Am preferat să prezentăm materialul de mai jos sub acest titlu, întrucât chiar titulatura legii în cauză a fost modificată, prin efectul Legii nr. 76/2012 – în vigoare de la 2 iunie a.c. – pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Termeni şi sintagme. După cum am menţionat deja, Legea nr. 31/1990 se numeşte, de acum, “Legea societăţilor”. De altfel, Legea nr.76/2012 conţine o listă bogată de termeni modificaţi, mai cu seamă termeni în materie de procedură judiciară, precum şi denumirea marginală a unor termeni din Codul de procedură civilă. Legat, însă, de subiectul la care ne-am oprit, ne limităm la a semnala înlocuirea termenului de “întreprinzător” cu cea de “profesionist”, înlocuirea termenului “custode” cu cea de “administrator-sechestru”, “depozit” în loc de “custodie”. Reamintim, în context, modificările deja operate prin intrarea în vigoare a Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, modificaări care privesc atât termeni folosiţi, dar şi, în special, modificări de acte normative în legătură cu prevederile Codului civil.

Pe aceeaşi linie, încă din primul articol al legii se vorbeşte despre dreptul persoanelor fizicie şi juridice de a se asocia pentru a înfiinţa “societăţi cu personalitate juridică”, în loc de “societăţi comerciale”. Vom găsi, ca atare, această denumire, în tot textul legii.

Actul constitutiv al societăţii

Capitalul social al societăţii pe acţiuni sau al societăţii în comandită pe acţiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Guvernul va putea modifica, cel mult o dată la 2 ani, valoarea minimă a capitalului social, ţinând seama de rata de schimb, astfel încât acest cuantum să reprezinte echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro.

Cu excepţia cazului în care societatea este transformată într-o societate de altă formă, capitalul social nu poate fi redus sub minimul legal decât dacă valoarea sa este adusă la un nivel cel puţin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotărâri de majorare de capital în acelaşi timp cu hotărârea de reducere a capitalului.

În cazul încălcării acestor dispoziţii, orice persoană interesată se poate adresa instanţei pentru a cere dizolvarea societăţii. Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal.

Numărul acţionarilor în societatea pe acţiuni nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care societatea are mai puţin de 2 acţionari pe o perioadă mai lungă de 9 luni, orice persoană interesată poate solicita instanţei dizolvarea societăţii. Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, numărul minim de acţionari este reconstituit.

Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţii

● În cazul unor neregularităţi constatate după înmatriculare, societatea este obligată să ia măsuri pentru înlăturarea lor, în cel mult 8 zile de la data constatării acelor neregularităţi. Dacă societatea nu se conformează, orice persoană interesată poate cere tribunalului să oblige organele societăţii să le regularizeze, sub sancţiunea plăţii de daune-interese potrivit dreptului comun. Observăm că, prin efectul modificărilor aduse la Codul civil, prin translaţie a fost introdus şi aici sintagma “daune-interese” în locul daunelor cominatorii.

Nulitatea unei societăţi înmatriculate în registrul comerţului. La data la care hotărârea judecătorească de constatare sau declarare a nulităţii a devenit definitivă, societatea încetează fără efect retroactiv şi intră în lichidare. Dispoziţiile legale privind lichidarea societăţilor ca urmare a dizolvării se aplică în mod corespunzător.

Dispoziţii procedurale. Încheierile judecătorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistrări în registrul comerţului sunt executorii şi sunt supuse numai apelului (în locul termenului de “recurs”, folosit anterior). Termenul de apel este de 15 zile şi curge de la data pronunţării încheierii pentru părţi şi de la data publicării încheierii sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.

Apelul se depune şi se menţionează în registrul comerţului unde s-a făcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comerţului înaintează apelul curţii de apel în a cărei rază teritorială se află sediul societăţii, iar în cazul sucursalelor înfiinţate în alt judeţ, curţii de apel în a cărei rază teritorială se află sediul sucursalei. Dispoziţiile Codului de procedură civilă cu privire la procedura scrisă prealabilă judecării apelului se aplică în mod corespunzător. În cazul admiterii apelului, decizia instanţei de apel va fi menţionată în registrul comerţului.

Adunările generale la societăţile pe acţiuni

Cererea adresată justiţiei privitoare la hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv se va judeca în camera de consiliu. Hotărârea judecătorească pronunţată este supusă numai apelului. Hotărârea definitivă de anulare va fi menţionată în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. De la data publicării ea este opozabilă tuturor acţionarilor.

Cauţiunea. O dată cu intentarea acţiunii în anulare, reclamantul poate cere instanţei, pe cale de ordonanţă preşedinţială, suspendarea executării hotărârii atacate. Instanţa – şi nu doar preşedintele, cum erau anterior dispoziţiile respective –,încuviinţând suspendarea, îl poate obliga pe reclamant la o cauţiune.

Administrarea societăţii

● Dacă consiliul de administraţie, respectiv directoratul, constată că activul net al societăţii s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată. În cazul neîntrunirii adunării generale extraordinare sau dacă adunarea generală extraordinară nu a putut delibera valabil nici în a doua convocare, orice persoană interesată se poate adresa instanţei pentru a cere dizolvarea societăţii.

Dizolvarea poate fi cerută şi în cazul în care obligaţia privind reducerea capitalului social – cu un cuantum cel puţin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve – nu este respectată. În oricare dintre aceste cazuri instanţa poate acorda societăţii un termen ce nu poate depăşi 6 luni pentru regularizarea situaţiei. Societatea nu va fi dizolvată dacă reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social are loc până în momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de dizolvare.

Acţiunea în răspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, respectiv a membrilor directoratului şi consiliului de supraveghere, precum şi a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societăţii. Dacă acţiunea se porneşte împotriva directorilor, aceştia sunt suspendaţi de drept din funcţie până la rămânerea definitivă (“irevocabilă”, în redactarea anterioară) a hotărârii.

Acţiunea în despăgubiri. Dacă adunarea generală nu introduce acţiunea în răspundere şi nici nu dă curs propunerii unuia sau mai multor acţionari de a iniţia o asemenea acţiune, acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce o acţiune în despăgubiri, în nume propriu, dar în contul societăţii, împotriva oricărei persoane asupra căreia poate acţiona în răspundere.

După rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de admitere a acţiunii în despăgubiri, adunarea generală a acţionarilor, respectiv consiliul de supraveghere va putea decide încetarea mandatului administratorilor, directorilor şi membrilor consiliului de supraveghere, respectiv al membrilor directoratului, şi înlocuirea acestora.

Dată fiind întinderea articolelor din Legea societăţilor care au suferit modificări, vom reveni şi cu alte comentarii, în materiale viitoare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here