A fost extinsă lista specializărilor pentru care angajaţii operatorilor economici (care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României) al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator şi angajaţii persoanelor juridice române de drept public beneficiază de scutirea impozitului pe venit.
Măsura este introdusă prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1479/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator (intrat în vigoare în 10 septembrie).

CE CONDIŢII TREBUIE ÎNDEPLINITE ŞI CARE SUNT SPECIALIZĂRILE?

Potrivit actului normativ menţionat, aceşti angajaţi beneficiază de scutirea impozitului pe venit dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
• posturile pe care sunt angajaţi corespund ocupaţiilor de analist, programator, proiectant de sistem informatic, inginer/programator de sistem informatic, administrator de baze de date, inginer software, manager de proiect informatic;
• postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică (ex.: centru de calcul, direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare);
• au diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, având înscrisă una dintre specializările:
– Automatică şi informatică industrială
– Calculatoare, Inginerie electrică şi calculatoare
– Electronică, Electronică aplicată, Electronică şi telecomunicaţii, Comunicaţii
– Matematică, Matematică informatică
– Informatică, Informatică economică, Informatică aplicată
– Cibernetică şi informatică economică, Cibernetică şi previziune economică, Statistică şi previziune economică, Contabilitate şi informatică de gestiune
– Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, Ingineria informaţiei, Tehnologia informaţiei
– Informatică industrială, Informatică aplicată în ingineria electrică, Informatică aplicată în ingineria materialelor, Matematică şi informatică aplicată în inginerie
– Cibernetică economică
– Fizică informatică
– Chimie informatică
– Automatică şi informatică aplicată, Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă, Ingineria sistemelor multimedia
– Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii, Telecomenzi şi electronică în transporturi
– Transmisiuni, Echipamente şi sisteme electronice militare
• angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator destinate comercializării pe bază de contract, un venit anual de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 de dolari pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.
Lista iniţială (cea din Ordinul MFP nr. 748/2004 – ale cărui prevederi sunt abrogate de Ordinul MFP nr. 1479/2013) cuprindea doar următoarele specializări:
spec1spec2Sursa foto: Lege5 Online

CE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE SUNT NECESARE?

Documentele justificative de care este nevoie pentru încadrarea persoanelor în categoria celor scutite de la plata impozitului pe venit sunt:
• actul constitutiv (societăţile comerciale);
• organigrama angajatorului;
• fişa postului;
• diploma acordată după finalizarea studiilor în învăţământul universitar de lungă durată (copie legalizată) + foaia matricolă (copie legalizată) sau diploma acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă (copie legalizată) + suplimentul la diplomă (copie legalizată);
• contractul individual de muncă (sau copia legalizată a acestuia);
• statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea impozitului pe venit;
• comanda internă (aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului) care să ateste procesul de creare de programe pentru calculator;
• balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.
Dosarul cu documentele justificative trebuie păstrat la sediul angajatorului. Angajatorul este cel care trebuie să întocmească separat statul de plată pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de impozit pe venit, acestuia revenindu-i şi responsabilitatea încadrării persoanelor în categoriile de activităţi/ocupaţii pentru care impozitul pe venit este scutit.
Atenţie! Scutirea impozitului pe venit este aplicată lunar numai pentru veniturile de natură salarială obţinute în baza unui contract individual de muncă (indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire) şi fără a fi condiţionată de contribuţia acesteia la realizarea plafonului minim de venit.
 

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua!

    Am finalizat studii masterale de zi (cu duarata de 2 ani) in cadrul Facultatii de Informatica (din cadrul unei universitati de stat) si am obtinut diploma de Master.

    Ma incadrez aici “au diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată”?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here