21 Februarie, 2018

S-au schimbat reglementările referitoare la cadastru

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a aprobat, prin Ordinul nr. 785/2011, publicat în M.Of. nr.407 din 9 iunie a.c., modificarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006.

Ordinul intră în vigoare la data de 9 iulie 2011.

● În prezentare pe care o facem, semnalăm schimbarea inclusiv a titulaturii, respectiv “Regulament privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară”

● Se modifică definiţia pentru planul cadastral de carte funciară care este, în noua accepţiune, un document tehnic, întocmit în sistemul de coordonate stereografic 1970, care conţine limitele imobilelor şi ale construcţiilor permanente înscrise în cartea funciară, numărul cadastral şi se realizează pentru fiecare unitate administrativ-teritorială.

Extrasul de plan cadastral de carte funciară este secţiunea din planul cadastral de carte funciară, cu reprezentarea imobilului şi a imobilelor vecine cu acesta, dimensiunile tuturor laturilor imobilului şi menţiunea datei ultimei actualizări a bazei de date grafice cu privire la imobilul în cauză. Extrasul de plan cadastral de carte funciară se va elibera în format analogic sau digital, având ca suport ortofotoplanul, pe care se vor reprezenta prin suprapunere imobilul în cauză, precum şi cele vecine, dacă acestea există în baza de date. Extrasul se eliberează din oficiu, ca anexă la extrasele de carte funciară pentru imobilele gestionate de sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară;

Procesul-verbal de vecinătate este actul de constatare, încheiat între proprietarii imobilelor învecinate, întocmit de o persoană autorizată, prin care se exprimă acordul cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, în cazul în care există limite fizice.

Documentaţia cadastrală constituie actul de constatare a situaţiei reale din teren, potrivit art.258 alin. (8) din Codul fiscal.

Planul parcelar este reprezentarea grafică a unei tarlale care conţine limitele tuturor imobilelor din tarla şi detaliile stabile din teren ce o definesc; planul parcelar se integrează în planul cadastral după recepţia şi atribuirea numerelor cadastrale de către oficiul teritorial.

Tarlaua este diviziunea cadastrală tehnică a unităţii administrativ-teritoriale delimitată prin detalii fixe, identificabile în teren, care nu suferă modificări în timp, cum ar fi căi de comunicaţie, ape, diguri etc.

Repoziţionarea este operaţiunea de modificare a coordonatelor imobilului poziţionat greşit în planul cadastral, prin rotaţie, translaţie, modificarea geometriei anterior recepţionate şi/sau modificarea suprafeţei imobilului.

● Alte modificări se referă la:

- întocmirea referatului de completare;

- definirea documentaţiei întocmită incorect şi răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentaţiei;

- rezolvarea situaţiilor în care suprafaţa din măsurători este diferită de suprafaţa înscrisă în cartea funciară, suprafaţa din documentaţia cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau de suprafaţa din actele de proprietate

- situaţia în care proprietarul imobilului doreşte să dispună de dreptul său de proprietate pentru zona de imobil neafectată de suprapunere;

- radierea notării suprapunerii sau a menţiunii «Imobil înregistrat în planul cadastral fără formă şi localizare corectă»;

- înscrierea în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a terenurilor din domeniul public al statului, amplasate în incintele unor imobile proprietate a persoanelor fizice/juridice deja înscrise în cartea funciară;

- sancţiuni aplicabile persoanei autorizate, pentru neîndeplinirea unor obligaţii legale;

- urmările practice ale unei hotărâri judecătoreşti, definitive şi irevocabile, prin care se dispune anularea tuturor actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară a imobilului.

● În anexele la ordin se prezintă:

- modelul pentru documentaţia cadastrală;

- modelul pentru referatul care se întocmeşte de către Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

- memoriul tehnic.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    Huzum
    mai 2 2015

    Bună……………………..:):):)..:),.;)..-.:*

Scrie un comentariu