Ordinul nr. 1783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscala fost oficializat şi va intra în vigoare la 01 ianuarie 2022.

Fișierul standard de control fiscal (SAF-T), prevăzut la art. 591 alin. (1) Codul de procedură fiscală reprezintă un standard internațional utilizat pentru transferul electronic de date din evidența contabilă și fiscală, de la contribuabili/plătitori către autoritățile fiscale și auditori.

Acest standard a fost conceput de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în anul 2005, ulterior fiind extins cu informații suplimentare, versiunea actualizată la data aprobării prezentului ordin fiind versiunea OECD SAF-T 2.0, care a stat la baza definirii fișierului standard de control pentru România.

SAF-T permite organelor fiscale accesul la date din evidența contabilă și fiscală ale contribuabililor/plătitorilor, stocate și prelucrate în mediu electronic, într-un format ușor de citit pentru testarea substanțială a controalelor și datelor sistemului, folosind software de audit proprietar, ca parte a unei metodologii care asigură eficacitate și productivitate crescută în controlul fiscal asistat de computer.

Obligația de transmitere a fișierului standard de control fiscal prin intermediul Declarației informative D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:
    pentru contribuabilii încadrați în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie și în anul 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezintă data de referință pentru mari contribuabili;
    pentru contribuabilii încadrați în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 iulie 2022, care reprezintă data de referință pentru noii mari contribuabili;
    pentru contribuabilii încadrați în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referință pentru contribuabilii mijlocii;
    pentru contribuabilii încadrați în categoria de contribuabili mici la data de 31 decembrie 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezintă data de referință pentru contribuabilii mici;
    pentru contribuabilii nou-înregistrați/încadrați după data de referință pentru fiecare categorie în parte, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declarației informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referință pentru categoria în care au fost înregistrați/încadrați.
Contribuabilii care au fost încadrați într-o categorie care avea obligația depunerii Declarației informative D406, conform datelor de referință, iar ulterior sunt încadrați într-o categorie pentru care nu s-a împlinit data de referință pentru depunerea declarației continuă să raporteze fișierul standard de control prin depunerea de Declarații informative D406.
Următoarele categorii de contribuabili au obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T), prin intermediul Declarației informative D406:
    regiile autonome;
    institutele naționale de cercetare-dezvoltare;
    societățile pe acțiuni (S.A.);
    societățile în comandită pe acțiuni (SCA);
    societățile în comandită simplă (SCS);
    societățile în nume colectiv (SNC);
    societățile cu răspundere limitată (S.R.L.);
    societățile/companiile naționale;
    organizațiile cooperatiste meșteșugărești (OC1);
    organizațiile cooperatiste de consum (OC2);
    organizațiile cooperatiste de credit (OC3);
    unitățile fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;
    persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;
    persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
    asociațiile cu scop patrimonial;
    asociațiile/persoanele fără scop patrimonial;
    organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislația pieței de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat și alte entități organizate pe baza Codului civil;
    societățile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistrați prin înregistrare directă, contribuabilii înregistrați prin reprezentant fiscal, sediile fixe);
    alte persoane juridice, care nu se regăsesc menționate în mod expres la pct. 4.
Următoarele categorii de contribuabili nu au obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T):
    persoanele fizice autorizate (PFA);
    întreprinderile individuale (II);
    întreprinderile familiale (IF);
    persoanele fizice care desfășoară activități cu scop lucrativ (PFL);
    asociațiile familiale (ASF);
    societățile profesionale de avocați cu răspundere limitată (SPAR) și cabinetele individuale de avocat;
    societățile profesionale notariale și birourile individuale notariale;
    cabinetele medicale individuale (CMI);
    societățile profesionale practicieni în insolvență (SPI);
    întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL);
    instituțiile publice (PUB), indiferent de sursa lor de finanțare sau de categoria de contribuabili la care sunt încadrate;
    autoritățile administrative, indiferent de sursa lor de finanțare.
Pentru instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile financiare și societățile de asigurare/reasigurare, încadrate la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referință pentru instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile financiare și societățile de asigurare/reasigurare. Societățile de administrare a investițiilor și administratorii de fonduri de investiții alternative/fonduri de investiții alternative, precum și administratorii de fonduri de pensii administrate privat și/sau fonduri de pensii facultative și/sau fonduri de pensii ocupaționale, entități care sunt autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, au obligația de depunere a Declarației informative D406 după data de referință pentru instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile financiare și societățile de asigurare/reasigurare.

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here