În Monitorul Oficial 218 din 2 aprilie 2012 s-a publicat Hotărârea 233 din 27 martie 2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora.

Prin organisme private se înţelege asociaţiile, fundaţiile, federaţiile, precum şi filialele acestora, înfiinţate în condiţiile legii.

Hotărârea reglementează metodologia de autorizare a organismelor private române să desfăşoare servicii şi activităţi în domeniul adopţiei interne, precum şi serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de acestea în cadrul procedurii adopţiei interne.

În ceea ce priveşte autorizarea organismelor private, aceasta se realizează de către Oficiul Român pentru Adopţii şi se acordă pentru o perioadă de un an de la data emiterii ei, specificându-se serviciile şi activităţile pe care organismul privat le poate desfăşura.

Condiţii de autorizare a organismelor private

Asociaţiile, fundaţiile sau federaţiile care solicită autorizarea pentru desfăşurarea serviciilor şi activităţilor în domeniul adopţiei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. să fie persoane juridice române, fără scop lucrativ, constituite în condiţiile legii;

2. să aibă înscris în statut desfăşurarea de activităţi în domeniul adopţiei şi în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

3. scopul şi obiectul de activitate, înscrise în statut, să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei române;

4. să dispună de resursele materiale necesare pentru desfăşurarea activităţilor a căror autorizare o solicită sau să demonstreze capacitatea de a atrage resursele necesare;

5. să aibă relaţii contractuale pe perioada pentru care se solicită autorizaţia cu cel puţin 3 specialişti, absolvenţi ai învăţământului universitar cu diplomă de licenţă – unul în specializarea asistenţă socială, unul în specializarea psihologie şi unul în drept sau ştiinţe juridice;

6. persoanele din conducerea organismului privat, precum şi cele prevăzute la punctul 5 să nu fi fost condamnate definitiv pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi pentru care nu a intervenit reabilitarea;

7. să aibă proceduri/metodologii de lucru adecvate şi conforme cu principiile şi prevederile legale în materia adopţiei, precum şi proceduri de evaluare periodică a satisfacţiei beneficiarilor;

8. să aibă prevazută în regulamentele proprii obligativitatea păstrării confidenţialităţii de către persoanele angajate şi colaboratori a datelor şi informaţiilor la care au acces referitoare la copiii adoptaţi, adoptatori şi părinţii fireşti;

9. să asigure măsurile necesare pentru protecţia datelor şi a informaţiilor prevăzute la punctul 8.

  Procedura de autorizare a organismelor private

Pentru a obţine autorizaţia, asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile trebuie să depună o cerere la Oficiul Român pentru Adopţii, însoţită de următoarele documente:

 a) actul constitutiv şi statutul, în copie legalizată sau certificată;

b) încheierea judecaătorească prin care s-a admis cererea de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau, după caz, în Registrul federaţiilor a organismului privat;

c) regulamentul intern al organismului privat solicitant;

d) lista personalului care va realiza activităţile în domeniul adopţiei, însoţită de cv-urile acestora, diplomele de studii şi contractele în baza cărora îşi vor desfăşura activitatea; diplomele de studii şi contractele se depun în copie legalizată sau certificată;

e) documentele prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei, în cazul specialiştilor din cadrul organismelor private

f) angajamentul personalului din conducerea organismului privat, al persoanelor angajate, precum şi al colaboratorilor, care au acces la date şi informaţii referitoare la copiii adoptaţi, adoptatori, părinţii fireşti şi rudele biologice ale adoptatului, cu privire la păstrarea confidenţialităţii acestor date;

g) document de prezentare a organismului privat care să cuprinda şi descrierea activităţilor planificate şi a metodologiilor/ procedurilor de lucru utilizate;

 h) certificatele de cazier judiciar ale persoanelor din conducerea organismului privat, precum şi ale specialiştilor din interiorul asociaţiilor sau fundaţiilor;

 i) declaraţia reprezentantului legal al organismului privat prin care se obligă să prezinte Oficiului raportul anual de activitate pentru reînnoirea autorizaţiei, precum şi rapoarte periodice, la cererea acestuia;

 j) angajamentul reprezentantului legal de a informa Oficiul cu privire la schimbările în urma cărora condiţiile de autorizare nu mai sunt îndeplinite, în maximum 15 zile de la data la care a luat cunoştinţă de producerea acestora.

Potrivit Hotărârii 233/2012, Oficiul va soluţiona cererea de eliberare a autorizaţiei în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

În situaţia în care documentaţia depusă nu este completă, solicitantul este informat de către Oficiu, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea cererii, pentru completarea documentelor.

Autorizaţia este valabilă pentru o perioadă de un an de la data emiterii.

Autorizatia poate fi reînnoită, la solicitarea organismului privat, fiind insotita de documentele prevazute mai sus, de un raport anual de activitate, precum şi de un raport întocmit de DGASPC/DGASPC-urile cu care a colaborat, vizând modul în care organismul privat a desfăşurat activităţile pentru care a fost autorizat.

Autorizatia încetează de drept în următoarele situaţii:

a) divizarea, transformarea, fuzionarea sau dizolvarea organismului privat;

b) împlinirea termenului pentru care a fost acordată.

Beneficiarii serviciilor şi activităţilor prestate/desfăşurate în cadrul procedurilor de adopţie de către asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile care îndeplinesc condiţiile de autorizare sunt:

  a) copiii care au fost sau urmează să fie adoptaţi;

   b) adoptatorii;

   c) părinţii fireşti şi familia extinsă;

   d) comunitatea – persoanele fizice, precum şi membrii organizaţi ai colectivităţilor locale.

Hotărârea 233/2012 mai cuprinde prevederi referitoare la activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private, adresate copiilor care au fost sau urmează să fie adoptaţi, prevederi referitoare la activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private destinate adoptatorilor şi părinţilor fireşti.

Actul normativ intră în vigoare la data de 7 aprilie 2012.

 Organismele private care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, desfăşoară activităţi în domeniul adopţiei pe teritoriul României în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.442/2004 privind serviciile şi activitatile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, au obligaţia ca până la data de 7 iunie 2012 să solicite obţinerea autorizaţiei.

Sursa: Monitorul Oficial

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here