Ordinul nr. 2269/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiţii având ca scop reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra mediului şi reducerea consumului de resurse primare este în vigoare de la 07 octombrie 2022. 

Schema de ajutor de stat se adresează operatorilor economici care realizează investiţii iniţiale în oricare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, în conformitate cu harta ajutoarelor regionale pentru România pentru perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2027, astfel cum a fost aceasta aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2021) 9750 final/20.12.2021.

Potenţialii beneficiari sunt persoane juridice de drept privat sau de drept public care activează pe teritoriul României şi care au, la momentul plăţii ajutorului, un sediu sau o sucursală în România.

Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor pentru toate categoriile de proiecte sunt următoarele:

1. acţionează în nume propriu;

2. nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu au suspendate activităţile economice, nu se află în procedură de dizolvare ori lichidare, nu sunt supuşi unei executări silite şi/sau nu se află în situaţii similare;

3. nu se află în interdicţie bancară;

4. nu se află în dificultate potrivit definiţiei de la art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014. Cu toate acestea, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) lit. c) din regulamentul anterior menţionat, prezenta schemă se aplică, prin derogare, întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021;

5. nu înregistrează obligaţii legale restante administrate de organul fiscal central şi de organul fiscal local, definite potrivit art. 1 pct. 31 şi 32  din Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; nu înregistrează obligaţii fiscale restante administrate de către Administraţia Fondului pentru Mediu;

6. nu sunt subiecţi ai unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa internă ce nu a fost executat deja şi creanţa nu a fost integral recuperată;

7. în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului solicitanţii nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

8. beneficiarii care aplică pentru prezenta schemă sunt autorizaţi să desfăşoare cel puţin una dintre activităţile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 3821 – tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; 3822 – tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase; 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate; 3831 – demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; 3811 – colectarea deşeurilor nepericuloase; 3812 – colectarea deşeurilor periculoase.

În afara criteriilor generale de eligibilitate enumerate, beneficiarii care aplică pentru prezenta schemă trebuie să deţină calitatea de proprietari sau concesionari ai imobilului pe/în care se implementează proiectul, pentru durata integrală a implementării şi monitorizării proiectului; beneficiarii persoane juridice de drept public pot deţine şi calitatea de administratori ai imobilului pe/în care se implementează proiectul, pentru durata integrală a implementării şi monitorizării proiectului; de asemenea, imobilul trebuie să fie liber de sarcini, să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, să nu facă obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică şi să nu fie ipotecat.

În cadrul Schemei pot fi finanţate exclusiv proiectele care prevăd realizarea de investiţii iniţiale în active corporale şi necorporale. Administraţia Fondului pentru Mediu va verifica dacă investiţia pentru care se solicită ajutor de stat respectă în totalitate condiţiile pentru a putea fi considerată „investiţie iniţială”. Toate activele corporale care fac obiectul finanţării trebuie să fie noi.

În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari pentru o schimbare fundamentală în procesul de producţie, costurile eligibile trebuie să depăşească amortizarea activelor legate de activitatea care trebuie modernizată în cursul celor trei exerciţii financiare precedente.

În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari pentru diversificarea unei unităţi existente, costurile eligibile trebuie să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precedă începerea lucrărilor. Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii dacă îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

a) trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;

b) trebuie să fie amortizabile;

c) trebuie să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul; şi

d) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor şi trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum cinci ani sau de trei ani în cazul IMM-urilor.

Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiţiei iniţiale.

Solicitantul trebuie să prezinte Administraţiei Fondului pentru Mediu documente prin care să justifice necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat, precum si efectul stimulativ al ajutorului, în conformitate cu art. 23.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here