Recenta Lege nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor*) conţine şi dispoziţii privitoare la sancţiunile aplicabile, pentru situaţii specifice, bune de reţinut pentru cei interesaţi.

Legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 278/2013 şi a intrat în vigoare la 20 mai a.c.

Faptele avute în vedere în Capitolul V al legii constituie contravenţie, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.

O primă categorie de fapte care constituie contravenţie se referă la neîndeplinirea de către membrii comisiei locale pentru inventarierea terenurilor a obligaţiei de a întocmi, în termen de 180 de zile de la data constituirii, situaţia terenurilor agricole, cu sau fără investiţii, şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritorială.
Este, de asemenea, considerată contravenţie fapta persoanei care împiedică în orice mod întocmirea situaţiei terenurilor agricole, cu sau fără investiţii, şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritorială.
Poate fi sancţionat contravenţional preşedintele comisiei locale care nu comunică situaţia centralizatoare, în condiţiile în care Comisia judeţeană de fond funciar sau, după caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti centralizează situaţiile întocmite la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale în termen de 30 de zile de la primirea acestora, rezultatul centralizării urmând să se transmită Agenţiei Domeniilor Statului şi Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

pr1
Sursa foto: Lege5 Online

Se sancţionează contravenţional refuzul de a preda, la Agenţia Domeniilor Statului, suprafeţele de teren rămase la dispoziţia comisiilor locale şi judeţene sau, după caz, a Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti.
Acelaşi regim îl are şi refuzul institutelor, staţiunilor de cercetare şi instituţiilor publice de a preda Agenţiei Domeniilor Statului imobilele solicitate, după validarea de către comisia judeţeană de fond funciar şi Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti a propunerilor de punere în posesie pe aceste terenuri, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2015.
Potrivit dispoziţiilor cuprinse în Art. 12 alin. (1), în situaţia în care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibilă, după validarea întinderii dreptului lor de proprietate de către comisiile judeţene de fond funciar sau, după caz, de către Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti, fostului proprietar sau moştenitorilor acestuia li se va atribui un teren pe un alt amplasament, în următoarea ordine:
• pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar;
• pe izlazul comunal;
• pe terenul proprietate publică, trecut în condiţiile legii în proprietatea privată a statului, sau pe terenul proprietate privată a statului, care a fost administrat pe raza unităţii administrativ-teritoriale de institute, staţiuni de cercetare şi alte instituţii publice;
• pe terenul proprietate publică, trecut în condiţiile legii în proprietatea privată a statului, sau pe terenul proprietate privată a statului, care a fost administrat de institute, staţiuni de cercetare şi instituţii publice pe raza localităţilor învecinate, aflate în acelaşi judeţ.

Nerespectarea ordinii de atribuire constituie contravenţie.
Este, de asemenea, considerată contravenţie fapta persoanei care refuză să pună la dispoziţia comisiei locale de fond funciar suprafeţele forestiere necesare finalizării procesului de restituire.
Cu caracter general, se încadrează la fapte contravenţionale nerespectarea termenelor prevăzute de lege.
În cazul în care, în urma aplicării contravenţiilor prevăzute de legislaţia fondului funciar şi de lege, preşedintele comisiei locale continuă să întârzie finalizarea procedurii de validare, punere în posesie şi emitere a titlului de proprietate, prefectul sau Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor poate dispune revocarea acestuia din funcţia de preşedinte al comisiei locale şi numirea unei alte persoane dintre conducătorii serviciilor deconcentrate de la nivel judeţean sau, respectiv, salariaţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor contravenţionale se fac de către împuterniciţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor sau de către prefect ori împuterniciţii acestuia.
Dispoziţiile privind aplicarea amenzilor contravenţionale se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 
*) Titlul complet al Legii nr. 165/2013 este “Lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România”.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here