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la:

profiturile impozabile obţinute de sediile permanente din acel stat străin, profituri calculate în conformitate cu prevederile titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

celelalte venituri obţinute în acel stat străin.

Dacă o persoană juridică străină rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spaţiul Economic European îşi desfăşoară activitatea în România printr-un sediu permanent şi acel sediu permanent obţine venituri dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori dintr-un alt stat din Spaţiul Economic European, iar acele venituri sunt impozitate atât în România, cât şi în statul unde au fost obţinute veniturile, atunci impozitul plătit în statul de unde au fost obţinute veniturile, fie direct, fie indirect prin reţinerea şi virarea de o altă persoană, se deduce din impozitul pe profit ce se determină potrivit prevederilor titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (4) şi (5) din acelaşi act normativ.

Suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu suma înscrisă la rd. 42.

 

60. Impozit pe profit scutit, din care:

 

43.2 Rândul 43.2 – suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu diferenţa dintre suma înscrisă la rd. 42 şi suma înscrisă la rd. 43.1.
61. Impozit pe profitul scutit, potrivit art.22 din Codul fiscal

 

43.2.1 Rândul 43.2.1 – se înscrie suma reprezentând scutirea de la plată a impozitului pe profitul reinvestit, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
62. Impozit pe profitul scutit, potrivit art.22^1 din Codul fiscal

 

43.2.2 Rândul 43.2.2 – se înscrie suma reprezentând scutirea de impozit pe profit, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
63. Scutiri si reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislaţiei în vigoare, din care:

 

43.3 Rândul 43.3 – se înscriu sumele reprezentând scutiri şi reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislaţiei în vigoare, exclusiv deducerea privind sponsorizarea şi/sau mecenatul şi bursele private, efectuate potrivit legii. Suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu suma înscrisă la rd. 42 din care se scade suma înscrisă la rd. 43.1 şi suma înscrisă la rd. 43.2.
64. Impozit pe profit scutit potrivit Legii cooperatiei agricole nr.566/2004

 

43.3.1 Rândul 43.3.1 – se înscrie suma reprezentând scutirea de impozit pe profit, în conformitate cu prevederile Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
65. Sume reprezentând

sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de

lege, din care:

 

44 Rândul 44. – suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu suma rezultată din aplicarea procentului de 20% la diferenţa dintre suma înscrisă la rd. 42 şi suma înscrisă la rd. 43.
66. – din anul curent

 

44.1 Rândul 44.1 – se înscriu sumele reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea şi/sau mecenatul, precum şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, în limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, din anul curent.
67. – reportate din perioada precedentă

 

44.2 Rândul 44.2 – se înscriu sumele reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea şi/sau mecenatul, precum şi cheltuielile privind bursele private, reportate din perioada precedentă, în limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
68. Reducerea de 5% a impozitului pe profit conform O.G. nr.23/2017

 

45 Rândul 45 – se înscrie suma reprezentând reducerea de 5% a impozitului pe profit, calculată conform Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. Suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu suma înscrisă la rd. 42, din care se scade suma înscrisă la rd. 43 şi suma înscrisă la rd. 44.
69. Costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF-uri)

 

46 Rândul 46 – se înscrie suma reprezentând costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale, în conformitate cu Legea nr. 153/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi. Suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu suma înscrisă la rd. 42, din care se scade suma înscrisă la rd. 43, suma înscrisă la rd. 44 şi suma înscrisă la rd. 45.
70. Alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislatiei in vigoare

 

47 Rândul 47 – se înscriu sumele care, potrivit legii, se scad din impozitul pe profit, cum ar fi cheltuielile privind funcţionarea unităţilor de educaţie timpurie aflate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie aflate în unităţi care oferă servicii de educaţie timpurie, conform legislaţiei în vigoare, potrivit art. 25 alin. (4) lit. i1) şi lit. i2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Suma care se înscrie la acest rând este mai mică sau cel mult egală cu suma înscrisă la rd. 42, din care se scade suma înscrisă la rd. 43, suma înscrisă la rd. 44, suma înscrisă la rd. 45 şi suma înscrisă la rd. 46.

 

71.    Impozit pe profit anual (rd. 42-rd.43-rd.44-rd.45-rd.46-rd.47)>=0

 

48
72. Bonificatia aplicata conform OUG 33/2020

 

49 Rândul 49 – se înscrie suma reprezentând bonificaţia aplicată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 54/2020, cu modificările şi completările ulterioare, declarată trimestrial prin formularul 100, la rândul «Bonificaţie». În cazul în care bonificaţia depăşeşte valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, determinat potrivit art. 1 alin. (7) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, suma aferentă bonificaţiei care se ia în calcul este la nivelul valorii impozitului respectiv. Bonificaţia care se înscrie în acest rând este mai mică sau cel mult egală cu suma înscrisă la rd. 48.
73.    Impozit pe profit anual dupa scaderea bonificatiei (rd. 48 – rd. 49) >=0

 

50
74. Impozit pe profit stabilit în urma inspecţiei fiscale pentru anul fiscal de raportare și care se regăseste in indicatorii din formular

 

51

 

Rândul 51 – se înscrie suma reprezentând diferenţa de impozit pe profit stabilită de organele de inspecţie fiscală pentru anul fiscal de raportare şi care se regăseşte în indicatorii din formular.
75. Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 / impozit reţinut la sursă în anul de raportare

 

52

 

Rândul 52- se înscriu, pentru anul de raportare, după caz, sumele reprezentând impozit pe profit sau plăţi anticipate în contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100, la rândul «Suma de plată». În cazul persoanelor juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii, respectiv rezidente într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 225 sau 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se înscrie impozitul reţinut la sursă de către plătitorul de venit, care constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit.
76.    Diferența de impozit pe profit datorat

(rd.50 – rd.51- rd.52) >=0

 

53

 

77. Bonificatia acordata conform art.II alin.(8) din OUG 153/2020 pentru contribuabilii cu an fiscal modificat

 

54

 

Rândul 54 – se completează numai de către contribuabilii cu an fiscal modificat care aplică sistemul trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit, precum şi de cei cu an fiscal modificat care intră sub incidenţa prevederilor art. 41 alin. (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Suma care se înscrie la acest rând se determină prin aplicarea procentului aferent bonificaţiei prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020, aprobată cu completări prin Legea nr. 54/2020, cu modificările şi completările ulterioare, asupra diferenţei de impozit pe profit datorată determinată la definitivarea impozitului pe profit anual (rd. 53), conform art. II alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020.
78.    Diferența de impozit pe profit datorat după scăderea bonificației

(rd.53 – rd.54) >= 0

 

55

 

79.    Diferența de impozit pe profit de recuperat

( rd.51 + rd.52 – rd.50) >= 0

 

56

 

 

Temei legal:

 • Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
 • Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here