Ordinul nr. 1201/2020 al ministrului fondurilor europene a aprobat, recent, Schema de ajutor de minimis “VIITOR PENTRU TINERII NEETs II”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 2 “Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs”, obiectivul specific 2.1 “Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile” și obiectivul specific 2.2 “Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile”.

Reglementarea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1051 din 10 noiembrie 2020.

Termenul NEET se folosește pentru a descrie categoria de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formareÎn aprilie 2013, a fost adoptată propunerea Comisiei Europene adresată Consiliului Uniunii Europene de punere în aplicare a unei Garanții pentru tineret în toate statele membre. Această inițiativă urmărește să garanteze că toți tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani beneficiază de o ofertă de bună calitate în materie de ocupare , de educație continuă, de ucenicie sau de stagiu, în termen de patru luni de la intrarea în șomaj sau de la încheierea formării. Introducerea Garanției pentru tineret în statele membre, prin Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, a contribuit la îmbunătățirea situației din teren, reducând numărul persoanelor NEET. 

Mai recent, la 7 decembrie 2016, Comisia Europeană a lansat inițiativa Investiția în tinerii Europei, un efort reînnoit de sprijinire a tinerilor. Pentru mai multe detalii: Fundaţia europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de muncă. 

Prezenta schemă se aplică pe teritoriul României în cele 5 regiuni de dezvoltare eligibile, și anume Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Vest și București-Ilfov.

Obiectivul schemei

Prin acordarea de microgranturi, se urmăreşte susținerea antreprenoriatului pentru tineri NEETs șomeri, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității rome, cu vârsta între 16 și 29 ani, cu domiciliul sau reședința în una dintre regiunile de dezvoltare eligibile (Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Vest și București-Ilfov), înregistrați și profilați în prealabil de către serviciul public de ocupare – SPO (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa aflate în regiunile de dezvoltare eligibile), inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi.

– În sensul prezentei scheme, ocuparea pe cont propriu este echivalentă cu înființarea de către persoana fizică, în urma primirii subvenției de minimis, a unei întreprinderi, care poate lua una din formele prevăzute la în Procedură.

– În cadrul prezentei scheme sunt eligibile pentru a beneficia de ajutor de minimis întreprinderile create de către tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate A – “ușor ocupabil”. 

Condiții de eligibilitate pentru beneficiarii de ajutor de minimis

Pot beneficia de ajutorul de minimis prevăzut în prezenta schemă întreprinderile constituite conform Legii societăților nr. 31/1990, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, precum și conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații sau conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației care îndeplinesc condițiile detaliate în Procedură.

Calcularea plafonului de minimis și întreprinderea unică

– Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică.

– Valoarea maximă a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare ce se intenționează a se acorda în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăși echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau comunitare.

– Valoarea ajutorului va fi exprimată sub formă financiară ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligații fiscale.

Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

– Ajutorul de minimis se acordă din fonduri comunitare și naționale.

– Acordarea de subvenții (microgranturi) pentru înființarea de noi afaceri va fi condiționată de înființarea firmei, cu condiţionările prevăzute în Procedură.

Activitățile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanțate numai dacă au fost inițiate după semnarea contractului de finanțare încheiat între furnizorul schemei de ajutor de minimis și beneficiarul finanțării nerambursabile (administratorul schemei de antreprenoriat).

Durata schemei

Schema de ajutor de minimis se aplică de la data intrării în vigoare a ordinului prin care aceasta este aprobată până la data de 30 iunie 2022, urmând ca plățile să fie efectuate până la 31.12.2023.

Bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari

– Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 20.000.000,00 euro echivalent în lei, cu contribuţie diferenţiată de la Fondul social european şi contribuție națională, în funcţie de regiunile de dezvoltare.

– Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 800 de întreprinderi.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here