28 Ianuarie, 2020

Schemă de ajutor de stat: Organizarea de misiuni economice şi evenimente promoţionale în străinătate

Prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 2506/2013, care a intrat în vigoare la data de 06.02.2014 (data publicării sale în Monitorul Oficial), s-a  aprobat instituirea a trei scheme de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului (administrat de Ministerul Economiei).

Una dintre cele trei scheme de ajutor de minimis, pe care o regăsim în Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2506/2013, se intitulează „Organizarea de misiuni economice şi evenimente promoţionale în străinătate”(denumită în continuare schema) – schemă ale cărei prevederi ne-am propus să le prezentăm, parţial,  în cadrul prezentului material.

Reţinem că acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul  schemei se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15.12.2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis.

Referitor la obiectivele schemei, acestea sunt următoarele: promovarea exportului; îmbunătăţirea structurii exportului; îmbunătăţirea accesului produselor şi serviciilor româneşti pe pieţele externe.

Schema se va aplica în primul semestru al anului 2014, iar valoarea totală a ajutoarelor care vor fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 3.500.000 de lei.

În ceea ce priveşte domeniul de aplicare, schema se aplică pentru promovarea exportului din toate domeniile, cu următoarele excepţii:

a) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17.12.1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
b) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
c) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii de astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe  piaţă de întreprinderile respective;
(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;
d) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarele direct legate de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
f) ajutoarele acordate întreprinderilor aflate în dificultate.

Referitor la beneficiarii  ajutorului de minimis, reţinem că pot beneficia de măsurile de ajutor de stat prevăzute în schemă operatorii economici indiferent de forma juridică de organizare, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

- sunt înregistraţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi îşi desfăşoară activitatea în România;
- au în obiectul de activitate operaţiuni de export şi nomenclatorul de export corespunde cu profilul acţiunii promoţionale la care se solicită participarea;
- produsele şi/sau serviciile pe care le promovează la export sunt realizate în România, au valoare adăugată ridicată şi îndeplinesc condiţiile de comercializare şi de promovare pe pieţele externe;
- să nu fi beneficiat în ultimii doi ani fiscali şi în anul fiscal în curs fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare de ajutor de minimis care, cumulat, să depăşească echivalentul a 200.000 de euro;
- să nu se afle în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau alte situaţii reglementate de lege;
- la data depunerii cererii de înscriere de participare la misiunea economică să nu înregistreze debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate;
- să nu fie consideraţi firme în dificultate;
- împotriva operatorului economic să nu fi fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;
- să fi obţinut rezultate pozitive privind eficienţa în urma participării la alte acţiuni promoţionale cu sprijin de la bugetul de stat, în cazul prezenţei la astfel de acţiuni în perioada anterioară;
- să fi respectat prevederile normelor privind principalele activităţi/acţiuni care se realizează de operatorii economici participanţi la acţiuni promoţionale internaţionale finanţate parţial de la bugetul de stat, elaborate de Ministerul Economiei, în cazul prezenţei acestora la astfel de acţiuni în anii anteriori.

Legiuitorul a prevăzut că numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin  schemă este de 1.000.

Verificarea condiţiilor prevăzute mai sus se realizează înainte de acordarea facilităţii de către Comisia de selecţie a operatorilor economici participanţi din cadrul Ministerului Economiei (denumită în continuare Comisia de selecţie), pe baza datelor din evidenţa Direcţiei buget, financiar contabilitate din Ministerul Economiei.

Operatorii economici pot beneficia de ajutoarele acordate în cadrul schemei numai dacă respectă regula cumulului ajutoarelor prevăzută în schema respectivă.

Ajutoarele acordate în cadrul  schemei constau în granturi care vor acoperi:

a) 50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea şi asigurarea medicală pentru câte un participant de la fiecare firmă, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice;
b) 100% din cheltuielile privind transportul în interiorul ţării de destinaţie pentru persoanele care participă la acţiunile respective, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile, inclusiv pentru un reprezentant din partea patronatului de ramură sau a asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective, cheltuielile pentru închirierea spaţiilor aferente întâlnirilor de afaceri şi a dotărilor necesare desfăşurării acestora, cum sunt: TV, video, retroproiector, computer şi altele asemenea, cheltuielile de reprezentare şi protocol, cheltuielile pentru elaborarea, transportul şi asigurarea materialelor de promovare şi de prezentare, cum sunt: cataloage, pliante, ecusoane şi altele asemenea, cheltuielile pentru transportul şi asigurarea mostrelor, cheltuielile pentru formalităţile vamale aferente materialelor de promovare şi de prezentare, precum şi mostrelor, cheltuielile pentru mediatizarea acţiunii pe plan local, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a misiunii economice sau acţiunii de promovare, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea acţiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Cheltuielile mai sus prevăzute se efectuează de către Ministerul Economiei, care realizează operaţiunile de încheiere şi derulare a contractelor de prestări servicii pentru participarea la misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate.

Ajutorul de stat de la  lit. a) se acordă operatorului economic după încheierea misiunii economice sau acţiunii de promovare a exportului în străinătate, pe bază de documente justificative, după aprobarea decontului final al acţiunii.

Celelalte cheltuieli aferente participării la misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate se vor repartiza de către Ministerul Economiei, după aprobarea decontului final al acţiunii, pe fiecare operator economic participant.

Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute în rândurile anterioare, operatorii economici trebuie să înainteze o
cerere la Ministerul Economiei.

Ministerul Economiei, prin Comisia de selecţie, va analiza, pe baza informaţiilor primite de la Direcţia buget, financiar, contabilitate dacă operatorul economic respectiv întruneşte condiţiile prevăzute în schemă.

Ministerul Economiei, prin Direcţia buget, financiar, contabilitate, are obligaţia de a informa în scris operatorii economici cu privire la pragul maxim al ajutorului şi cu privire la caracterul de minimis al acestuia, făcând referire explicită la prevederile comunitare în vigoare. Operatorii economici beneficiari vor depune odată cu documentele de înscriere la acţiunile promoţionale o declaraţie scrisă pe propria răspundere referitoare la alte ajutoare de minimis primite pe parcursul precedenţilor doi ani fiscali şi al anului fiscal în curs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Ordinul nr. 2506/2013.

În cazul în care operatorul economic nu este eligibil a primi o alocare specifică în cadrul schemei, Comisia de selecţie din Ministerul Economiei îl va notifica în acest sens.

——(P)——

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Ileana Constantinescu

Este autoarea unui număr mare de articole apărute în publicaţii de specialitate în diverse domenii ale dreptului. Bogata activitate publicistică a autoarei are la bază practica îndelungată în domeniul dreptului, consultanţa oferită fiind destinată cu preponderenţă societăţilor din mediul privat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu