19 Februarie, 2018

S-a stabilit numărul autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2014

A fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea de Guvern nr. 992/2013 privind numărul autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate pentru străini în anul 2014.

Autorizaţia de muncă este documentul oficial, eliberat în condiţiile OUG nr. 56/2007, care dă dreptul titularului să fie încadrat în muncă sau detaşat în România la un singur angajator.

Prin această hotărâre de guvern se stabileşte că pentru anul 2014 vor putea fi eliberate străinilor 5.500 de autorizaţii de muncă, astfel:

- pentru lucrătorii permanenţi – 3.000;
- pentru lucrătorii detaşaţi – 900;
- pentru lucrătorii înalt calificaţi – 800;
- pentru sezonieri – 100;
- pentru stagiari – 200;
- pentru sportivi – 300;
- pentru transfrontalieri – 100;
- şi încă 100 de autorizaţii de muncă nominale.

Cum sunt definite aceste categorii de persoane?

Potrivit OUG nr. 56/2007:

- lucrătorul permanent este străinul încadrat în muncă pe teritoriul României pe baza unui contract individual de muncă la o singură persoană fizică sau juridică din România ori la o reprezentanţă, sucursală sau filială din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate;

- lucrătorul stagiar – străinul încadrat în muncă, a cărui prezenţă pe teritoriul României este strict determinată în timp şi are drept scop îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi a cunoştinţelor lingvistice şi culturale;

- lucrătorul sezonier – străinul încadrat în muncă pe teritoriul României, pe un loc de muncă bine definit, într-un sector de activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor, în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioadă determinată, care nu poate depăşi şase luni într-un interval de 12 luni;

- lucrătorul transfrontalier – străinul încadrat în muncă în localităţile de frontieră de pe teritoriul României şi care se întoarce în fiecare zi sau cel puţin o dată pe săptămână în zona de frontieră a unui stat care are frontieră comună cu România, în care îşi are domiciliul şi al cărui cetăţean este;

- lucrătorul detaşat – străinul, angajat al unei persoane juridice străine, care poate să desfăşoare activitate pe teritoriul României în următoarele situaţii: este detaşat pe teritoriul României, în numele întreprinderii şi sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea în România; este detaşat la o unitate situată pe teritoriul României sau la o întreprindere care aparţine unui grup de întreprinderi, situată pe teritoriul României;

- personalul înalt calificat este reprezentat de profesorii universitari, cercetătorii şi personalul ştiinţific care desfăşoară în România o activitate academică sau o activitate de cercetare în cadrul universităţilor, instituţiilor de educaţie şi cercetare, autorităţilor şi instituţiilor din sistemul administraţiei publice centrale.

Ce acte sunt necesare pentru obţinerea autorizaţiei de muncă (lucrători permanenţi)?

Potrivit prevederilor art. 7 din OUG nr. 56/2007, în vederea obţinerii autorizaţiei de muncă pentru lucrătorii permanenţi, angajatorul, persoană juridică din România ori o reprezentanţă, sucursală sau filială a unei persoane juridice cu sediul în străinătate, va depune la Oficiul Român pentru Imigrări o cerere motivată privind necesitatea încadrării în muncă a străinului, însoţită de următoarele documente:

- actul constitutiv al societăţii comerciale sau, după caz, actul de înfiinţare a persoanei juridice, precum şi certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, în copie şi în original;

- certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte că nu s-au operat cereri de înscriere de menţiuni referitoare la existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru săvârşirea de infracţiuni de către asociatul unic sau, după caz, de asociaţi, în legătură cu activitatea pe care o desfăşoară sau la declararea stării de faliment;

- scrisoarea prin care se atestă bonitatea angajatorului, eliberată de banca la care acesta are deschis contul;

- certificatul de atestare fiscală emis de administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială angajatorul îşi are sediul social, privind achitarea la zi a obligaţiilor către bugetul de stat;

- adeverinţa eliberată de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are sediul angajatorul, cu privire la forţa de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant comunicat de angajator potrivit dispoziţiilor legale;

- fişa postului, organigrama cu precizarea funcţiilor ocupate şi vacante;

- dovada publicării anunţului pentru ocuparea postului vacant într-un cotidian de largă circulaţie;

- copia procesului verbal întocmit în urma selecţiei realizate pentru ocuparea posturilor vacante;

- curriculum vitae al străinului, care să conţină şi declaraţia pe propria răspundere a acestuia că nu are antecedente penale, că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română;

- copia actului de studii necesar pentru încadrarea în funcţia sau în meseria pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei de muncă, tradus şi supralegalizat în condiţiile legii;

- diplomele, certificatele şi titlurile ştiinţifice eliberate în străinătate, în sistemul de învăţământ, vor fi însoţite de atestatul de recunoaştere eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu;

- copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ sau, după caz, care atestă experienţa profesională, traduse şi supralegalizate în condiţiile legii;

- copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului şi, după caz, copia permisului de şedere în România;

- două fotografii tip 3/4 ale străinului.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu